แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C

,การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น,ข้อสอบการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี,ภาษาซี,ภาษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด ?

  5 2 6 4 1 3
  5 6 2 4 3 1
  5 1 3 2 4 6
  5 1 2 6 4 3
2. ข้อใดต่อไปนี้ ตั้งชื่อตัวแปรถูกต้องตามหลักในการตั้งชื่อตัวแปร ?
  1Sum
  Num 2
  do
  _name
3. สัญลักษณ์นี้มีหน้าที่ใด ?

  แสดงการประมวลผล
  แสดงการรับข้อมูลเข้า
  แสดงการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ
  แสดงจุดเริ่มต้นการทำงาน
4. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งในการเลือกทำแบบทางเดียว ?
  if
  if-else
  if-else เชิงซ้อน
  switch
5. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ถูกต้อง ?
  เขียนโปรแกรม > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา
  เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด
  วิเคราะห์ปัญหา > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
  วิเคราะห์ปัญหา > เขียนโปรแกรม > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
6. การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ จัดอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน ?
  บทคัดย่อ
  คู่มือการใช้งาน
  บรรณานุกรม
  หลักการและทฤษฎี
7. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องมือที่มีการแปลทีละบรรทัดเรียกว่าอะไร
  คอมไพล์เลอร์
  อินเทอร์พรีเตอร์
  แอสเซมเบอร์
  รันไทม์
8. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อตัวแปร ?
  day_of_week
  num1
  2Subjects
  FLOAT
9. ข้อใดคือข้อแตกต่างระหว่างซูโดโค้ด กับผังงาน ?
  ซูโดโค้ดกับผังงานเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน
  ซูโดโค้ดกับผังงานเป็นแผนภาพของโปรแกรม
  ผังงานเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน แต่ซูโดโค้ดเป็นแผนภาพของโปรแกรม
  ซูโดโค้ดเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน แต่ผังงานเป็นแผนภาพของโปรแกรม
10. โครงงานจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้า จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด ?
  เกม
  จำลองทฤษฎี
  พัฒนาเครื่องมือ
  สื่อเพื่อการศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile