แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์

,แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์รับข้อมูล
  MONITOR
  MOUSE
  CPU
  PRINTER
2. GIGO มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  DATA
  PROGRAM
  HARDWARE
  LOGO COMPUTER
3. ?จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากการนำเข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์? คือกระบวนการในข้อใด
  Data
  System
  Input
  Process
4. ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอไร
  Computer
  Electronic
  Instruction
  Program
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  E-Mia คือ การส่งจดหมายระหว่างคอมพิวเตอร์
  www คือ การค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
  IRC คือ การสนทนาระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์
  FTP คือ การค้นหาข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์
6. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมในตัวต่อวีดิโอ
  Adobe Premiere
  Cool Edit
  Ulead
  Vegas
7. การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลประเภทใด
  Primary Data
  Secondary Data
  Third Data
  Last Data
8. ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอะไร
  องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้
  เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
  เป็นวงจรไฟฟ้า
  เป็นอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล
9. ผู้ใช้ (User) มีความสำคัญอย่างไร
  มีหน้าที่ในการบริการ
  คอยดูและระบบ
  ออกแบบและพัฒนาระบบ
  คอยปิดและเปิดเครื่อง
10. การต่อสายแลนแบบ UTP ถ้ามีระยะห่างเกิน100 เมตร ต้องใช้อุปกรณ์ใดช่วยในการทวนสัญญาณ
  Hub
  Router
  Bride
  Repeater
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile