แบบทดสอบก่อนเรียน

,ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงาน Word ได้ถูกต้อง
  Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word
  Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office
  Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word
  Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office
2. คำสั่งใดจากแถบเครื่อง ใช้ทำตัวอักษรหนา
  U
  A
  B
  I
3. ปุ่ม Tab ใช้สำหรับทำอะไร
  เว้นวรรค
  เปลี่ยนแบบอักษร
  เว้นวรรคเป็นช่วง ๆ
  พิมพ์ตัวเลขอารบิค
4. ริบบอน (Ribbon) คืออะไร
  เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการเปิด หรือการปิดหน้าต่างโปรแกรม
  เป็นส่วนที่ใช้แสดงคำสั่งที่ใช้งานบ่อย
  เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการคำสั่งต่างๆที่ใช้ในการทำเอกสาร
  เป็นส่วนที่ใช้แสดงจำนวนหน้ากระดาษ
5. ปุ่ม Enter ใช้สำหรับทำอะไร
  ถอยหลัง
  เว้นวรรค
  ลบตัวอักษร
  ขึ้นบรรทัดใหม่
6. คำสั่งใดจากแถบเครื่องมือ ใช้ทำตัวอักษรขีดเส้นใต้
  U
  A
  B
  I
7. การบันทึกเอกสารแบบสำเนา
  คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
  คลิกปุ่ม แฟ้ม(File) > บักทึกเป็น (Save As)
  คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > บันทึก (Save)
  คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New) > ตัวอย่างแม่แบบ (Sample templates)
8. โปรแกรม Microsoft Word เหมาะสำหรับใช้กับงานใด
  งานนำเสนอ
  งานตกแต่งภาพ
  งานคำนวณตัวเลข
  งานพิมพ์เอกสารทั่วไป
9. ข้อใดเป็นชื่อของฟอนต์ในโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
  Angsana
  Arial
  Sarabun
  Browallia
10. โดยปกติกระดาษที่เรียกขึ้นมาเพื่อใช้งาน โปรแกรม Microsoft Word 2013 จะกำหนดให้เราไว้ที่ขนาดใด
  ขนาด A3
  ขนาด A4
  ขนาด A5
  ขนาด B4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile