o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/7
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีหลายสายพันธุ์ จัดเป็นความหลากหลายทางใด
  ความหลากหลายทางกายภาพ
  ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
  ความหลากหลายทางพันธุกรรม
  ความหลากหลายทางระบบนิเวศ
2. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางกายภาพของแร่
  สี สีผง
  รูปผลึก ความวาว
  สีเปลวไฟ แสงเรือง
  ความแข็ง ความถ่วงจำเพาะ
3. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า ?ทรัพยากรธรรมชาติ?
  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือบางส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น
  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์
  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง หมายถึงข้อใด
  พันธุกรรม
  พันธุศาสตร์
  พันธุวิศวกรรม
  โรคทางพันธุกรรม
5. ปัจจัยใดที่มีผลทำให้หินอัคนีและหินตะกอนกลายสภาพเป็นหินแปร
  การหลอมละลาย
  ความร้อนและความดัน
  การสะสมและการทับถม
  ความแค้นและความเครียด
6. มนุษย์ยุคปัจจุบันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไร
  Homo sapiens
  Homo erectus
  Homo sapiens idaltu
  Homo neanderthalensis
7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโครโมโซมของมนุษย์
  เป็นออโตโซม 22 คู่ และเป็นโครโมโซมเพศ 1 คู่
  เป็นออโตโซม 23 คู่ และเป็นโครโมโซมเพศ 1 คู่
  เป็นออโตโซม 45 คู่ และเป็นโครโมโซมเพศ 1 คู่
  เป็นออโตโซม 46 คู่ และเป็นโครโมโซมเพศ 1 คู่
8. เมื่อมองเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ในขณะที่มีการแบ่งเซลล์ จะพบโครงสร้างใด
  โครมาทิด
  โครมาทิน
  โครโมโซม
  เซนโทรเมียร์
9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม
  สีผิว
  ลักยิ้ม
  ชั้นตา
  แผลเป็น
10. ดินชั้นบนและดินชั้นล่างมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
  ดินชั้นบนมีสีจางกว่าดินชั้นล่าง
  ดินชั้นบนมีสีคล้ำกว่าดินชั้นล่าง
  ดินชั้นบนมีความพรุนน้อยกว่าดินชั้นล่าง
  ดินชั้นบนมีขนาดเม็ดดินใหญ่กว่าดินชั้นล่าง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile