แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดสอดคล้องกับกฎอุปสงค์
  คนไทยเชื้อสายจีนซื้อของเซ่นไหว้มากขึ้นในช่วงตรุษจีน
  ชาวบ้านซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมากขึ้นในช่วงที่ห้างสรรพสินค้าลดราคา
  ผู้ปกครองซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษามากขึ้นในช่วงก่อนเปิดเทอม
  ประชาชนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2. ข้อใดคือลักษณะของชุมชนสมานฉันท์
  คนในชุมชนมีฐานะดี
  คนในชุมชนมีความรู้สูง
  คนในชุมชนมีความสามัคคี
  คนในชุมชนมีความทะเยอทะยาน
3. เพราะเหตุใดวิชาเศรษฐศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
  เพราะทรัพยากรมีราคาแพง
  เพราะทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด
  เพราะทรัพยากรเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป
  เพราะทรัพยากรไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้
4. ข้อใดเป็นสิทธิผู้บริโภคขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
  สิทธิที่จะได้รับอิสระในการเลือกใช้สินค้า
  สิทธิที่จะได้รับการบริโภคสินค้าในราคาที่เหมาะสม
  สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นในการเลือกซื้อสินค้าผูกขาด
  สิทธิที่จะได้รับการประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือนหลังการซื้อ
5. หลักการในข้อใดที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
  ทฤษฎีความขัดแย้ง
  แนวคิดแบบสุขนิยม
  แนวคิดแบบวัตถุนิยม
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ราคาดุลยภาพการตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใด
  จำนวนผู้ซื้อเท่ากับจำนวนผู้ขาย
  ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย
  ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ตามจำนวนที่ต้องการ
  อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกินมีค่าเท่ากับศูนย์
7. ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าในการผลิตสินค้าและบริการ โดยการนำความถนัดของตนเองมาสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการ
  ต้นพัฒนาบ้านสวนของตนให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
  ต้องออกแบบสบู่สมุนไพรให้มีรูปทรงแปลกตาและมีความทันสมัย
  ตุ้มนำผ้าซิ่นไทลื้อที่มีลวดลายสวยงามมาทำกระเป๋าถือเพื่อขายนักท่องเที่ยว
  แต้วดัดแปลงบ้านพักริมแม่น้ำโขงของตนให้เป็นห้องจัดแสดงภาพถ่ายที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คน
8. ทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแนวการประพฤติในข้อใด
  ไม่คบค้ากับต่างชาติ
  ค้าขายโดยไม่มุ่งกำไร
  ไม่ซื้อสินค้าที่ชอบเลย แม้มีรายได้มากก็ตาม
  ประกอบอาชีพสุจริต มีความประหยัด มีคุณธรรม
9. ค่าเสียโอกาสของหนูดีที่เลือกไปเที่ยวกับเพื่อนแทนการอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่ที่บ้านคืออะไร
  การสอบไม่ผ่าน
  การไม่ได้อ่านหนังสือ
  การไม่ได้ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี
  การเสียค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวกับเพื่อน
10. ทรัพย์สินในข้อใดซื้อขายกัน ไม่ได้
  บ้าน
  รถยนต์
  อาคารพาณิชย์
  ที่ในเขตป่าสงวน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile