ฝึก onet จำนวนจริง ม.6

,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

    (-10,-5)
    (-6,-4)
    (-4,5)
    (-3,6)
2. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

    03. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(ก) มีจำนวนตรรกยะที่น้อยที่สุดที่มากกว่า 0
(ข) มีจำนวนอตรรกยะที่น้อยที่สุดที่มากกว่า 0
ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
    (ก) ถูก (ข) ถูก
    (ก) ถูก (ข) ผิด
    (ก) ผิด (ข) ถูก
    (ก) ผิด (ข) ผิด
4. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

    4
    5
    6
    7
5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

    ก. และ ข. ถูก แต่ ค. ผิด
    ก. และ ค. ถูก แต่ ข. ผิด
    ข. และ ค. ถูก แต่ ก. ผิด
    ค. ถูก แต่ ก. และ ข. ผิด
6. ห้องประชุมแห่งหนึ่งจัดที่นั่งเป็นแถวโดยนำโต๊ะมาเรียงต่อกันเป็นแถว แถวละ 5 ตัว หลังจากจัดแล้วได้ที่นั่งทั้งหมด 60 ที่นั่ง ถ้าจำนวนแถวน้อยกว่าจำนวนที่นั่งในแต่ละแถวอยู่ 4 ห้องประชุมนี้มีโต๊ะทั้งหมดกี่ตัว
    25
    30
    35
    40
7. กำหนดให้ s , t , u และ v เป็นจำนวนจริง ซึ่ง s < t และ u < v พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. s - u < t - v
ข. s - v < t - u
ข้อใดถูกต้อง
    ข้อ ก. และข้อ ข.
    ข้อ ก. เท่านั้น
    ข้อ ข. เท่านั้น
    ข้อ ก. และข้อ ข. ผิด
8. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ    -5
    5
10. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

    5
    6
    7
    8
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile