แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Your socks are white but _______ are green.
  I
  my
  me
  mine
2. Where is she from?

  She is from America.
  She is from England.
  She is from Japan.
  She is from Thai.
3. She lives with _______.

  her dog
  her cat
  her family
  her father
4. The names of her dog and cat are ______.

  Lucky, Akiko
  Glass, Akiko
  Akiko, Lucky
  Lucky, Glass
5. A: That is _____ umbrella. B: Which? The red one? A: No. The blue one is _____.
  you, your
  my, mine
  his, our
  they, their
6. The red sneakers are ______.
  her
  you
  mine
  our
7. That isn´t her cell phone. It´s ______.
  hers
  you
  his
  me
8. Mintra: ________________________?
  4
  What does your father like?
  What is your father doing?
  What does your father do?
9. Akiko is _______ years old.

  seventeen
  ten
  nine
  fourteen
10. Is she fat and tall?

  No, she isn´t.
  Yes, she is.
  Yes, she does.
  No, she doesn´t.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile