ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย

,ครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นหลักการจัดการศึกษา
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาต่อเนื่อง
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาในระบบ
2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา กำหนด ไว้ในมาตราใด
  มาตรา 45
  มาตรา 46
  มาตรา 47
  มาตรา 48
3. ใครเป็นผู้กาหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  คณะกรรมการ กพฐ.
  สภาการศึกษา
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากร ฯ คือใคร
  รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
  รัฐมนตรีว่าการ มท.
  นายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมการปกครอง
6. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีกี่หมวดและกี่มาตรา
  1 หมวด / 70 มาตรา
  2 หมวด / 75 มาตรา
  3 หมวด / 82 มาตรา
  4 หมวด / 90 มาตรา
7. หมวดใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ คือหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้
  หมวด 1
  หมวด 2
  หมวด 3
  หมวด 4
8. การจัดระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 6 มีกี่ส่วน
  1 ส่วน
  2 ส่วน
  3 ส่วน
  4 ส่วน
9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการศึกษา
  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ
  การศึกษาในระบบมีสองระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐานมีสี่ระดับ
  การศึกษาอุดมศึกษามีสองระดับ
10. สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา นอกโรงเรียนเป็นผู้จัด เรียกว่าอะไร
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์การเรียน
  โรงเรียนเอกชน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile