ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้ (ระดับอนุบาล2)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 3 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 3 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ตัวอักษร ข.ไข่ ในภาษาเขมร อีสานใต้ ออกเสียงว่าอย่างไร?
  ខ (ขอ)
  ខ (คอ)
  ខ (โข)
  ខ (ขะ)
2. อักษร ก.ไก่ ในภาษาเขมรอีสาน ออกเสียงว่าอย่างไร.?
  ក (ตัวกอ)
  ក (ตัวโก)
  ក (ตัวกู)
  ក (ตัวกะ)
3. อักษร ก.ไก่ ในภาษาบาลี ออกเสียงว่าอย่างไร.?
  ក (กอ)
  ក (โก)
  ក (กู)
  ក (กะ)
4. ตัวอักษร จ.จาน ในภาษาบาลี อีสานใต้ ออกเสียงว่าอย่างไร???
  ច (จอ)
  ច (โจ)
  ច (จะ)
  ถูกทั้งข้อ ก.และ ค.
5. ตัวอักษร ง.งู ในภาษาบาลี อีสานใต้ ออกเสียงว่าอย่างไร ?
  ង (งู)
  ង (งะ)
  ង (โง)
  ង (งอ)
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713