แบบทดสอบ การใช้งานโปรแกรม Adobephotoshop cs6

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โปรแกรม Adobe Photoshop มีหน้าที่ในการใช้งานอย่างไร???
  สร้างเอกสาร
  ตรวจเช็ครหัสบาร์โค๊ด
  ตกแต่งรูปภาพ
  สร้างเว็บไซต์?
2. คีย์ลัดของ?Auto Contrast?คืออะไร??
  Shift + Ctri + A
  Shift + Ctri + D
  Alt + Shift + Ctri + C
  Alt + Shift + Ctri + L?
3. ภาพนามสกุลชนิดใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด??
  JYP
  JPEG
  PNG?
  GPS?
4. ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop คือข้อใด
  สามารถทำงานแบบ 3D Visualization และการทำพื้นผิวของงาน 3D?
  การตกแต่งสีกับภาพเคลื่อนไหว เช่น ไฟล์ Movie
  สามารถใช้ Vanishing Point กับงาน 3D ได้
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop
  Bitmap
  RGB Color
  CMYK Color
  Vector
6. สีในระบบ?Additive?ประกอบด้วยสีหลัก?3?สี รวมกันเรียกว่าอะไร?
  CMY?
  RGB
  CMYK
  RED
7. ในการพิมพ์ข้อความลงบนโปรแกรม เราควรคลิกที่ใด
  Magnetic lasso
  Freeform Pen
  Type
  Magnetic Pen
8. ข้อใดที่ความหมายของพิกเซล
  ก.จุดสีดำเล็กๆ ที่รวมกัน
  จุดมากมายแต่ละภาพสร้างขึ้น
  จุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่รวมกัน
  ถูกหมดทุกข้อ?
9. โปรแกรม Adobe Photoshop ใครเป็นผู้คิดค้น
  บริษัท Adobe
  Thomas& John Kholl
  บริษัท Microsoft
  Steve Jobs
10. Options Bar?หมายถึงอะไร?
  ก.ตัวกำหนดค่าเครื่องมือนั้นๆ?
  ข.เก็บเครื่องมือ
  ค.ออกกับรูปภาพ
  ง.ไม่มีข้อถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile