แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เงินจำนวนใดไม่รวมอยู่กับงบประมาณรายรับของรัฐบาล
  ค่าสัมปทานจากการเก็บรังนก
  เงินรายได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
2. ภาษีชนิดในช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีการขาย
  ภาษีมรดก
  ภาษีขาเข้า
3. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ อาจทำได้โดยวิธีการใด
  ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
  เพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
  เพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตราภาษี เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล
  ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราภาษี เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล
4. ประเทศที่เจริญก้าวหน้าหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Countries) ปริมาณเงินจะประกอบด้วย เงินประเภทใดเป็นส่วนใหญ่
  เงินเหรียญกษาปณ์
  ธนบัตร
  เงินฝากกระแสรายวัน
  ข้อ 2. และ 3.
5. ภาษีประเภทใดเป็นภาษีทางอ้อม
  ภาษีเงินได้
  ภาษีศุลกากร
  ภาษีมรดก
  ภาษีโรงเรือน
6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากทางด้านอุปทาน
  การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในประเทศ
  การเพิ่มขึ้นของค่าแรง
  การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
  การเพิ่มขึ้นของภาษีนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
7. ปริมาณเงินหมายถึงข้อใด
  เงินส่วนที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในมือประชาชน
  เงินในข้อ 1. บวกกับส่วนที่อยู่ในธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
  เงินในข้อ 1. บวกส่วนที่อยู่ในธนาคารในประเทศ
  เงินในข้อ 2. บวกกับส่วนที่อยู่ในคลังภาครับบาล
8. ข้อใดไม่ไช่ปัจจัยที่มีผลทำให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น
  การพิมพ์ธนบัตรและจัดทำเหรียญกษาปณ์ออกใช้เพิ่มขึ้น
  การเก็บภาษีเพื่อให้รัฐบาลมีเงินมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
  การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
  งบประมาณของรัฐบาลขาดดุลเพิ่มขึ้น
9. สถาบันการเงินใดเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ธนาคารพาณิชย์
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
10. สิ่งใดที่มีลักษณะใกล้เงิน (Near Money)
  พันธบัตรรัฐบาล
  ตั๋วเงินคลัง
  ที่ดิน
  ข้อ 1. และ 2. ถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile