การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 50 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๔๘๔-๒๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๓
  ๒๕๑
  ๒๕๙
  ๒๖๓
2. ๓๗-๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๔
  ๓๔
  ๒๖
  ๕๕
3. ๒๒-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๓๘

  ๒๘
4. ๔๗๑-๒๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๑
  ๒๑๐
  ๒๕๐
  ๒๔๘
5. ๓๘๔-๑๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๕
  ๒๕๑
  ๒๗๓
  ๒๗๓
6. ๖๘-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๒๘
  ๓๗
  ๔๕
7. ๔๘-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๑
  ๓๒
  ๕๖
8. ๙๓-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๕๕
  ๒๓
  ๒๗
9. ๙๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖


  ๒๖
10. ๘๒-๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒
  ๙๕
  ๖๔
  ๒๑
11. ๓๗-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๘
  ๕๓
  ๑๘

12. ๔๘-๒๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๒
  ๕๕
  ๕๕
13. ๓๘-๓๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๒๗
  ๒๘
  ๕๖
14. ๕๔-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๐
  ๓๒
  ๓๖
  ๓๗
15. ๙๓-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๔๕
  ๖๘

16. ๕๙-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๓๒
  ๕๕
  ๕๑
17. ๒๖๑-๑๘๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๓
  ๘๖
  ๗๓
  ๘๑
18. ๘๕-๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๒๗
  ๓๐
  ๖๒
19. ๘๙-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๕๑
  ๒๒
  ๒๓
20. ๓๘-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒
  ๓๘
  ๓๖
  ๒๑
21. ๕๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๒๒
  ๖๔
  ๓๒
22. ๙๗-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๒
  ๕๑
  ๖๓
  ๑๔
23. ๘๕-๖๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๖
  ๔๒
  ๒๓

24. ๗๓-๒๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๑๔
  ๔๗
  ๒๑
25. ๙๔-๔๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๖๑
  ๕๒
  ๗๔
26. ๘๖-๗๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒


  ๖๗
27. ๒๑-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๒
  ๒๓

  ๓๖
28. ๙๗-๖๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๘
  ๒๒

29. ๑๓๕-๖๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๙
  ๖๓
  ๖๐
  ๖๘
30. ๖๘-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๒๐
  ๔๒
  ๔๒
31. ๙๖-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๓๔
  ๖๐
  ๕๔
32. ๙๖-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๓๔
  ๗๓
  ๕๓
33. ๗๔-๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๓

  ๕๕
34. ๙๖-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๒๘
  ๗๕
  ๖๔
35. ๖๙-๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๓๐
  ๓๒
  ๒๘
36. ๗๓-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๕๗
  ๒๖
  ๒๓
37. ๘๐-๗๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๒๘

  ๓๖
38. ๔๒-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร


  ๑๘
  ๕๕
39. ๕๘-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๘
  ๓๗
  ๓๙
  ๓๘
40. ๒๙-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๐
  ๘๒
  ๑๓
  ๒๙
41. ๔๒๘-๑๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒๐
  ๒๒๓
  ๒๙๕
  ๓๐๖
42. ๓๗-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๐
  ๑๒


43. ๘๔-๔๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒
  ๙๕
  ๗๔
  ๓๘
44. ๒๓๔-๑๐๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๒๓
  ๑๒๒
  ๑๒๕
  ๑๒๖
45. ๘๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๔๒
  ๔๖

46. ๓๓-๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๗๕
  ๒๘
  ๓๒
47. ๗๓-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๕๖
  ๗๕
  ๔๖
48. ๔๙-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๑
  ๓๕
  ๓๐
  ๓๔
49. ๗๓-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๐
  ๓๒
  ๔๖
  ๑๗
50. ๔๘-๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘

  ๒๓
  ๖๔
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile