0001spk

,คอม,ฝึกทักษะ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. utilities คืออะไร
  ส่วนโปรแกรม และเครื่องมือในการทางานบนระบบ.
  ระบบกาจัดความผิดพลาด
  ส่วนที่ควบคุมการทางานในระดับล่าง
  ตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้กับส่วนของเคอต์เนล
2. คอมพิวเตอร์สำมำรถรับรู้คำพูดของมนุษย์โดยไม่คำนึงว่ำใครเป็นผู้พูดเรำเรียกว่ำ
  VOICE TECHNOLOGY
  VOICE COMPUTER
  VOICE RECOGNITION
  SPECIAL COMPUTER
3. 1ไบต์มีกี่บิต
  8 บิต
  9 บิต.
  10 บิต
  11 บิต
4. ข้อใดเป็นชื่อของไวรัสคอมพิวเตอร์
  DRAGONBALL
  BOGUS
  MICHELANGELO
  SAILORMOON
5. ?กำรสร้ำงและจัด TRACK,SECTORให้กับDISKETTEก่อนนำแผ่นไปใช้งำน?เป็นหน้ำที่ของคำสั่ง
  FOMAT
  DISKCOM
  FORMAT
  CHKDSK
6. วิธีแก้ปัญหำควำมแตกต่ำงของสื่อหรืออุปกรณ์ กับหน่วยประมวลผลกลำง ได้แก่
  ระบบ buffering , ระบบ off-line , ระบบ spooling
  ระบบ buffering , ระบบ on-line , ระบบ spooling
  ระบบ buffering , ระบบ off-line , ระบบ spooning
  ระบบ buffering , ระบบ on-line , ระบบ spooning
7. โปรแกรมในระบบ unix หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
  ชุดคาสั่ง
  ไฟล์ที่บรรจุรหัสปฏิบัติการ.
  โครงสร้างของ unix
  ตัวแปลภาษา
8. เมื่อต้องกำร CHANGE DRIVE จำก C ไป A ควรใช้คำสั่งใด
  A:C:
  A>C:A:
  C>A:
  C>A:C:
9. อุปกรณ์ที่นำมำใช้ช่วยในกำรเขียนผังงำนคือ
  CONNECTOR
  FLOWPLATE
  TEMPLATE
  PLATECHART
10. จำนวนปุ่มต่ำง ๆ บนแป้นพิมพ์ (keyboard) มีจำนวนเท่ำไร
  99 KEYS
  100 KEYS
  104 KEYS
  110 KEYS
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile