o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/7
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า ?ทรัพยากรธรรมชาติ?
  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือบางส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น
  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์
  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม
  สีผิว
  ลักยิ้ม
  ชั้นตา
  แผลเป็น
3. เมื่อมองเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ในขณะที่มีการแบ่งเซลล์ จะพบโครงสร้างใด
  โครมาทิด
  โครมาทิน
  โครโมโซม
  เซนโทรเมียร์
4. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางกายภาพของแร่
  สี สีผง
  รูปผลึก ความวาว
  สีเปลวไฟ แสงเรือง
  ความแข็ง ความถ่วงจำเพาะ
5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโครโมโซมของมนุษย์
  เป็นออโตโซม 22 คู่ และเป็นโครโมโซมเพศ 1 คู่
  เป็นออโตโซม 23 คู่ และเป็นโครโมโซมเพศ 1 คู่
  เป็นออโตโซม 45 คู่ และเป็นโครโมโซมเพศ 1 คู่
  เป็นออโตโซม 46 คู่ และเป็นโครโมโซมเพศ 1 คู่
6. มนุษย์ยุคปัจจุบันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไร
  Homo sapiens
  Homo erectus
  Homo sapiens idaltu
  Homo neanderthalensis
7. การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง หมายถึงข้อใด
  พันธุกรรม
  พันธุศาสตร์
  พันธุวิศวกรรม
  โรคทางพันธุกรรม
8. ดินชั้นบนและดินชั้นล่างมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
  ดินชั้นบนมีสีจางกว่าดินชั้นล่าง
  ดินชั้นบนมีสีคล้ำกว่าดินชั้นล่าง
  ดินชั้นบนมีความพรุนน้อยกว่าดินชั้นล่าง
  ดินชั้นบนมีขนาดเม็ดดินใหญ่กว่าดินชั้นล่าง
9. ปัจจัยใดที่มีผลทำให้หินอัคนีและหินตะกอนกลายสภาพเป็นหินแปร
  การหลอมละลาย
  ความร้อนและความดัน
  การสะสมและการทับถม
  ความแค้นและความเครียด
10. การที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีหลายสายพันธุ์ จัดเป็นความหลากหลายทางใด
  ความหลากหลายทางกายภาพ
  ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
  ความหลากหลายทางพันธุกรรม
  ความหลากหลายทางระบบนิเวศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile