แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่7
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Je reviendrai à Paris __________ 5 jours.
  il y a
  dans
  en
  depuis
2. - ?Qu? est-ce que tu vas manger??- ?Pardon??- ?Je te demande __________.?
  si tu vas manger
  ce que tu vas manger
  que tu vas manger
  comment tu vas manger
3. - ?__________?- ?Oh non , il ne fallait pas?
  Vous voulez quelque chose?
  Il vous faut quelque chose?
  J? ai un cadeau pour toi.
  Il faut que tu fasses tes devoirs.
4. Anna a toujours la tête en l? air. Cela veut dire qu? elle est _____.
  distraite
  mignonne
  méchante
  fâchée
5. - ?Ces deux bagues avec des diamants ne m? ont coûté que?1,500 Baht !!!?- ?C? est donné?La phrase soulignée veut dire : __________.
  On te les a données
  Ça coûte une fortune
  C? est bon marché
  C? est très cher.
6. Ces tartes - ci sont __________ que celles - là
  meilleures
  mieux
  plus bonnes
  plus bien
7. Vous montez dans le train , dans le wagon non - fumeur.?Quelqu?un commence à allumer une cigarette. Que lui dites -?vous poliment?
  Vous exagérez ! C? est interdit de fumer ici !
  Excusez - moi , mais il est interdit de fumer ici !
  Je vous ordonne d? éteindre votre cigarette !
  Eteignez tout de suite votre cigarettes , sinon ?
8. Que dites - vous à votre amie qui part en vacances en voiture?
  Bonne chance
  Bonne route
  Bon Anniversaire
  A vos souhaits
9. J? ai trop bu dans la soirée d? Anna. Alors , j? ai __________.
  la tête qui tourne
  une grosse tête
  la tête en l? air
  une mauvaise tête
10. Elles poursuivent les études à la Sorbonne. Elles y vont _______?les jours. Elles sont _________ contentes d? être étudiantes là.
  tout - tout
  tous - tout
  toutes - toutes
  tous - toutes
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile