การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 4.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 4.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. 1.VB.Net หมายถึงข้อใด
  ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาษาที่ใช้ออกแบบผังงาน
  ระบบฐานข้อมูล
2. หากนักศึกษาต้องการเก็บข้อมูลจำนวนเงินควรเลือกชนิดข้อมูลในข้อใดเหมาะสมที่สุด
  Bit
  Byte
  Currency
  Money
3. กำหนด A = 10 และ B = 3 A Mod B มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  2
  3
  4
4. ชนิดข้อมูลตรรกะ (Boolean) หมายถึงข้อใด
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่า 2 ค่า ได้แก่ หรือ เท็จ
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 - 255
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -32,768 ถึง 32,767
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปแบบการประกาศตัวแปรที่ถูกต้อง
  IF ชื่อตัวแปร
  Loop ชื่อตัวแปร For ชนิดข้อมูล
  Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดข้อมูล
  For ชื่อตัวแปร Next ชนิดข้อมูล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713