แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Which one is not used to make a jigsaw puzzle?
  Paper
  A pencil
  A knife

2. What game don´t you play at the playground?
  Football
  Checkers
  Tennis

3. Which one is a sport?
  swimming
  smiling
  working

4. We stick paper together with _______________ .
  pen
  glue
  paper

5. A : Can you swim? B : Yes, I ___________
  do
  dose
  can

6. A : _________ play football. B : Alright
  Let´s
  Is
  Are

7. Weena likes ____________ badminton and table tennis .
  Playing
  To play
  Play

8. Where can we play? At the ______________ .
  floor
  ground
  playground

9. ____________ is not a sport.
  Swimming
  Jigsaw
  Football

10. .We use some glue to _____________ the paper together.
  cut
  stick
  make

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile