แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่12

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "In a city, where can I buy a stamp?"
  a post office
  a library
  a Laundromat
  an internet cafe
2. Which one describes a suburb the best?
  a small town near by a big city
  a very rural area near by the border
  an area that is surrounded by mountains
  an area that is close to the sea
3. Chilly is the temperature between??????.
  freezing and cold
  hot and warm
  cold and warm
  hot and hold
4. "When the thermometer says it?s 40 degree Celsius, the temperature should be ............"
  warm
  chilly
  freezing
  hot
5. "There are many interesting things to see in a big city, except for????.."
  A big movie theatre
  A complex shopping mall
  A beautiful rice field
  A luxurious restaurant
6. "If I want to exercise and work out, where should I go to?"
  a police station
  a hotel
  a hospital
  a gymnasium
7. Go sightseeing means you????????.
  go to the zoo and take some picture
  visit interesting places that tourists usually go
  check in to an expensive five star hotel
  go to see a popular movie in a big city
8. Lost and found center is the place you can??????
  buy a cheap goods
  have a lunch
  go on the internet
  announce for the lost item
9. Bangkok is a big city in Thailand. What is the suburb area of Bangkok?
  Nakorn Ratchasima
  Patumtani
  Rayong
  Chiang Mai
10. "From the following choice, where can?t you find lost and found centre?"
  Fresh market
  An airport
  A shopping mall
  A school
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile