จำนวนเชิงซ้อน( i ยกกำลัง n )
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. i7 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
2. (-i)15 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
3. i2565 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
4. i2563 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
5. (-i)13 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
6. i2012 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
7. (-i)-3 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
8. (-i)-1 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
9. i2015 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
10. (-i)2 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
11. i16 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
12. (-i)11 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
13. i23 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
14. i8 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
15. i2019 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
16. (-i)-7 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
17. (-i)8 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
18. i5 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
19. i2560 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
20. i2010 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
21. i2013 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
22. (-i)1 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
23. i-72 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
24. i2558 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
25. i-5 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
26. (-i)-8 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
27. i-10 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
28. (-i)9 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
29. (-i)-13 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
30. (-i)-6 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
31. i-80 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
32. (-i)-5 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
33. i21 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
34. i24 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
35. i-76 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
36. i2014 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
37. i2560 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
38. i12 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
39. i-73 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
40. i22 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
41. i11 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
42. i28 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
43. i-3 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
44. i2562 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
45. (-i)-2 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
46. i2020 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
47. (-i)-12 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
48. (-i)12 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
49. i29 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
50. i-75 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713