แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Mintra: ________________________?
  4
  What does your father like?
  What is your father doing?
  What does your father do?
2. The names of her dog and cat are ______.

  Lucky, Akiko
  Glass, Akiko
  Akiko, Lucky
  Lucky, Glass
3. That isn´t her cell phone. It´s ______.
  hers
  you
  his
  me
4. Akiko is _______ years old.

  seventeen
  ten
  nine
  fourteen
5. Where is she from?

  She is from America.
  She is from England.
  She is from Japan.
  She is from Thai.
6. The red sneakers are ______.
  her
  you
  mine
  our
7. A: That is _____ umbrella. B: Which? The red one? A: No. The blue one is _____.
  you, your
  my, mine
  his, our
  they, their
8. Your socks are white but _______ are green.
  I
  my
  me
  mine
9. She lives with _______.

  her dog
  her cat
  her family
  her father
10. Is she fat and tall?

  No, she isn´t.
  Yes, she is.
  Yes, she does.
  No, she doesn´t.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile