แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552
  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทย
  ดาเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี
  ยึดคุณธรรมนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เร่งผลิตกาลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
2. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ประการ
  6 ประการ
  8 ประการ
  9 ประการ
  10 ประการ
4. ใครไม่ได้เป็นกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการ กคศ.
  เลขาธิการสภาการศึกษา
5. กรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจานวน 7 คน แต่งตั้งจากองค์กรใดไม่ได้
  องค์กรเอกชนด้านคนพิการ
  องค์กรเอกชนด้านผู้ด้อยโอกาส
  องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
  องค์กรด้านคนพิการและด้อยโอกาส
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713