แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปริมาณเงินหมายถึงข้อใด
  เงินส่วนที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในมือประชาชน
  เงินในข้อ 1. บวกกับส่วนที่อยู่ในธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
  เงินในข้อ 1. บวกส่วนที่อยู่ในธนาคารในประเทศ
  เงินในข้อ 2. บวกกับส่วนที่อยู่ในคลังภาครับบาล
2. ข้อใดไม่ไช่ปัจจัยที่มีผลทำให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น
  การพิมพ์ธนบัตรและจัดทำเหรียญกษาปณ์ออกใช้เพิ่มขึ้น
  การเก็บภาษีเพื่อให้รัฐบาลมีเงินมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
  การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
  งบประมาณของรัฐบาลขาดดุลเพิ่มขึ้น
3. เศรษฐกิจจะขยายตัวมากที่สุดในกรณีใด
  ดุลงบประมาณขาดดุล
  ดุลงบประมาณเกินดุล
  ดุลงบประมาณสมดุล
  ดุลงบประมาณมีขนาดใหญ่
4. สิ่งใดที่มีลักษณะใกล้เงิน (Near Money)
  พันธบัตรรัฐบาล
  ตั๋วเงินคลัง
  ที่ดิน
  ข้อ 1. และ 2. ถูก
5. ประเทศที่เจริญก้าวหน้าหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Countries) ปริมาณเงินจะประกอบด้วย เงินประเภทใดเป็นส่วนใหญ่
  เงินเหรียญกษาปณ์
  ธนบัตร
  เงินฝากกระแสรายวัน
  ข้อ 2. และ 3.
6. ปัจจัยใดเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
  อุปทานของสินค้ามีมากเกินไป
  ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากเกินไป
  การสั่งสินค้าเข้ามีมากเกินไป
  อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงเกินไป
7. การเก็บภาษีชนิดในมีส่วนช่วยให้การกระจายรายได้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีมรดก
  ภาษีศุลกากร
  ภาษีสรรพสามิต
8. มาตรการใดใช้แก้ปัญหาเงินเฟ้อในระยะยาว
  ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
  เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
  ลดรายจ่ายในการลงทุน
  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
9. การที่ดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้นทุกปี แสดงอะไร
  รายได้เฉลี่ยลดลง
  อำนาจซื้อของเงินลดลง
  มาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศสูงขึ้น
10. การลดค่าเงินบาทเป็นนโยบายที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อมุ่งแก้ปัญหาใด
  ดุลบัญชีทุนขาดดุล
  ดุลบัญชีบริจาคขาดดุล
  ดุลการค้าขาดดุล
  งบประมาณขาดดุล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile