การย่อยอาหาร
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ลำไส้เล็กมีกี่ส่วนแต่ละส่วนชื่อว่าอะไร
  3ส่วน1.ดูโอดีนัม 2.เจจูนัม 3.ไอเดียม
  2ส่วน1.ดูโอดีนัม 2.เจจูนัม
  4ส่วน 1.โมโนแซ็มคาไรด์2.ไดแซ็กคาไรด์3.พอลิแซ็กคาไรด์4.โอลิโกแซ็กคาไรด์
  1ส่วนคือพอลิแซ็กคาไรด์
2. ลำไส้ใหญ่มีกี่ส่วน
  1ส่วน
  2ส่วน
  3ส่วน
  4ส่วน
3. ตับมีหน้าที่อะไร
  สร้างน้ำดี
  ย่อยไขมัน
  ย่อยโปรตีน
  ย่อยแลกโตส
4. ในกระเพาะอาหารมีเอนไซม์เพปซินที่ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนแต่ทำไมเอนไซม์เพปซินจึงไม่ย่อยกระเพราะอาหารจนเป็นแผลก.กระเพราะอาหารมีเซลล์สร้างเมือกที่มีฤทธิ์เป็นเบสจึงทำปฏิกิริยากับเอนไซม์เพปซินที่มีฤทธิ์เป็นกรดจึงทำให้ผิวของกระเพาะอาหารเป็นกลางข.กระเพาะอาหารหนาเกินไปค.เอนไซม์เพปซินไม่ทำอะไรกระเพาะอาหาร
  ก.
  ก. ข.
  ก. ข.และ ค.
  ยังสรุปไม่ได้
5. สารอาหารในข้อใดที่ร่างกายไม่มีเอนไซม์ย่อย
  แลกโตส
  ซูโคส
  ฟรุกโตส
  cellulose
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile