การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 50 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๓๗-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๔๖
  ๒๒
  ๔๒
2. ๕๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๒๒
  ๖๔
  ๓๒
3. ๙๘-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๖
  ๑๘
  ๔๒
  ๗๓
4. ๒๙-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๐
  ๘๒
  ๑๓
  ๒๙
5. ๑๐๙-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๓
  ๗๐
  ๗๘
  ๗๑
6. ๗๓-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๕๗
  ๒๖
  ๒๓
7. ๖๙-๔๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๙
  ๓๑
  ๒๒
  ๒๐
8. ๕๙-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๓๒
  ๕๕
  ๕๑
9. ๘๓-๔๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๒๕
  ๓๘
  ๖๔
10. ๓๘-๓๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๒๗
  ๒๘
  ๕๖
11. ๘๓-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๗
  ๓๓
  ๖๘
  ๓๒
12. ๙๖-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๖
  ๖๐

  ๖๔
13. ๙๓-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๕๕
  ๒๓
  ๒๗
14. ๘๖-๗๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒


  ๖๗
15. ๔๘-๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘

  ๒๓
  ๖๔
16. ๔๘๔-๒๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๓
  ๒๕๑
  ๒๕๙
  ๒๖๓
17. ๔๘-๒๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๒
  ๕๕
  ๕๕
18. ๓๗-๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๔
  ๓๔
  ๒๖
  ๕๕
19. ๕๗-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๓๙
  ๒๑
  ๒๓
20. ๕๙-๓๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๙
  ๒๒
  ๒๗
  ๓๔
21. ๙๔-๔๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๖๑
  ๕๒
  ๗๔
22. ๔๙-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๓๒

  ๒๗
23. ๙๙-๗๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๑
  ๒๑
  ๒๘
  ๔๒
24. ๙๖-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๓๔
  ๗๓
  ๕๓
25. ๔๒๘-๑๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒๐
  ๒๒๓
  ๒๙๕
  ๓๐๖
26. ๗๓-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๕๖
  ๗๕
  ๔๖
27. ๒๙-๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๓๘
  ๓๒
  ๒๗
28. ๙๖-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๒๘
  ๗๕
  ๖๔
29. ๑๓๕-๖๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๙
  ๖๓
  ๖๐
  ๖๘
30. ๓๓-๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๗๕
  ๒๘
  ๓๒
31. ๙๔-๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๒
  ๓๖
  ๕๕
  ๔๕
32. ๗๓-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๐
  ๓๒
  ๔๖
  ๑๗
33. ๒๑-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๒
  ๒๓

  ๓๖
34. ๓๗-๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๖๓
  ๔๒
  ๕๕
35. ๗๓-๒๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๑๔
  ๔๗
  ๒๑
36. ๒๖๑-๑๘๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๓
  ๘๖
  ๗๓
  ๘๑
37. ๗๓-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๐
  ๔๒
  ๔๖
  ๒๖
38. ๕๗-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๒
  ๔๒
  ๕๕
39. ๕๔-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๐
  ๓๒
  ๓๖
  ๓๗
40. ๘๓-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๖๔
  ๒๘
  ๗๕
41. ๘๒-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๕๕

  ๖๓
42. ๙๔-๖๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๓๔
  ๒๘
  ๔๓
43. ๓๗-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๘
  ๕๓
  ๑๘

44. ๔๒-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร


  ๑๘
  ๕๕
45. ๘๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๔๒
  ๔๖

46. ๔๗๑-๒๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๑
  ๒๑๐
  ๒๕๐
  ๒๔๘
47. ๕๙-๓๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๒
  ๒๒
  ๒๘
  ๒๒
48. ๗๔-๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๓

  ๕๕
49. ๖๙-๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๓๐
  ๓๒
  ๒๘
50. ๓๘๔-๑๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๕
  ๒๕๑
  ๒๗๓
  ๒๗๓
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile