เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในแต่ละเดือน พระพุทธเจ้ากำหนดให้มีวันฟังธรรมโดยปกติกี่วัน
  4 วัน
  6 วัน
  8 วัน
  10 วัน
2. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะเวียนเทียน
  ตั้งใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
  เดินตามพระสงฆ์ไปช้าๆ
  ระมัดระวังไม่ให้ธูปจี้ผู้คน
  พูดคุยกันเบาๆ
3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ชาวพุทธทั่วโลกถือว่าสำคัญที่สุด
  วันมาฆบูชา
  วันธรรมสวนะ
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันวิสาขบูชา
4. ในวันธรรมสวนะ ชาวพุทธควรทำสิ่งใดมากที่สุด
  พัฒนาวัด
  ตักบาตร
  ฟังธรรม
  ปล่อยนก
5. เหตุการณ์ใด ไม่ได้เกิดขึ้นในวันจาตุรงคสันนิบาต
  "พระอรหันต์ 1,250 องค์มาเข้าเฝ้าพระศาสดาพร้อมกัน"
  พระศาสดาแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
  เป็นวันเพ็ญพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
  เกิดปฐมสาวกขึ้นครั้งแรกในโลก
6. ข้อใดเป็นการปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธพึงกระทำมากที่สุด
  ช่วยพัฒนาวัด
  ปล่อยนก ปล่อยปลา
  ละเว้นจากอบายมุข
  ถวายอาหารแด่พระสงฆ์
7. ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัจวัคคีย์ในวันอาสาฬหบูชา มีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใด
  อริยสัจ 4
  โอวาท 3
  พรหมวิหาร 4
  ขันธ์ 5
8. วันสำคัญใดที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
  วันมาฆบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
9. ข้อใดถือเป็นการบูชาเป็นพิเศษในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ตักบาตร
  ฟังธรรม
  เวียนเทียน
  ถืออุโบสถศีล
10. วันใดที่มีพระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลก
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันอัฏฐมีบูชา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile