แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่12

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "In a city, where can I buy a stamp?"
  a post office
  a library
  a Laundromat
  an internet cafe
2. Go sightseeing means you????????.
  go to the zoo and take some picture
  visit interesting places that tourists usually go
  check in to an expensive five star hotel
  go to see a popular movie in a big city
3. แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่12
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
4. Lost and found center is the place you can??????
  buy a cheap goods
  have a lunch
  go on the internet
  announce for the lost item
5. "There are many interesting things to see in a big city, except for????.."
  A big movie theatre
  A complex shopping mall
  A beautiful rice field
  A luxurious restaurant
6. What do you do before you travel to another country?
  Rent a car
  Go sightseeing
  Take photo
  Get a passport
7. "If I want to exercise and work out, where should I go to?"
  a police station
  a hotel
  a hospital
  a gymnasium
8. Which one describes a suburb the best?
  a small town near by a big city
  a very rural area near by the border
  an area that is surrounded by mountains
  an area that is close to the sea
9. Bangkok is a big city in Thailand. What is the suburb area of Bangkok?
  Nakorn Ratchasima
  Patumtani
  Rayong
  Chiang Mai
10. What shouldn?t you do at a library?
  read some books
  do homework
  shout very loud
  search for information
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile