จำนวนเชิงซ้อน( i ยกกำลัง n )
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. i2556 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
2. i2018 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
3. (-i)-8 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
4. i21 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
5. (-i)-6 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
6. i2015 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
7. i2561 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
8. i-70 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
9. i2010 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
10. i2560 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
11. i2557 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
12. i-79 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
13. (-i)9 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
14. (-i)1 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
15. i11 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
16. (-i)3 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
17. (-i)6 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
18. i2016 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
19. (-i)-7 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
20. i-9 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
21. (-i)11 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
22. i-78 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
23. (-i)-15 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
24. i-10 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
25. i-77 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
26. (-i)-11 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
27. i2558 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
28. i-80 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
29. i4 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
30. i2019 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
31. (-i)-1 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
32. (-i)14 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
33. (-i)10 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
34. (-i)5 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
35. i0 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
36. i29 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
37. (-i)-3 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
38. i12 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
39. (-i)-4 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
40. i-76 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
41. i-7 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
42. i-1 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
43. i-80 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
44. (-i)13 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
45. (-i)2 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
46. i2 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
47. i-4 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
48. i2560 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
49. (-i)-5 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
50. i2564 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713