SECTION 5 - SAFETY
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 45 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. 5.28 Why is it important to wear gloves while sampling?
  a. So that the sample is not contaminated
  b. To prevent your hands becoming dirty
  c. To prevent hazardous substances being absorbed through the skin
  d. Answers a., b. and c. are all correct
2. 5.33 Shipping declaration forms are required whenever a hazardous material is transported on a public road or highway.
  a. True
  b. False


3. 5.55 Which of the following conditions can cause false readings on an explosion meter?
  a. Low hydrocarbon vapor content
  b. High moisture content
  c. Low oxygen content
  d. Both b. and c. are correct
4. 5.82 What is the short term exposure limit (STEL) for hydrogen sulfide?
  a. 15 ppm (30 ppm in USA)
  b. 10 ppm (20ppm in USA)
  c. 25 ppm (50 ppm in USA)
  d. 30 ppm (60 ppm in USA)
5. 5.38 A SDS will list what type of protective equipment is required when working with a particular material.
  a. True
  b. False


6. 5.50 What do the initials UEL stand for?
  a. Upper environmental level
  b. Unknown environmental level
  c. Upper explosive limit
  d. Unknown explosive levels
7. 5.43 What defines a confined space?
  a. It has limited means of access and exit
  b. It is not designed for continuous occupation
  c. It has limited natural ventilation
  d. Answers a., b. and c. are all correct
8. 5.84 What type of respirator filter cartridges should you use for protection against hydrogen sulfide?
  a. Acid Gas
  b. None. Only a self contained breathing apparatus is acceptable
  c. Organic Vapour
  d. Radionucleides, highly toxic dusts, mists and fumes
9. 5.12 All samples which are transported between terminals and laboratories or other installations should be labelled in accordance with the globally harmonised system for classification and labelling of chemicals (GHS).
  a. True
  b. False


10. 5.18 A hard hat s most important feature, when worn, is the distance between the shell and the wearer s head.
  a. True
  b. False


11. 5.04 What is the minimum personal protective equipment required when sampling?
  a. Gloves, respirator, hard hat and SCBA
  b. Gloves, eye protection, hard-hat, flame retardant uniform & safety shoes
  c. Gloves, face-shield and sun glasses
  d. Gloves, uniform and SCBA
12. 5.65 What is the permissible exposure limit for benzene (8 hour time weighted average)?
  a. 10 ppm
  b. 3 ppm
  c. 5 ppm
  d. 1 ppm
13. 5.09 What should be the first reaction to any injury accident?
  a. Raise the alarm to call for help
  b. To protect the injured person, if possible without risk to yourself, from exposure to further injury
  c. To render First Aid
  d. To report immediately to the person s supervisor
14. 5.27 What can help prevent a build-up and/or discharge of static electricity when sampling?
  a. Use of a sampling cord made of synthetic fibre
  b. Tying the end of the sampling cord to the railing of the tank
  c. Use of a sampling cord that contains no synthetic fibre
  d. Holding the sample cord against the gauge hatch throughout the sampling operation
15. 5.58 The appearance and characteristic odor of benzene is?
  a. Clear colorless liquid with a sweet odor
  b. Clear colorless liquid with a sour odor
  c. Light brown liquid with no distinguishable odor
  d. Light brown liquid with a strong pungent odor
16. 5.52 An explosimeter (explosion meter) measuring LEL% is utilized to sample the atmosphere within a cargo tank and a reading of 15% is observed. What does the reading mean?
  a. The atmosphere in the tank contains 15% oxygen
  b. The atmosphere in the tank is 15% of the lowest concentration of an explosive mixture of air and hydrocarbon vapours
  c. The atmosphere in the tank is 15% hydrocarbon vapours
  d. The atmosphere in the tank is a 15% mixture of air and hydrocarbon vapours
17. 5.41 What is the safe oxygen content range in a confined space?
  a. Between 19.5% and 21.0%
  b. Between 18.6% and 20%
  c. Between 19% and 25%
  d. Answers a., b. and c. are all wrong
18. 5.47 Someone must always stand watch at the entrance to the confined space while you are in it.
  a. True
  b. False


19. 5.25 How can the opportunity for a build-up and/or discharge of static electricity be reduced?
  a. By wearing rubber gloves
  b. By not allowing your hands to slide on the hand rail
  c. By grounding yourself and your equipment before opening the gauge/sample hatch and during subsequent operations
  d. By using stainless steel equipment
20. 5.51 What does an explosimeter (explosion meter) measure?
  a. The amount of oxygen in a space
  b. Whether a space is safe for entry
  c. Whether or not there is an explosive atmosphere in a space
  d. The flash point of a gas mixture.
21. 5.39 When does a confined space exist on a tank with an external floating roof?
  a. When the roof is located anywhere under the top ring or course of the tank plates
  b. Only when the tank is empty
  c. Only when the roof is resting on its legs
  d. Answers a., b. and c. are all wrong
22. 5.17 A chemical has a strong odour. What does this indicate?
  a. That a hazard exists
  b. That the vapour concentration is low
  c. That the vapour concentration is high
  d. Odour is an unreliable source of specific information regarding a chemical
23. 5.80 Refineries are not the only sources of industrial hydrogen sulfide (H2S). Which of the following are other sources?
  a. Pulp Mills
  b. Any agricultural facility where decay of organic matter may occur
  c. Drilling Rigs
  d. Answers a., b. and c. are all correct
24. 5.29 What should you do to avoid the build-up and/or discharge of static electricity when using a portable electronic thermometer (PET)?
  a. Hold on to the railing or other metal part of the tank while using the PET
  b. Attach the ground wire of the PET to the tank before opening the gauge hatch then slowly lower the probe assembly into the oil
  c. Since the probe is plastic and does not conduct electricity, no static electricity can form
  d. Either a., b. or c. is acceptable
25. 5.63 Can gasoline contain benzene?
  a. Yes
  b. No


26. 5.76 Hydrogen sulfide is probably the most dangerous gas commonly encountered in the petroleum industry.
  a. True
  b. False


27. 5.35 What is the correct source of information about the hazards of any product being inspected?
  a. The inspector s supervisor
  b. A knowledgeable chemist
  c. The inspector s previous experience
  d. Safety Data Sheets
28. 5.02 Regardless of the product, and in accordance with IP475/ISO 3170, what is the absolute maximum level to which sample containers must be filled?
  a. 50%
  b. 80%
  c. 95%
  d. 100%
29. 5.15 Which of the following is defined as a corrosive liquid?
  a. An acid solution
  b. A caustic solution
  c. Acid and caustic solutions are not corrosive
  d. Acid and caustic solutions are both corrosive
30. 5.71 Who or what should you consult if you need to know detailed safety or exposure information about benzene?
  a. Your doctor or pharmacist
  b. Your Safety Manual
  c. The Safety Data Sheet
  d. The International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT)
31. 5.46 Which of the following are examples of a confined space?
  a. A cargo tank
  b. A grain silo
  c. A pump-room on a ship
  d. Answers a., b. and c. are all correct
32. 5.22 When using a metal tape to gauge a tank, the tape should always stay in contact with the gauge hatch.
  a. True
  b. False


33. 5.40 Which of the following are considered to be confined spaces?
  a. A cofferdam
  b. An external floating roof tank
  c. A ship s pump-room
  d. Answers a., b. and c. are all correct
34. 5.90 The Short Term Exposure Limit (STEL) defines exposure to a substance over how long?
  a. 30 minutes
  b. 60 minutes
  c. 15 minutes
  d. 20 minutes
35. 5.75 Organic filter respirators are sufficiently effective in a hydrogen sulphide atmosphere to be used for escape purposes.
  a. True
  b. False


36. 5.53 What does an oxygen meter measure?
  a. The percentage of oxygen below the LEL of a hydrocarbon/air mixture
  b. The amount of oxygen needed to make a confined space safe for entry
  c. The percentage of oxygen contained in the atmosphere being sampled
  d. Answers a., b. and c. are all wrong
37. 5.10 The responsibility for an inspector complying with the safety regulations in any terminal belongs to?
  a. The terminal staff
  b. The terminal s safety officer
  c. The inspector
  d. The inspector s manager
38. 5.32 Why should pumping be suspended when first-in or first-foot samples are taken?
  a. To allow any gas to dissipate
  b. To allow static electricity to dissipate
  c. So the vapours don t blow in your face
  d. To give time for analysis results
39. 5.74 When working in an environment suspected of containing H2S, personal monitors must show a level below (or provide an alarm at) what limit?
  a. 5 ppm (10 ppm in USA)
  b. 1 ppm (2 ppm in USA)
  c. 15 ppm (20 ppm in USA)
  d. 0.1 ppm (0.2 ppm in USA)
40. 5.67 What effects may result from chronic exposure (long term) to benzene?
  a. Loss of vision
  b. Various blood disorders ranging from anemia to leukemia
  c. Impaired Disability Syndrome (IDS)
  d. Answers a., b. and c. are all correct
41. 5.83 Why is the sense of smell not reliable for detecting hydrogen sulfide?
  a. It is difficult to detect by sense of smell
  b. The level at which you can smell it is above the permissible exposure limit
  c. At 100 ppm a person s sense of smell is deadened within minutes, thereby giving that person a false sense of security
  d. You might have a cold and be unable to breath through your nose
42. 5.30 What is the main component of inert gas used on crude oil vessels?
  a. Carbon sulfide
  b. Carbon dioxide
  c. Oxygen
  d. Hydrogen
43. 5.62 Which of the following statements are correct, when working with benzene?
  a. As a minimum, a full face or half mask cartridge respirator must be worn for closed or restricted system gauging and sampling
  b. A self contained breathing apparatus must be used in all open tank situations
  c. A self contained breathing apparatus must be used if the exposure is expected to exceed 50ppm
  d. Answers a., b. and c. are all correct
44. 5.49 If the atmosphere in a cargo tank is stated to be below the LEL what does this mean?
  a. There is not enough oxygen in the tank to support combustion
  b. There is too much hydrocarbon vapor in the tank to support combustion
  c. Answers a. and b. are correct
  d. There is not enough hydrocarbon vapor in the tank to permit combustion.
45. 5.86 What is the principal limitation of a filter or cartridge respirator?
  a. It does not supply oxygen
  b. The face piece tends to fog up
  c. The expense to replace the cartridges
  d. Keeping the face piece from sweating up
46. 5.48 What do the initials LEL stand for?
  a. Low explosion location
  b. Low environmental levels
  c. Lower environmental level
  Lower explosive limit
47. 5.44 Before entering a confined space, which tests are required?
  a. Oxygen content
  b. Lower explosive limit
  c. Toxic vapour testing
  d. Answers a., b. and c. are all correct
48. 5.05 When gauging a tank that is emitting vapours, where should you position yourself?
  a. It is not important
  b. Up-wind of the gauge hatch
  c. With the wind in your face
  d. With the wind at your left or right side
49. 5.88 May an inspector board a vessel by means of using a Pilot s ladder?
  a. Yes
  b. No


50. 5.57 Benzene is a health hazard. Which of the following are likely to contain benzene?
  a. Crude Oil
  b. Gasoline
  c. Ethylbenzene
  d. Answers a., b. and c. are all correct
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713