แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C

,การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น,ข้อสอบการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี,ภาษาซี,ภาษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด ?

  5 2 6 4 1 3
  5 6 2 4 3 1
  5 1 3 2 4 6
  5 1 2 6 4 3
2. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องมือที่มีการแปลทีละบรรทัดเรียกว่าอะไร
  คอมไพล์เลอร์
  อินเทอร์พรีเตอร์
  แอสเซมเบอร์
  รันไทม์
3. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนในการทำโครงงาน ?
  การนำเสนอและแสดงผลงาน
  การเลือกหัวข้อโครงงาน
  การเขียนรายงาน
  การแสดงวิธีการดำเนินงาน
4. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ถูกต้อง ?
  เขียนโปรแกรม > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา
  เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด
  วิเคราะห์ปัญหา > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
  วิเคราะห์ปัญหา > เขียนโปรแกรม > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
5. การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ จัดอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน ?
  บทคัดย่อ
  คู่มือการใช้งาน
  บรรณานุกรม
  หลักการและทฤษฎี
6. กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด ?
  แก้ปัญหา
  ประดิษฐ์คิดค้น
  ค้นคว้าหาความรู้
  ฝึกทักษะพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
7. ข้อใดคือผู้พัฒนาภาษาซี ?
  Arthur C. Clarke
  Dennis Ritchie
  Charles Babbage
  Lady Augusta Ada Byron
8. ข้อใดเป็นลักษณะของภาษาระดับสูง ?
  ทำงานได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมระบบ
  เป็นภาษาที่ใช้กับงานขั้นสูง
  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ยุคใหม่
  มีภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
9. สัญลักษณ์นี้มีหน้าที่ใด ?

  แสดงการประมวลผล
  แสดงการรับข้อมูลเข้า
  แสดงการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ
  แสดงจุดเริ่มต้นการทำงาน
10. ข้อใดต่อไปนี้ คือคำสั่งที่ต้องใช้หยุดการทำซ้ำและออกจากลูปของโปรแกรมได้ ?
  continue
  break
  while
  for
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile