เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เหตุการณ์ใด ไม่ได้เกิดขึ้นในวันจาตุรงคสันนิบาต
  "พระอรหันต์ 1,250 องค์มาเข้าเฝ้าพระศาสดาพร้อมกัน"
  พระศาสดาแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
  เป็นวันเพ็ญพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
  เกิดปฐมสาวกขึ้นครั้งแรกในโลก
2. วันสำคัญใดที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
  วันมาฆบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
3. ในวันธรรมสวนะ ชาวพุทธควรทำสิ่งใดมากที่สุด
  พัฒนาวัด
  ตักบาตร
  ฟังธรรม
  ปล่อยนก
4. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะเวียนเทียน
  ตั้งใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
  เดินตามพระสงฆ์ไปช้าๆ
  ระมัดระวังไม่ให้ธูปจี้ผู้คน
  พูดคุยกันเบาๆ
5. ข้อใดถือเป็นการบูชาเป็นพิเศษในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ตักบาตร
  ฟังธรรม
  เวียนเทียน
  ถืออุโบสถศีล
6. ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัจวัคคีย์ในวันอาสาฬหบูชา มีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใด
  อริยสัจ 4
  โอวาท 3
  พรหมวิหาร 4
  ขันธ์ 5
7. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ชาวพุทธทั่วโลกถือว่าสำคัญที่สุด
  วันมาฆบูชา
  วันธรรมสวนะ
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันวิสาขบูชา
8. ข้อใดเป็นการปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธพึงกระทำมากที่สุด
  ช่วยพัฒนาวัด
  ปล่อยนก ปล่อยปลา
  ละเว้นจากอบายมุข
  ถวายอาหารแด่พระสงฆ์
9. วันใดที่มีพระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลก
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
10. ในแต่ละเดือน พระพุทธเจ้ากำหนดให้มีวันฟังธรรมโดยปกติกี่วัน
  4 วัน
  6 วัน
  8 วัน
  10 วัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile