แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A: What are they going? B: ??????????????.

  They are going to Lisa?s house.
  They are going to Anne?s house.
  They are going to Tom?s house.
  They are going to Jack?s house.
2. A typist works in ?????.. .
  a clinic
  a studio
  an office
  a kitchen
3. There are many beautiful flowers in the park. They help us to be happy. Do you agree with me? Do you like them? You?????????.?? .
  don?t light a fire
  don?t run
  don?t litter
  don?t pick the flowers
4. A: Where was Lisa yesterday? B: ????????????.

  She was at the zoo.
  She was at the beach.
  She was at the farm.
  She was at the cinema.
5. A: ??????????????????????. B: It was great.

  How old are you?
  How was it?
  How do you do?
  How tall are you?
6. ????????............................................... works in a restaurant.
  A waiter
  A mechanic
  A doctor
  A nurse
7. A: ????????............. B: She?s a doctor.
  What does a doctor usually do?
  What is she doing?
  What does she like?
  What does she do?
8. "When you cross the road, you should look left and right. You should walk, ???????? It?s dangerous."
  don?t run
  no dogs
  no cameras
  no food and drinks
9. "Do you like taking photos? Where can?t you take photos? You can?t take photos, When you see sign of ???????..?"
  No dogs.
  No cameras.
  No food and drinks.
  No bicycles and motorcycles.
10. A: What day is today? B: ????????.............

  Today is Monday.
  Today is Tuesday.
  Today is Friday.
  Today is Saturday.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile