แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่12

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "In a city, where can I buy a stamp?"
  a post office
  a library
  a Laundromat
  an internet cafe
2. Hiking is an activity that???????.
  we play with the waves in the sea
  we sit around a table and talk to each other
  we walk a long way in a countryside
  we ride a bicycle up to a mountain
3. Chilly is the temperature between??????.
  freezing and cold
  hot and warm
  cold and warm
  hot and hold
4. This city has a high rate of crime. It means that this city????.
  has many doctors.
  is a good place to live.
  is dangerous because there are a lot of thieves.
  has many poor people.
5. "If I want to exercise and work out, where should I go to?"
  a police station
  a hotel
  a hospital
  a gymnasium
6. What shouldn?t you do at a library?
  read some books
  do homework
  shout very loud
  search for information
7. What do you do before you travel to another country?
  Rent a car
  Go sightseeing
  Take photo
  Get a passport
8. "What do we need to have, if we are surfing in the sea?"
  An umbrella
  An oxygen tank
  A diving mask
  A board
9. แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่12
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
10. Which one describes a suburb the best?
  a small town near by a big city
  a very rural area near by the border
  an area that is surrounded by mountains
  an area that is close to the sea
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile