การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 50 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๓๕+๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๔
  ๗๓
  ๒๓
  ๑๑๑
2. ๖๓+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๒
  ๑๐๗
  ๘๒
  ๙๗
3. ๔๘+๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๖
  ๖๗
  ๓๖
  ๘๘
4. ๓๖+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๔
  ๑๐๙
  ๙๑
  ๕๕
5. ๘๑+๓๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๘
  ๔๐
  ๑๑๓
  ๑๐๗
6. ๓๖+๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๒
  ๖๔
  ๔๓
  ๖๔
7. ๘๙+๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๕
  ๙๔
  ๕๙
  ๗๖
8. ๙๑+๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๐
  ๑๐๙
  ๙๐
  ๒๓
9. ๙๕+๙๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘๕
  ๙๒
  ๕๕
  ๗๔
10. ๗๙+๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๘๒
  ๙๑
  ๘๙
11. ๖๔+๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๙
  ๘๖
  ๘๕
  ๙๕
12. ๔๙+๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๕๘
  ๕๕
  ๗๔
13. ๘๔+๑๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๓
  ๙๒
  ๙๘
  ๙๔
14. ๗๑+๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๒
  ๙๐
  ๙๓
  ๑๐๕
15. ๒๘+๔๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๑
  ๙๑
  ๗๖
  ๗๗
16. สาธิตมีเงินในธนาคาร 83 บาท ปู่ให้มาอีก 160 บาท สาธิต มีเงินทั้งหมดเท่าไร
  200 บาท
  210 บาท
  228 บาท
  243 บาท
17. ๓๗+๙๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๕
  ๕๔
  ๕๕
  ๙๑
18. ๒๔+๙๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๙
  ๑๒๑
  ๑๑๑
  ๑๒๐
19. ๒๘+๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘๕
  ๙๑
  ๗๔
  ๕๐
20. ๗๒+๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๗๔
  ๙๓
  ๙๐
21. ๒๗+๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๐
  ๙๘
  ๒๓
  ๓๗
22. ๒๖+๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๕๕
  ๕๔
  ๗๒
23. ๘๙+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๑
  ๑๐๗
  ๑๐๙
  ๑๐๘
24. ๘๑+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๔
  ๙๑
  ๙๒
  ๕๕
25. ๒๗+๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๐
  ๓๖
  ๑๑๒
  ๙๘
26. ๘๒+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๗
  ๘๕
  ๘๖
  ๑๐๑
27. ๘๓+๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๕
  ๗๖
  ๙๑
  ๑๐๕
28. ๑๖+๘๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๙
  ๘๒
  ๑๐๖
  ๑๐๓
29. ๙๖+๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๙
  ๔๐
  ๑๒๐
  ๑๑๔
30. ๘๔+๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๘๘
  ๘๕
  ๑๑๓
31. ๔๑+๕๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๓
  ๑๑๓
  ๙๒
  ๙๔
32. ๑๘+๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๑๑๒
  ๔๙
  ๘๒
33. ๑๓+๕๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๗
  ๙๘
  ๕๑
  ๖๔
34. ๔๓+๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๑
  ๗๖
  ๖๔
  ๗๗
35. ๔๘+๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๙
  ๕๖
  ๘๑
  ๘๖
36. ๗๒+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๑๑๓
  ๙๑
  ๙๒
37. ๙๖+๓๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๖
  ๘๖
  ๘๘
  ๑๒๙
38. ๔๓+๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๑
  ๕๑
  ๙๒
  ๙๑
39. ๒๘+๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๙
  ๓๖
  ๖๗
  ๘๒
40. ๒๙+๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๒
  ๙๐
  ๗๒
  ๔๖
41. ๙๑+๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๔
  ๒๓
  ๑๑๑
  ๙๖
42. ๖๒+๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๒
  ๗๒
  ๗๔
  ๔๖
43. ๓๘+๔๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๖
  ๘๗
  ๑๓๖
  ๑๑๓
44. ๑๖+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๔
  ๓๕
  ๑๓๕
  ๑๐๙
45. ๒๕+๘๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๒
  ๔๑
  ๖๖
  ๙๐
46. ๒๗+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๓๘
  ๑๑๙
  ๑๐๖
47. ๕๙+๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๒
  ๘๑
  ๕๙
  ๔๙
48. ๗๙+๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๗
  ๘๖
  ๘๖
  ๑๐๑
49. ๗๖+๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘๕
  ๗๔
  ๘๘
  ๕๐
50. ๒๓+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๗
  ๙๒
  ๖๔
  ๔๒
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile