อาหารกับการดำรงชีวิต
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นผลผลิตที่ได้จากการแปรรูป
  ถั่วงอก
  ถั่วเขียว
  สับปะรดกวน
  มะขามหวาน
2. วัตถุดิบในข้อใด ที่สามารถแปรรูปด้วยวิธีการเชื่อมได้
  มันสำปะหลัง
  ไข่เป็ด
  แตงโม
  หมูหวาน
3. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ควรคำนึงถึงหลักในข้อใด
  เลือกใช้ผลผลิตที่สุกงอมจัดมากๆ
  คำนึงถึงรสชาติมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการ
  เป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหาร
  ไม่มีข้อใดถูก
4. ข้อใดเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน
  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน
  นักเรียนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันในกลุ่ม
  นักเรียนแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
  นักเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และปฏิทินการปฏิบัติงาน
5. อาหารหมู่ใด ช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
  หมู่ที่ 4
  หมู่ที่ 3
  หมู่ที่ 2
  หมู่ที่ 1
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713