แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ สถานการณ์ใดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
  ประชาชนจะลงทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อหวังขายสินค้าในราคาสูงขึ้น
  ประชาชนจะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงเนื่องจากราคาสินค้าสูงขึ้น
  ประชาชนจะใช้จ่ายในการเก็งกำไรเพิ่มขึ้นเพื่อหวังขายทรัพย์สินที่ซื้อไว้ในราคาสูงขึ้น
  รัฐบาลจะลดอัตราภาษีที่จัดเก็บเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นได้
2. เศรษฐกิจจะขยายตัวมากที่สุดในกรณีใด
  ดุลงบประมาณขาดดุล
  ดุลงบประมาณเกินดุล
  ดุลงบประมาณสมดุล
  ดุลงบประมาณมีขนาดใหญ่
3. การเก็บภาษีชนิดในมีส่วนช่วยให้การกระจายรายได้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีมรดก
  ภาษีศุลกากร
  ภาษีสรรพสามิต
4. การลดค่าเงินบาทเป็นนโยบายที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อมุ่งแก้ปัญหาใด
  ดุลบัญชีทุนขาดดุล
  ดุลบัญชีบริจาคขาดดุล
  ดุลการค้าขาดดุล
  งบประมาณขาดดุล
5. สิ่งใดที่มีลักษณะใกล้เงิน (Near Money)
  พันธบัตรรัฐบาล
  ตั๋วเงินคลัง
  ที่ดิน
  ข้อ 1. และ 2. ถูก
6. การลดอัตราภาษีเงินได้และการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นมาตรการที่จะช่วยแก้ปัญหาในข้อใด
  เงินตึง การขาดดุลการค้า เงินเฟ้อ
  เงินเฟ้อ เงินตึง การว่างงาน
  การว่างงาน เงินฝืด
  การขาดดุลการค้า เงินฝืด
7. เงินจำนวนใดไม่รวมอยู่กับงบประมาณรายรับของรัฐบาล
  ค่าสัมปทานจากการเก็บรังนก
  เงินรายได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
8. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ อาจทำได้โดยวิธีการใด
  ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
  เพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
  เพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตราภาษี เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล
  ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราภาษี เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล
9. การที่ดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้นทุกปี แสดงอะไร
  รายได้เฉลี่ยลดลง
  อำนาจซื้อของเงินลดลง
  มาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศสูงขึ้น
10. ข้อใดเป็นผลจาการที่ประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอลตัว ในปี พ.ศ. 2540
  มูลค่าสินค้าออกของไทยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสูงขึ้น
  ต้นทุนสินค้าเข้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสูงขึ้น
  หนี้ต่างประเทศของไทยมีมูลค่าสูงขึ้น
  ดุลเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยสูงขึ้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile