แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ภาษีประเภทใดเป็นภาษีทางอ้อม
  ภาษีเงินได้
  ภาษีศุลกากร
  ภาษีมรดก
  ภาษีโรงเรือน
2. ข้อใดเป็นผลจาการที่ประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอลตัว ในปี พ.ศ. 2540
  มูลค่าสินค้าออกของไทยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสูงขึ้น
  ต้นทุนสินค้าเข้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสูงขึ้น
  หนี้ต่างประเทศของไทยมีมูลค่าสูงขึ้น
  ดุลเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยสูงขึ้น
3. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ อาจทำได้โดยวิธีการใด
  ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
  เพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
  เพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตราภาษี เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล
  ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราภาษี เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล
4. มาตรการใดใช้แก้ปัญหาเงินเฟ้อในระยะยาว
  ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
  เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
  ลดรายจ่ายในการลงทุน
  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
5. สถาบันการเงินใดเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ธนาคารพาณิชย์
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
6. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ สถานการณ์ใดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
  ประชาชนจะลงทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อหวังขายสินค้าในราคาสูงขึ้น
  ประชาชนจะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงเนื่องจากราคาสินค้าสูงขึ้น
  ประชาชนจะใช้จ่ายในการเก็งกำไรเพิ่มขึ้นเพื่อหวังขายทรัพย์สินที่ซื้อไว้ในราคาสูงขึ้น
  รัฐบาลจะลดอัตราภาษีที่จัดเก็บเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นได้
7. การลดอัตราภาษีเงินได้และการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นมาตรการที่จะช่วยแก้ปัญหาในข้อใด
  เงินตึง การขาดดุลการค้า เงินเฟ้อ
  เงินเฟ้อ เงินตึง การว่างงาน
  การว่างงาน เงินฝืด
  การขาดดุลการค้า เงินฝืด
8. ข้อใดไม่ไช่ปัจจัยที่มีผลทำให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น
  การพิมพ์ธนบัตรและจัดทำเหรียญกษาปณ์ออกใช้เพิ่มขึ้น
  การเก็บภาษีเพื่อให้รัฐบาลมีเงินมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
  การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
  งบประมาณของรัฐบาลขาดดุลเพิ่มขึ้น
9. ปริมาณเงินหมายถึงข้อใด
  เงินส่วนที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในมือประชาชน
  เงินในข้อ 1. บวกกับส่วนที่อยู่ในธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
  เงินในข้อ 1. บวกส่วนที่อยู่ในธนาคารในประเทศ
  เงินในข้อ 2. บวกกับส่วนที่อยู่ในคลังภาครับบาล
10. การลดค่าเงินบาทเป็นนโยบายที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อมุ่งแก้ปัญหาใด
  ดุลบัญชีทุนขาดดุล
  ดุลบัญชีบริจาคขาดดุล
  ดุลการค้าขาดดุล
  งบประมาณขาดดุล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile