ติวเข้มคณิตศาสตร์ป.6เข้าม.1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 175,343 คือจำนวนใด"
  "5,000"
  "175,000"
  "175,300"
  "175,340"
2. รูปเสาธงวัดความยาวจากพื้นถึงยอดเสาได้ 800 เมตร วาดแผนผังโดยใช้มาตราส่วนใดจึงจะเหมาะสม
  1 ซม. : 20 ม.
  1 ซม. : 50 ม.
  1 ซม. : 350 ม.
  1 ซม. : 400 ม.
3. "พี่ซื้อโทรศัพท์ราคา 1,250 บาท ต่อมาขายไปราคา 1,100 บาท จะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์"
  กำไร 11%
  กำไร 130%
  ขาดทุน 12%
  ขาดทุน 130%
4. ตัวเลือกใดเรียงจากจำนวนที่มีค่ามาก ไปหาจำนวที่มีค่าน้อย
  0.299 0.306 0.348 0.350
  0.348 0.306 0.299 0.350
  0.350 0.306 0.348 0.299
  0.350 0.348 0.306 0.299
5. "ฝากเงินธนาคาร 5,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ 11% ต่อปี เมื่อครบ 4 ปี จะได้ดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไร"
  550 บาท
  "1,550 บาท"
  "2,200 บาท"
  "2,400 บาท"
6. กระดาษแผ่นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีความยาวด้านละ 25 เซนติเมตร สูง 19 เซนติเมตร กระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าไร
  490 ตารางเซนติเมตร
  485 ตารางเซนติเมตร
  480 ตารางเซนติเมตร
  475 ตารางเซนติเมตร
7. "จักรเย็บผ้าติดราคาไว้ 2,500 บาท ถ้าซื้อเงินสดลดให้ 5% ราคาเงินสดของจักรเย็บผ้าเป็นเท่าไร"
  125 บาท
  "2,375 บาท"
  "2,405 บาท"
  "2,495 บาท"
8. จตุพร วิ่งออกกำลังกาย โดยออกจากจุดเริ่มต้นไปทางทิศใต้ 300 เมตร เลี้ยวไปทางทิศตะวันตก 200 เมตร แล้ววิ่งไปทางทิศเหนือ 300 เมตร จตุพรอยู่ทางทิศใดของจุดเริ่มต้น
  ทิศเหนือ
  ทิศใต้
  ทิศตะวันออก
  ทิศตะวันตก
9. ข้อสอบคณิตศาสตร์ 20 ข้อ โต้ทำถูก 80% โต้ทำผิดกี่ข้อ
  1 ข้อ
  4 ข้อ
  9 ข้อ
  12 ข้อ
10. "ปีแรกชาวสวนขายทุเรียน พันธุ์ก้านยาวได้เงิน 80,000 บาท พันธุ์ชะนีได้เงิน 42,000 บาท พันธุ์หมอนทองได้เงิน 100,000 บาท ปีที่สองขายได้มากกว่าเดิมชนิดละ 10,000 บาท ปีที่สองชาวสวนขายทุเรียนได้เงินกี่บาท"
  "222,000 บาท"
  "232,000 บาท"
  "242,000 บาท"
  "252,000 บาท"
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile