แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคืออุดมการณ์ของระบอบประชาธิปไตย
  อำนาจเป็นของผู้นำเท่านั้น
  อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
  ประชาชนเป็นเพียงกลไกหนึ่งของรัฐบาล
  กฎหมายและนโยบายต่างๆ อยู่ภายใต้การตัดสินใจของผู้นำคนเดียวเท่านั้น
2. ทรัพย์สินในข้อใดซื้อขายกัน ไม่ได้
  บ้าน
  รถยนต์
  อาคารพาณิชย์
  ที่ในเขตป่าสงวน
3. ข้อใดมีความสอดคล้องกับการออมมากที่สุด
  "แตงกวามีเงินจากการใช้จ่ายเดือนละ 3,000 บาท"
  "ส้มโอได้รับเงินเดือน 15,000 บาท มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 14,000 บาท"
  ชมพู่นำเงินที่เหลือเก็บไปลงทุนเปิดร้านอาหาร ต่อมาเกิดปัญหาสภาพคล่องต้องปิดกิจการ
  น้อยหน่าใช้จ่ายอย่างประหยัดและทำงานพิเศษหารายได้เสริมเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว
4. หากนักเรียนซื้อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและเกิดอันตรายต่อร่างกาย นักเรียนสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใด
  สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
5. ข้อใดคือลักษณะของชุมชนสมานฉันท์
  คนในชุมชนมีฐานะดี
  คนในชุมชนมีความรู้สูง
  คนในชุมชนมีความสามัคคี
  คนในชุมชนมีความทะเยอทะยาน
6. บุคคลใดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ถูกต้อง
  ใจดีซื้อแผ่นซีดีของแท้มาฟัง
  น้ำฝนก๊อปปี้หนังต่างประเทศมาวางขายแผ่นละ 40 บาท
  น้ำขิงไปซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลอกเลียนแบบของจริงมาใช้ที่สำนักงาน
  สายฟ้านำเพลงของนักร้องขวัญใจวัยรุ่นไปใส่ทำนองใหม่แล้ววางขายในกลุ่มเพื่อน
7. หลักการในข้อใดที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
  ทฤษฎีความขัดแย้ง
  แนวคิดแบบสุขนิยม
  แนวคิดแบบวัตถุนิยม
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. การเปลี่ยนแปลงของสินค้าในข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทาน
  ยอดจำหน่ายน้ำส้มคั้นสูงขึ้น เพราะมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
  บ้านจัดสรรปรับราคาสูงขึ้น เพราะต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
  จากเหตุการณ์อุทกภัยทำให้ผลผลิตผักลดลงมาก ราคาผักจึงสูงขึ้น
  ราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้น พ่อค้าจึงสั่งน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเข้ามาขาย
9. ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าในการผลิตสินค้าและบริการ โดยการนำความถนัดของตนเองมาสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการ
  ต้นพัฒนาบ้านสวนของตนให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
  ต้องออกแบบสบู่สมุนไพรให้มีรูปทรงแปลกตาและมีความทันสมัย
  ตุ้มนำผ้าซิ่นไทลื้อที่มีลวดลายสวยงามมาทำกระเป๋าถือเพื่อขายนักท่องเที่ยว
  แต้วดัดแปลงบ้านพักริมแม่น้ำโขงของตนให้เป็นห้องจัดแสดงภาพถ่ายที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คน
10. ข้อใดเป็นสิทธิผู้บริโภคขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
  สิทธิที่จะได้รับอิสระในการเลือกใช้สินค้า
  สิทธิที่จะได้รับการบริโภคสินค้าในราคาที่เหมาะสม
  สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นในการเลือกซื้อสินค้าผูกขาด
  สิทธิที่จะได้รับการประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือนหลังการซื้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile