0001spk

,คอม,ฝึกทักษะ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณ์ที่นำมำใช้ช่วยในกำรเขียนผังงำนคือ
  CONNECTOR
  FLOWPLATE
  TEMPLATE
  PLATECHART
2. ข้อใดเป็นลักษณะกำรทำงำนเช่นเดียวกับ RESET
  CTRL C
  CTRL SCROLL LOCK
  CTRL ALT DEL
  CTRL SHIFT
3. 1ไบต์มีกี่บิต
  8 บิต
  9 บิต.
  10 บิต
  11 บิต
4. ?กำรสร้ำงและจัด TRACK,SECTORให้กับDISKETTEก่อนนำแผ่นไปใช้งำน?เป็นหน้ำที่ของคำสั่ง
  FOMAT
  DISKCOM
  FORMAT
  CHKDSK
5. คอมพิวเตอร์สำมำรถรับรู้คำพูดของมนุษย์โดยไม่คำนึงว่ำใครเป็นผู้พูดเรำเรียกว่ำ
  VOICE TECHNOLOGY
  VOICE COMPUTER
  VOICE RECOGNITION
  SPECIAL COMPUTER
6. สภำวะของกระบวนกำรประกอบด้วยสภำวะที่สำคัญอยู่สำมสภำวะคือ
  ดาเนินอยู่ (Running) , ถูกขัด (Blocked) , หมดเวลา (time-out)
  ดาเนินอยู่ (Running) , ถูกขัด (Blocked) , ขัด (block)
  ดาเนินอยู่ (Running), ถูกขัด (Blocked) , พร้อม (Ready)
  ดาเนินอยู่ (Running), ถูกขัด (Blocked) , ตื่น (Wake up)
7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำสั่งภำยในของระบบ DOS
  DISKCOM
  DISKCOPY
  DIR
  CHKDSK
8. บัส คืออะไร
  ระบบปฏิบัติการที่แพร่หลายมากที่สุด
  ถนนข้อมูลอิเล็กครอนิกส์ .
  เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับไมโครโปรเซสเซอร์
  หน่วยความจาอ่านอย่างเดียว
9. คอมพิวเตอร์ส่วนกลำงหรือศูนย์บริกำรของอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติกำร UNIX คือควำมหมำยของคำศัพท์ใด
  Provider
  IP Address
  Host.
  TCP/IP
10. ?GIGO? มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับเรื่องใดมำกที่สุด
  PROGRAM
  HARDWARE
  DATA
  LOGO COMPUTER
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile