การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 4.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 4.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. หากนักศึกษาต้องการเก็บข้อมูลจำนวนเงินควรเลือกชนิดข้อมูลในข้อใดเหมาะสมที่สุด
  Bit
  Byte
  Currency
  Money
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลชนิดทศนิยม (Single)
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนจริง
  ค่าลบตั้งแต่ -3.402823E+38 ถึง -1.40129E-45
  ค่าบวกตั้งแต่ .40129E-45 ถึง 3.402823E+38
  1 ข้อมูลจะใช้พื้นที่ในหน่วยความจำ 2 ไบต์
3. ชนิดข้อมูลจำนวนเต็ม (Integer) หมายถึงข้อใด
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่า 2 ค่า ได้แก่ จริง หรือ เท็จ
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 - 255
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -32,768 ถึง 32,767
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปแบบการประกาศตัวแปรที่ถูกต้อง
  IF ชื่อตัวแปร
  Loop ชื่อตัวแปร For ชนิดข้อมูล
  Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดข้อมูล
  For ชื่อตัวแปร Next ชนิดข้อมูล
5. ผลลัพธ์จะเป็น “จริง” ต่อเมื่อนิพจน์ที่ 1 นิพจน์ที่ 2 เป็น “จริง” ข้อความดังกล่าวหมายถึงนิพจน์ข้อใดต่อไปนี้
  AND
  OR
  NOR
  NAN
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713