0001spk

,คอม,ฝึกทักษะ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำสั่งภำยในของระบบ DOS
  DISKCOM
  DISKCOPY
  DIR
  CHKDSK
2. จำนวนปุ่มต่ำง ๆ บนแป้นพิมพ์ (keyboard) มีจำนวนเท่ำไร
  99 KEYS
  100 KEYS
  104 KEYS
  110 KEYS
3. วิธีแก้ปัญหำควำมแตกต่ำงของสื่อหรืออุปกรณ์ กับหน่วยประมวลผลกลำง ได้แก่
  ระบบ buffering , ระบบ off-line , ระบบ spooling
  ระบบ buffering , ระบบ on-line , ระบบ spooling
  ระบบ buffering , ระบบ off-line , ระบบ spooning
  ระบบ buffering , ระบบ on-line , ระบบ spooning
4. ?กำรสร้ำงและจัด TRACK,SECTORให้กับDISKETTEก่อนนำแผ่นไปใช้งำน?เป็นหน้ำที่ของคำสั่ง
  FOMAT
  DISKCOM
  FORMAT
  CHKDSK
5. utilities คืออะไร
  ส่วนโปรแกรม และเครื่องมือในการทางานบนระบบ.
  ระบบกาจัดความผิดพลาด
  ส่วนที่ควบคุมการทางานในระดับล่าง
  ตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้กับส่วนของเคอต์เนล
6. คอมพิวเตอร์ส่วนกลำงหรือศูนย์บริกำรของอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติกำร UNIX คือควำมหมำยของคำศัพท์ใด
  Provider
  IP Address
  Host.
  TCP/IP
7. ข้อใดเป็นชื่อของไวรัสคอมพิวเตอร์
  DRAGONBALL
  BOGUS
  MICHELANGELO
  SAILORMOON
8. โดเมนเนมใดไม่แสวงหำผลกำไร
  .com
  .net
  .org
  .ac.th
9. โปรแกรมในระบบ unix หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
  ชุดคาสั่ง
  ไฟล์ที่บรรจุรหัสปฏิบัติการ.
  โครงสร้างของ unix
  ตัวแปลภาษา
10. บัส คืออะไร
  ระบบปฏิบัติการที่แพร่หลายมากที่สุด
  ถนนข้อมูลอิเล็กครอนิกส์ .
  เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับไมโครโปรเซสเซอร์
  หน่วยความจาอ่านอย่างเดียว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile