ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย

,ครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมการปกครอง
2. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือใคร
  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
  นายบรรหาร ศิลปอาชา
  นายชวน หลีกภัย
3. ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือใคร
  รัฐมนตรีว่าการฯ ศธ.
  รัฐมนตรีว่าการฯ มท.
  นายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. วันบังคับใช้ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ คือเมื่อใด
  3-ก.ค.-46
  6-ก.ค.-46
  7-ก.ค.-46
  8-ก.ค.-46
5. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 กล่าวถึงเรื่องใด
  การจัดการศึกษาเฉพาะทาง
  การจัดกระบวนการเรียนรู้
  การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
6. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีกี่หมวดและกี่มาตรา
  1 หมวด / 70 มาตรา
  2 หมวด / 75 มาตรา
  3 หมวด / 82 มาตรา
  4 หมวด / 90 มาตรา
7. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีกี หมวดและกี่มาตรา
  7 หมวด / 70 มาตรา
  8 หมวด / 75 มาตรา
  9 หมวด / 78 มาตรา
  10 หมวด / 89 มาตรา
8. ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากร ฯ คือใคร
  รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
  รัฐมนตรีว่าการ มท.
  นายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. วันบังคับใช้ตามพ.ร.บ.สภาครูและ บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 คือเมื่อใด
  24-พ.ค.-46
  11-มิ.ย.-46
  12-มิ.ย.-46
  20-มิ.ย.-46
10. ใครเป็นผู้กาหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  คณะกรรมการ กพฐ.
  สภาการศึกษา
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile