แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดสอดคล้องกับกฎอุปสงค์
  คนไทยเชื้อสายจีนซื้อของเซ่นไหว้มากขึ้นในช่วงตรุษจีน
  ชาวบ้านซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมากขึ้นในช่วงที่ห้างสรรพสินค้าลดราคา
  ผู้ปกครองซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษามากขึ้นในช่วงก่อนเปิดเทอม
  ประชาชนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2. ราคาดุลยภาพการตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใด
  จำนวนผู้ซื้อเท่ากับจำนวนผู้ขาย
  ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย
  ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ตามจำนวนที่ต้องการ
  อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกินมีค่าเท่ากับศูนย์
3. หากนักเรียนซื้อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและเกิดอันตรายต่อร่างกาย นักเรียนสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใด
  สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
4. ค่าเสียโอกาสของหนูดีที่เลือกไปเที่ยวกับเพื่อนแทนการอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่ที่บ้านคืออะไร
  การสอบไม่ผ่าน
  การไม่ได้อ่านหนังสือ
  การไม่ได้ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี
  การเสียค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวกับเพื่อน
5. ข้อใดเป็นสิทธิผู้บริโภคขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
  สิทธิที่จะได้รับอิสระในการเลือกใช้สินค้า
  สิทธิที่จะได้รับการบริโภคสินค้าในราคาที่เหมาะสม
  สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นในการเลือกซื้อสินค้าผูกขาด
  สิทธิที่จะได้รับการประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือนหลังการซื้อ
6. ทรัพย์สินในข้อใดซื้อขายกัน ไม่ได้
  บ้าน
  รถยนต์
  อาคารพาณิชย์
  ที่ในเขตป่าสงวน
7. การเปลี่ยนแปลงของสินค้าในข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทาน
  ยอดจำหน่ายน้ำส้มคั้นสูงขึ้น เพราะมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
  บ้านจัดสรรปรับราคาสูงขึ้น เพราะต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
  จากเหตุการณ์อุทกภัยทำให้ผลผลิตผักลดลงมาก ราคาผักจึงสูงขึ้น
  ราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้น พ่อค้าจึงสั่งน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเข้ามาขาย
8. หลักการในข้อใดที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
  ทฤษฎีความขัดแย้ง
  แนวคิดแบบสุขนิยม
  แนวคิดแบบวัตถุนิยม
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. ข้อใดคือลักษณะของชุมชนสมานฉันท์
  คนในชุมชนมีฐานะดี
  คนในชุมชนมีความรู้สูง
  คนในชุมชนมีความสามัคคี
  คนในชุมชนมีความทะเยอทะยาน
10. ข้อใดเป็นการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  กินอยู่อย่างประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อ
  อยู่ดีกินดีตามอย่างเพื่อนฝูง
  ประหยัดและเก็บเงินให้ได้มาก
  กู้เงินมาใช้เพื่อรักษาฐานะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile