การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 50 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๑๖+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๔
  ๓๕
  ๑๓๕
  ๑๐๙
2. ๒๙+๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๒
  ๙๐
  ๗๒
  ๔๖
3. ๕๗+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๘๕
  ๗๖
  ๑๑๓
4. ๘๓+๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๕
  ๗๖
  ๙๑
  ๑๐๕
5. เลี้ยงไก่ไว้ 75 ตัว เพื่อนให้เพิ่มอีก 29 ตัว รวมมีไก่อยู่กี่ตัว
  100 ตัว
  101 ตัว
  104 ตัว
  108 ตัว
6. ๘๒+๓๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๖
  ๙๒
  ๑๑๓
  ๗๓
7. ๗๖+๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๙
  ๑๐๖
  ๘๘
  ๑๐๓
8. ๓๙+๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๒
  ๔๙
  ๑๐๙
  ๙๓
9. ๒๗+๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๙
  ๖๖
  ๔๑
  ๔๐
10. ๔๘+๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘๕
  ๕๗
  ๙๘
  ๙๑
11. ๑๘+๘๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๙
  ๙๙
  ๕๗
  ๘๘
12. ๙๒+๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๙
  ๕๕
  ๕๘
  ๑๐๖
13. ๗๒+๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๗๔
  ๙๓
  ๙๐
14. ๓๙+๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๔๓
  ๖๔
  ๙๓
15. สีดาซื้อมังคุดมา 127 บาท ซื้อส้มมา 140 บาท สีดาซื้อผลไม้ทั้งหมดเป็นเงินกี่บาท
  300 บาท
  267 บาท
  254 บาท
  227 บาท
16. ๓๙+๒๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๖
  ๕๙
  ๗๔
  ๘๖
17. ๗๖+๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘๕
  ๗๔
  ๘๘
  ๕๐
18. ๗๙+๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๘๒
  ๙๑
  ๘๙
19. ๒๑+๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๗
  ๓๐
  ๙๙
  ๙๒
20. ๑๓+๕๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๗
  ๙๘
  ๕๑
  ๖๔
21. ๙๑+๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๔
  ๒๓
  ๑๑๑
  ๙๖
22. ๙๒+๑๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๒
  ๖๔
  ๙๐
  ๑๐๕
23. ๙๗+๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๐
  ๒๓
  ๑๐๙
  ๓๗
24. ๘๔+๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๘๘
  ๘๕
  ๑๑๓
25. ๓๘+๒๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๔
  ๕๘
  ๒๘
  ๒๓
26. ๙+๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๒
  ๘๘
  ๔๙
  ๔๘
27. ๑๒+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๙
  ๘๘
  ๒๓
  ๕๓
28. ๓๗+๙๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๕
  ๕๔
  ๕๕
  ๙๑
29. ๔๓+๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๙
  ๙๒
  ๘๘
  ๕๓
30. ๔๘+๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๙
  ๕๖
  ๘๑
  ๘๖
31. ๕๙+๑๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๒
  ๔๙
  ๗๒
  ๔๘
32. ๘๑+๓๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๘
  ๔๐
  ๑๑๓
  ๑๐๗
33. ๔๘+๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๗
  ๕๙
  ๙๔
  ๘๖
34. ๗๑+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๙
  ๑๒๐
  ๙๐
  ๑๑๔
35. วันเสาร์สมคิดขายรถของเล่นได้ 125 คัน วันอาทิตย์ขายได้ 170 คัน สมคิดขายรถของเล่น ทั้งสองวันได้กี่คัน
  295 คัน
  287 คัน
  299 คัน
  305 คัน
36. ๒๗+๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๗
  ๓๗
  ๖๘
  ๘๕
37. ๘๑+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๔
  ๙๑
  ๙๒
  ๕๕
38. ๘๙+๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๕
  ๙๔
  ๕๙
  ๗๖
39. ๓๘+๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๓
  ๑๘๕
  ๓๕
  ๙๒
40. ๔๘+๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๒
  ๕๕
  ๘๙
  ๙๐
41. ๖๒+๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๒
  ๗๒
  ๗๔
  ๔๖
42. ๓๘+๓๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๖
  ๑๑๓
  ๙๒
  ๗๓
43. ๗๙+๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๘
  ๔๙
  ๔๐
  ๑๐๗
44. ๓๗+๔๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๘๖
  ๘๗
  ๘๘
45. ๓๖+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๔
  ๑๐๙
  ๙๑
  ๕๕
46. ๗๑+๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๒
  ๙๐
  ๙๓
  ๑๐๕
47. ๘๒+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๗
  ๘๕
  ๘๖
  ๑๐๑
48. ๒๘+๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๙
  ๓๖
  ๖๗
  ๘๒
49. ๙๖+๓๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๖
  ๘๖
  ๘๘
  ๑๒๙
50. ๓๘+๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๒
  ๔๑
  ๘๖
  ๘๘
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile