O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/6

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เซลล์ของต่อมไร้ท่อ ทำหน้าที่สังเคราะห์ฮอร์โมนสำหรับส่งไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย จะมีออร์แกเนลล์ใดมาก
  แวคิวโอล
  ไลโซโซม
  ไมโทคอนเดรีย
  ร่างแหเอนโดพลาสซึม
2. สามีเลือดหมู่ A ภรรยาเลือดหมู่ B มีลูกคนแรกเลือดหมู่ O โอกาสมีลูกคนที่ 2 เลือดหมู่ A คิดเป็นร้อยละเท่าไร
  0
  25
  50
  75
3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอันดับความสว่าง
  มีค่าเป็นบวกเท่านั้น
  ค่ามากแสดงว่าสว่างมาก
  ค่าเป็นศูนย์แสดงว่าไม่มีแสงในตัวเอง
  เป็นปริมาณที่ไม่มีหน่วย
4. เซลล์ของต่อมไร้ท่อ ทำหน้าที่สังเคราะห์ฮอร์โมนสำหรับส่งไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย จะมีออร์แกเนลล์ใดมาก
  แวคิวโอล
  ไลโซโซม
  ไมโทคอนเดรีย
  ร่างแหเอนโดพลาสซึม
5. ข้อใดผิดจากทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ
  เมื่อก่อนยีราฟมีทั้งคอสั้นและคอยาว ต่อมาเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ยีราฟคอสั้นไม่สามารถอยู่ รอดได้ จึงสูญพันธุ์เหลือแต่ยีราฟคอยาว
  เมื่อก่อนยีราฟคอสั้น แต่ต่อมายืดคอกินใบไม้สูงๆ คอจึงยาว ลักษณะคอยาวถ่ายทอดไปถึงลูก จึงทำให้ยีราฟรุ่นหลังคอยาว
  แมลงศัตรูพืช ทนทานต่อยาฆ่าแมลง เพราะแมลงตัวที่กลายพันธุ์เกิดการดื้อยาสามารถอยู่รอด มีลูกหลานไปได้
  กระต่ายป่าที่สีน้ำตาลจะดูกลมกลืนกับทุ่งหญ้า แมวป่าจึงล่ากระต่ายป่าสีขาวเป็นอาหารได้โดยง่าย
6. เมื่อเด็กหญิง ก ได้รับสาร A แล้วร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่อยู่ได้นาน ต่อมาเขาได้รับสาร B ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่อยู่ได้ไม่นาน สาร A และ B หมายถึงสารในข้อใดตามลำดับ
  เซรุ่ม วัคซีน
  วัคซีน เซรุ่ม
  เซรุ่ม ทอกซอยด์
  ทอกซอยด์ วัคซีน
7. สัตว์ในข้อใดอุณหภูมิในร่างกายค่อนข้างคงที่ แม้สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไป
  นกกระจอกเทศ กบ
  งู จระเข้
  พยูน นกกระจิบ
  ปลาฉลาม วาฬ
8. ข้อใดเรียงลำดับความสว่างที่ปรากฏของดาวจากสว่างน้อยไปมากได้ถูกต้อง
  ดาวศุกร์เมื่อสว่างที่สุด ดวงจันทร์เมื่อสว่างที่สุด ดาวซีรีอัส
  ดาวซีรีอัส ดาวศุกร์เมื่อสว่างที่สุด ดวงจันทร์เมื่อสว่างที่สุด
  ดาวศุกร์เมื่อสว่างที่สุด ดาวซีรีอัส ดวงจันทร์เมื่อสว่างที่สุด
  ดวงจันทร์เมื่อสว่างที่สุด ดาวศุกร์เมื่อสว่างที่สุด ดาวซีรีอัส
9. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง ในขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ลง ความเร่งของวัตถุมีทิศใด
  ความเร่งมีทิศขึ้น
  ความเร่งมีทิศลง
  ความเร่งเป็นศูนย์
  ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกทิศของความเร่ง
10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอันดับความสว่างของดาวศุกร์เมื่อสว่างที่สุดกับอันดับความสว่างของดวงอาทิตย์
  ค่าใกล้เคียงกัน
  ค่าของดาวศุกร์มากกว่า
  ค่าของดาวศุกร์น้อยกว่า
  เปรียบเทียบกันไม่ได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile