SECTION 5 - SAFETY
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 50 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 45 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 45 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. 5.65 What is the permissible exposure limit for benzene (8 hour time weighted average)?
  a. 10 ppm
  b. 3 ppm
  c. 5 ppm
  d. 1 ppm
2. 5.04 What is the minimum personal protective equipment required when sampling?
  a. Gloves, respirator, hard hat and SCBA
  b. Gloves, eye protection, hard-hat, flame retardant uniform & safety shoes
  c. Gloves, face-shield and sun glasses
  d. Gloves, uniform and SCBA
3. 5.79 Which of the following exposure limits for H2S (for use with respirators) are correct?
  a. 500 ppm maximum exposure when using a full face respirator
  b. 100 ppm maximum exposure when using a half-mask respirator
  c. A self contained breathing apparatus must be used if the exposure exceeds 500 ppm
  d. Only a self contained breathing apparatus is permissible for any exposure above the permissible exposure limit
4. 5.88 May an inspector board a vessel by means of using a Pilot s ladder?
  a. Yes
  b. No


5. 5.44 Before entering a confined space, which tests are required?
  a. Oxygen content
  b. Lower explosive limit
  c. Toxic vapour testing
  d. Answers a., b. and c. are all correct
6. 5.06 When lifting anything heavy, which muscles should take most of the weight?
  a. Upper arm muscles
  b. Leg muscles
  c. Back muscles
  d. Answers a., b. and c. are all correct, to distribute the load equally
7. 5.58 The appearance and characteristic odor of benzene is?
  a. Clear colorless liquid with a sweet odor
  b. Clear colorless liquid with a sour odor
  c. Light brown liquid with no distinguishable odor
  d. Light brown liquid with a strong pungent odor
8. 5.85 When working you must always wear a H2S monitor.
  a. True
  b. False


9. 5.05 When gauging a tank that is emitting vapours, where should you position yourself?
  a. It is not important
  b. Up-wind of the gauge hatch
  c. With the wind in your face
  d. With the wind at your left or right side
10. 5.51 What does an explosimeter (explosion meter) measure?
  a. The amount of oxygen in a space
  b. Whether a space is safe for entry
  c. Whether or not there is an explosive atmosphere in a space
  d. The flash point of a gas mixture.
11. 5.83 Why is the sense of smell not reliable for detecting hydrogen sulfide?
  a. It is difficult to detect by sense of smell
  b. The level at which you can smell it is above the permissible exposure limit
  c. At 100 ppm a person s sense of smell is deadened within minutes, thereby giving that person a false sense of security
  d. You might have a cold and be unable to breath through your nose
12. 5.82 What is the short term exposure limit (STEL) for hydrogen sulfide?
  a. 15 ppm (30 ppm in USA)
  b. 10 ppm (20ppm in USA)
  c. 25 ppm (50 ppm in USA)
  d. 30 ppm (60 ppm in USA)
13. 5.23 While sampling a crude ship, the fire alarm sounds. What action should be taken?
  a. Grab a type C fire extinguisher and assist the crew
  b. Close the hatch and call for the launch
  c. Continue sampling because the crew will take care of the fire
  d. Immediately secure your area and report to the muster point
14. 5.86 What is the principal limitation of a filter or cartridge respirator?
  a. It does not supply oxygen
  b. The face piece tends to fog up
  c. The expense to replace the cartridges
  d. Keeping the face piece from sweating up
15. 5.48 What do the initials LEL stand for?
  a. Low explosion location
  b. Low environmental levels
  c. Lower environmental level
  Lower explosive limit
16. 5.08 Which of the following safety equipment is not required on every job?
  a. H2S monitor
  b. SCBA
  c. Hard hat, safety footwear, gloves
  d. Long-sleeve, fire resistant clothing
17. 5.77 What are the characteristics of hydrogen sulfide?
  a. It is a pale yellow gas with a sweetish taste and strong pungent odour
  b. It is a pale yellow gas with the odour of rotten eggs
  c. It is a colourless gas with a sweetish taste and the odour of rotten eggs
  d. It is a colourless gas with little or no odour
18. 5.90 The Short Term Exposure Limit (STEL) defines exposure to a substance over how long?
  a. 30 minutes
  b. 60 minutes
  c. 15 minutes
  d. 20 minutes
19. 5.31 What is the main component of inert gas normally used on special chemical vessels?
  a. Nitrogen
  b. Carbon dioxide
  c. Carbon monoxide
  d. Hydrogen
20. 5.47 Someone must always stand watch at the entrance to the confined space while you are in it.
  a. True
  b. False


21. 5.81 What is the maximum permissible 8 hour TWA (time weighted average) exposure level of H2S?
  a. 30 ppm (60 ppm in USA)
  b. 25 ppm (50 ppm in USA)
  c. 15 ppm (20 ppm in USA)
  d. 5 ppm (10 ppm in USA)
22. 5.37 Who can supply an SDS?
  a. The manufacturer of the material
  b. The seller of the material
  c. The distributor of the material
  d. Answers a., b. and c. are all correct
23. 5.40 Which of the following are considered to be confined spaces?
  a. A cofferdam
  b. An external floating roof tank
  c. A ship s pump-room
  d. Answers a., b. and c. are all correct
24. 5.20 To find out if a material is hazardous, you must consult the SDS.
  a. True
  b. False


25. 5.33 Shipping declaration forms are required whenever a hazardous material is transported on a public road or highway.
  a. True
  b. False


26. 5.28 Why is it important to wear gloves while sampling?
  a. So that the sample is not contaminated
  b. To prevent your hands becoming dirty
  c. To prevent hazardous substances being absorbed through the skin
  d. Answers a., b. and c. are all correct
27. 5.35 What is the correct source of information about the hazards of any product being inspected?
  a. The inspector s supervisor
  b. A knowledgeable chemist
  c. The inspector s previous experience
  d. Safety Data Sheets
28. 5.15 Which of the following is defined as a corrosive liquid?
  a. An acid solution
  b. A caustic solution
  c. Acid and caustic solutions are not corrosive
  d. Acid and caustic solutions are both corrosive
29. 5.22 When using a metal tape to gauge a tank, the tape should always stay in contact with the gauge hatch.
  a. True
  b. False


30. 5.49 If the atmosphere in a cargo tank is stated to be below the LEL what does this mean?
  a. There is not enough oxygen in the tank to support combustion
  b. There is too much hydrocarbon vapor in the tank to support combustion
  c. Answers a. and b. are correct
  d. There is not enough hydrocarbon vapor in the tank to permit combustion.
31. 5.34 What must you do in order to transport flammable liquid samples on a public highway?
  a. Fully label all samples
  b. Place the samples in approved DOT containers
  c. Consult a Safety Data Sheet for the product being transported
  d. Answers a., b. and c. are all correct
32. 5.43 What defines a confined space?
  a. It has limited means of access and exit
  b. It is not designed for continuous occupation
  c. It has limited natural ventilation
  d. Answers a., b. and c. are all correct
33. 5.24 As you enter a bunded/fire wall area to sample a fuel oil tank, you begin to feel dizzy. What action should you take?
  a. Get out of the tank area immediately
  b. Take a deep breath and run for the tank ladder
  c. Lie down because there is more oxygen closer to the ground
  d. Immediately put on your respirator with organic cartridges
34. 5.46 Which of the following are examples of a confined space?
  a. A cargo tank
  b. A grain silo
  c. A pump-room on a ship
  d. Answers a., b. and c. are all correct
35. 5.27 What can help prevent a build-up and/or discharge of static electricity when sampling?
  a. Use of a sampling cord made of synthetic fibre
  b. Tying the end of the sampling cord to the railing of the tank
  c. Use of a sampling cord that contains no synthetic fibre
  d. Holding the sample cord against the gauge hatch throughout the sampling operation
36. 5.03 Regardless of the product, and in accordance with API Ch 8.1/ASTM D4057, what is the maximum level to which sample containers should normally be filled?
  a. 50%
  b. 80%
  c. 85%
  d. 100%
37. 5.53 What does an oxygen meter measure?
  a. The percentage of oxygen below the LEL of a hydrocarbon/air mixture
  b. The amount of oxygen needed to make a confined space safe for entry
  c. The percentage of oxygen contained in the atmosphere being sampled
  d. Answers a., b. and c. are all wrong
38. 5.89 When working in an area where peronal monitors indicate the presence of hydrogen sulfide you must wear SCBA
  a. True
  b. False


39. 5.63 Can gasoline contain benzene?
  a. Yes
  b. No


40. 5.80 Refineries are not the only sources of industrial hydrogen sulfide (H2S). Which of the following are other sources?
  a. Pulp Mills
  b. Any agricultural facility where decay of organic matter may occur
  c. Drilling Rigs
  d. Answers a., b. and c. are all correct
41. 5.72 What is the most hazardous component of many crude oils?
  a. Benzene
  b. Toluene
  c. Xylene
  d. Hydrogen sulfide
42. 5.02 Regardless of the product, and in accordance with IP475/ISO 3170, what is the absolute maximum level to which sample containers must be filled?
  a. 50%
  b. 80%
  c. 95%
  d. 100%
43. 5.21 Before gauging a tank, how can static electricity be discharged from your body?
  a. By using a tank gauge meter
  b. By touching a grounded structure such as a tank railing, with bare hands
  c. By using natural fiber sampling cords
  d. By touching a grounded structure such as a tank railing, while wearing rubber gloves
44. 5.76 Hydrogen sulfide is probably the most dangerous gas commonly encountered in the petroleum industry.
  a. True
  b. False


45. 5.87 Ladders, planks, and scaffold boards should not be used as walkways (i.e. when boarding vessels, moving between barges, etc.)
  a. True
  b. False
  c. Only when in exposed seaway conditions
  d. Only when no gangways are available
46. 5.67 What effects may result from chronic exposure (long term) to benzene?
  a. Loss of vision
  b. Various blood disorders ranging from anemia to leukemia
  c. Impaired Disability Syndrome (IDS)
  d. Answers a., b. and c. are all correct
47. 5.66 What is the appearance and characteristic odour of benzene?
  a. Clear colourless liquid with a sweet odour
  b. Clear colourless liquid with a sour odour
  c. Light brown liquid with no distinguishable odour
  d. Light brown liquid with a strong pungent odour
48. 5.29 What should you do to avoid the build-up and/or discharge of static electricity when using a portable electronic thermometer (PET)?
  a. Hold on to the railing or other metal part of the tank while using the PET
  b. Attach the ground wire of the PET to the tank before opening the gauge hatch then slowly lower the probe assembly into the oil
  c. Since the probe is plastic and does not conduct electricity, no static electricity can form
  d. Either a., b. or c. is acceptable
49. 5.60 What is the minimum required respirator for working in a benzene environment that is greater than the permitted exposure limit?
  a. Self contained breathing apparatus
  b. Full face respirator with an organic vapor cartridge
  c. Half-mask respirator with an organic vapor cartridge
  d. Half-mask respirator with an acid gas cartridge
50. 5.38 A SDS will list what type of protective equipment is required when working with a particular material.
  a. True
  b. False


ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile