แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์

,แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์หน้าเหลือง จัดเป็น
  HARDWARE
  SOFTWARE
  INFORMATION
  PEOPLEWARE
2. ลักษณะของสารสนเทศเป็นอย่างไร
  นำข้อมูลอย่างเดียวมาจัดเก็บไว้
  เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
  เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้โดยไม่มีจุดหมาย
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Hub และ Switch
  หน้าที่การใช้งาน
  ลักษณะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
  ลักษณะการส่งข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
4. DISK DRIVE ที่มีความจุ 1.44 MB คือข้อใด
  FLOPPY DISK
  HARD DISK
  CD- ROM
  CD-RW
5. ส่วนขยายของโปรแกรม PowerPoint คือข้อใด
  .pdf
  .psd
  ",p5a"
  .ppt
6. การต่อเชื่อมข่ายคอมพิวเตอร์แบบใดเมื่อเครื่องหนึ่งเครื่องใดขัดข้องปัญหาจะทำให้เครื่องต่อไปใช้งานไม่ได้
  BUS
  STAR
  RING
  SINGLE
7. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศเริ่มจาก ข้อใด
  การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่
  รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่
  ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
  บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
8. ถ้า สพท.ขก.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงว่า สพท.ขก.มี IP Address อยู่ใน Class ใด
  Class A
  Class ฺB
  Class C
  Class D
9. ข้อใดไม่ใช่ตัวกระทำพื้นฐานของตรรกะ
  AND
  NOT
  XAND
  XNOT
10. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งภายนอกของระบบ DOS
  DISKCOM
  FORMAT
  DEL
  REN
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile