แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/7

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สังคม คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของศาสนา
  เป็นเครื่องดับความร้อนทางใจ
  เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรมและคุณธรรม
  เป็นบ่อเกิดแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
  เป็นบ่อเกิดแห่งการรวมพลังในการทำสงครามเพื่อศาสนา
2. ทิศเบื้องหน้าตามหลักทิศ ๖ คือบุคคลใด
  สามีภรรยา
  บิดามารดา
  มิตรสหาย
  คนงานหรือลูกจ้าง
3. การพัฒนาปัญญาตามแบบใดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของพระพุทธศาสนา
  สุตมยปัญญา
  จิตตามยปัญญา
  ภาวนามยปัญญา
  อัปปนามยปัญญา
4. ในการนับถือศาสนา สามารถนับถือพร้อมกัน ๒ ศาสนาได้หรือไม่
  ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบุคคล
  ไม่ได้ เพราะผิดกฎบัญญัติของกฎหมาย
  ได้ เพราะหลักของทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดี
  ไม่ได้ เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการประกอบพิธีกรรม
5. บุคคลในข้อใดได้ชื่อว่าคิดแบบโยนิโสมนสิการ
  วันชัยชอบบ่นว่าน้อยใจที่เพื่อนไม่รัก
  เอกรัตน์ชอบโวยวายเมื่อรถประจำทางจอดไม่ตรงป้าย
  วิจิตรายอมรับว่าฝึกซ้อมกีฬาน้อยไปจึงทำให้แพ้คู่แข่ง
  พรพิมลรู้สึกหัวเสียที่รถติดขณะที่ต้องรีบไปให้ทันเวลาสอบ
6. คำกล่าวเกี่ยวกับหลักธรรมในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  อิทธิบาท ๔ คือคุณธรรมที่ทำให้พ้นทุกข์
  เบญจธรรมคือธรรมอันดีงาม ๕ ประการ
  เบญจศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย
  พละ ๕ คือหลักธรรมที่ช่วยให้ทำงานสำเร็จ
7. สังคมต้องการพัฒนาคนเพื่อจุดมุ่งหมายในข้อใด
  ต้องการพัฒนาคนให้เป็นคนดี
  ต้องการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง
  ต้องการพัฒนาคนให้มีความสามารถ
  ต้องการพัฒนาคนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
8. จุดมุ่งหมายสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาคืออะไร
  ให้ทราบเรื่องราวอินเดียสมัยโบราณ
  ชาติที่เจริญแล้วเยาวชนต้องศึกษาศาสนา
  นำหลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
  ป้องกันมิให้ถูกวัฒนธรรมภายนอกมาครอบ
9. ข้อใดไม่จัดอยู่ในกุลจิรัฏฐิติธรรม ๔
  ของหมดรู้จักหามาไว้
  รู้จักประมาณการกินและใช้
  ของเก่ารู้จักบูรณะซ่อมแซม
  รู้จักเลือกคบมิตรของครอบครัว
10. ข้อใดไม่ใช่การเจริญปัญญาแบบโยนิโสมนสิการ
  คิดแบบยึดมั่นตนเอง
  คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
  คิดแบบคุณโทษและทางออก
  คิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile