SECTION 5 - SAFETY
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 45 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's most important feature, when worn, is the distance between the shell and the w' at line 1
1. 5.59 How can benzene enter your body?
  a. By inhalation
  b. By absorption through the skin
  c. By Ingestion
  d. Answers a., b. and c. are all correct
2. 5.14 The GHS applies to:
  a. sample labels only
  b. Safety Data Sheets (SDSs) only
  c. sample labels and SDSs
  d. specialised chemicals only
3. 5.70 What are the effects of acute exposure (short term) to benzene?
  a. Shortness of breath, irritability, headache, nausea, dizziness, intoxication
  b. Irritation of the eyes, nose and respiratory tract
  c. Convulsions and loss of consciousness
  d. Answers a., b. and c. are all correct
4. 5.40 Which of the following are considered to be confined spaces?
  a. A cofferdam
  b. An external floating roof tank
  c. A ship s pump-room
  d. Answers a., b. and c. are all correct
5. 5.82 What is the short term exposure limit (STEL) for hydrogen sulfide?
  a. 15 ppm (30 ppm in USA)
  b. 10 ppm (20ppm in USA)
  c. 25 ppm (50 ppm in USA)
  d. 30 ppm (60 ppm in USA)
6. 5.88 May an inspector board a vessel by means of using a Pilot s ladder?
  a. Yes
  b. No


7. 5.57 Benzene is a health hazard. Which of the following are likely to contain benzene?
  a. Crude Oil
  b. Gasoline
  c. Ethylbenzene
  d. Answers a., b. and c. are all correct
8. 5.43 What defines a confined space?
  a. It has limited means of access and exit
  b. It is not designed for continuous occupation
  c. It has limited natural ventilation
  d. Answers a., b. and c. are all correct
9. 5.22 When using a metal tape to gauge a tank, the tape should always stay in contact with the gauge hatch.
  a. True
  b. False


10. 5.83 Why is the sense of smell not reliable for detecting hydrogen sulfide?
  a. It is difficult to detect by sense of smell
  b. The level at which you can smell it is above the permissible exposure limit
  c. At 100 ppm a person s sense of smell is deadened within minutes, thereby giving that person a false sense of security
  d. You might have a cold and be unable to breath through your nose
11. 5.50 What do the initials UEL stand for?
  a. Upper environmental level
  b. Unknown environmental level
  c. Upper explosive limit
  d. Unknown explosive levels
12. 5.08 Which of the following safety equipment is not required on every job?
  a. H2S monitor
  b. SCBA
  c. Hard hat, safety footwear, gloves
  d. Long-sleeve, fire resistant clothing
13. 5.26 A portable electronic thermometer should always be grounded after the probe has been lowered into the liquid.
  a. True
  b. False


14. 5.04 What is the minimum personal protective equipment required when sampling?
  a. Gloves, respirator, hard hat and SCBA
  b. Gloves, eye protection, hard-hat, flame retardant uniform & safety shoes
  c. Gloves, face-shield and sun glasses
  d. Gloves, uniform and SCBA
15. 5.20 To find out if a material is hazardous, you must consult the SDS.
  a. True
  b. False


16. 5.25 How can the opportunity for a build-up and/or discharge of static electricity be reduced?
  a. By wearing rubber gloves
  b. By not allowing your hands to slide on the hand rail
  c. By grounding yourself and your equipment before opening the gauge/sample hatch and during subsequent operations
  d. By using stainless steel equipment
17. 5.58 The appearance and characteristic odor of benzene is?
  a. Clear colorless liquid with a sweet odor
  b. Clear colorless liquid with a sour odor
  c. Light brown liquid with no distinguishable odor
  d. Light brown liquid with a strong pungent odor
18. 5.78 What is the maximum permissible 8 hour TWA (time weighted average) exposure level of hydrogen sulfide?
  a. 5 ppm (10 ppm in USA)
  b. 15 ppm (20 ppm in USA)
  c. 25 ppm (50 ppm in USA)
  d. 30 ppm (60 ppm in USA)
19. 5.39 When does a confined space exist on a tank with an external floating roof?
  a. When the roof is located anywhere under the top ring or course of the tank plates
  b. Only when the tank is empty
  c. Only when the roof is resting on its legs
  d. Answers a., b. and c. are all wrong
20. 5.35 What is the correct source of information about the hazards of any product being inspected?
  a. The inspector s supervisor
  b. A knowledgeable chemist
  c. The inspector s previous experience
  d. Safety Data Sheets
21. 5.45 According to the International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT), for a tank to be safe for entry, what should the reading on a combustible gas detector be?
  a. Less than 15%
  b. Less than 10%
  c. Less than 1%
  d. Less than 0.5%
22. 5.17 A chemical has a strong odour. What does this indicate?
  a. That a hazard exists
  b. That the vapour concentration is low
  c. That the vapour concentration is high
  d. Odour is an unreliable source of specific information regarding a chemical
23. 5.12 All samples which are transported between terminals and laboratories or other installations should be labelled in accordance with the globally harmonised system for classification and labelling of chemicals (GHS).
  a. True
  b. False


24. 5.31 What is the main component of inert gas normally used on special chemical vessels?
  a. Nitrogen
  b. Carbon dioxide
  c. Carbon monoxide
  d. Hydrogen
25. 5.23 While sampling a crude ship, the fire alarm sounds. What action should be taken?
  a. Grab a type C fire extinguisher and assist the crew
  b. Close the hatch and call for the launch
  c. Continue sampling because the crew will take care of the fire
  d. Immediately secure your area and report to the muster point
26. 5.62 Which of the following statements are correct, when working with benzene?
  a. As a minimum, a full face or half mask cartridge respirator must be worn for closed or restricted system gauging and sampling
  b. A self contained breathing apparatus must be used in all open tank situations
  c. A self contained breathing apparatus must be used if the exposure is expected to exceed 50ppm
  d. Answers a., b. and c. are all correct
27. 5.53 What does an oxygen meter measure?
  a. The percentage of oxygen below the LEL of a hydrocarbon/air mixture
  b. The amount of oxygen needed to make a confined space safe for entry
  c. The percentage of oxygen contained in the atmosphere being sampled
  d. Answers a., b. and c. are all wrong
28. 5.72 What is the most hazardous component of many crude oils?
  a. Benzene
  b. Toluene
  c. Xylene
  d. Hydrogen sulfide
29. 5.80 Refineries are not the only sources of industrial hydrogen sulfide (H2S). Which of the following are other sources?
  a. Pulp Mills
  b. Any agricultural facility where decay of organic matter may occur
  c. Drilling Rigs
  d. Answers a., b. and c. are all correct
30. 5.46 Which of the following are examples of a confined space?
  a. A cargo tank
  b. A grain silo
  c. A pump-room on a ship
  d. Answers a., b. and c. are all correct
31. 5.18 A hard hat s most important feature, when worn, is the distance between the shell and the wearer s head.
  a. True
  b. False


32. 5.81 What is the maximum permissible 8 hour TWA (time weighted average) exposure level of H2S?
  a. 30 ppm (60 ppm in USA)
  b. 25 ppm (50 ppm in USA)
  c. 15 ppm (20 ppm in USA)
  d. 5 ppm (10 ppm in USA)
33. 5.55 Which of the following conditions can cause false readings on an explosion meter?
  a. Low hydrocarbon vapor content
  b. High moisture content
  c. Low oxygen content
  d. Both b. and c. are correct
34. 5.79 Which of the following exposure limits for H2S (for use with respirators) are correct?
  a. 500 ppm maximum exposure when using a full face respirator
  b. 100 ppm maximum exposure when using a half-mask respirator
  c. A self contained breathing apparatus must be used if the exposure exceeds 500 ppm
  d. Only a self contained breathing apparatus is permissible for any exposure above the permissible exposure limit
35. 5.47 Someone must always stand watch at the entrance to the confined space while you are in it.
  a. True
  b. False


36. 5.64 Workers who are regularly exposed to benzene should have a regular medical examination.
  a. True
  b. False


37. 5.21 Before gauging a tank, how can static electricity be discharged from your body?
  a. By using a tank gauge meter
  b. By touching a grounded structure such as a tank railing, with bare hands
  c. By using natural fiber sampling cords
  d. By touching a grounded structure such as a tank railing, while wearing rubber gloves
38. 5.13 What information must GHS sample labels contain?
  a. Hazard pictograms, signal words and hazard statements
  b. Product name and precautionary statements
  c. Information in both a. and b. above
  d. Information in a. and b. above and supplier information, including a telephone number
39. 5.07 When are inspectors permitted to operate valves on board vessels?
  a. When accompanied by an authorised person on board
  b. When no-one else is around to do it
  c. When the vessel staff are too busy to do it themselves
  d. Inspectors must not operate vessel valves
40. 5.68 How heavy are benzene vapours?
  a. Lighter than air
  b. Heavier than air
  c. Same as air
  d. Answers a., b. and c. are all wrong
41. 5.56 What is the current exposure limit for benzene (8 hour time weighted average)?
  a. 10 ppm
  b. 3 ppm
  c. 5 ppm
  d. 1 ppm
42. 5.69 Hydrogen sulfide may be present in all petroleum products, crude oil and many types of petrochemicals.
  a. True
  b. False


43. 5.33 Shipping declaration forms are required whenever a hazardous material is transported on a public road or highway.
  a. True
  b. False


44. 5.86 What is the principal limitation of a filter or cartridge respirator?
  a. It does not supply oxygen
  b. The face piece tends to fog up
  c. The expense to replace the cartridges
  d. Keeping the face piece from sweating up
45. 5.71 Who or what should you consult if you need to know detailed safety or exposure information about benzene?
  a. Your doctor or pharmacist
  b. Your Safety Manual
  c. The Safety Data Sheet
  d. The International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT)
46. 5.37 Who can supply an SDS?
  a. The manufacturer of the material
  b. The seller of the material
  c. The distributor of the material
  d. Answers a., b. and c. are all correct
47. 5.18 A hard hat's most important feature, when worn, is the distance between the shell and the wearer s head.
  a. True
  b. False