แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่7

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Ce livre m? a beaucoup plu. Je l? ai fini __________ un jour.
  pendant
  dans
  en
  pour
2. Vous montez dans le train , dans le wagon non - fumeur.?Quelqu?un commence à allumer une cigarette. Que lui dites -?vous poliment?
  Vous exagérez ! C? est interdit de fumer ici !
  Excusez - moi , mais il est interdit de fumer ici !
  Je vous ordonne d? éteindre votre cigarette !
  Eteignez tout de suite votre cigarettes , sinon ?
3. A la fin d? une conversation téléphonique avec un client , la?secrétaire dit : __________.
  A bientôt , chéri.
  Ne quittez pas.
  A votre service , Monsieur
  Restez en ligne , s? il vous plait
4. Je reviendrai à Paris __________ 5 jours.
  il y a
  dans
  en
  depuis
5. Il y a deux ans que __________ ici.
  j? habite
  j? habitais
  je suis habité
  j? ai habité
6. Il n? y a plus de riz. Attendez ! Je vais __________ acheter.
  en
  y
  les
  leur
7. - ?Qu? est-ce que tu vas manger??- ?Pardon??- ?Je te demande __________.?
  si tu vas manger
  ce que tu vas manger
  que tu vas manger
  comment tu vas manger
8. - ?Ces deux bagues avec des diamants ne m? ont coûté que?1,500 Baht !!!?- ?C? est donné?La phrase soulignée veut dire : __________.
  On te les a données
  Ça coûte une fortune
  C? est bon marché
  C? est très cher.
9. J? ai trop bu dans la soirée d? Anna. Alors , j? ai __________.
  la tête qui tourne
  une grosse tête
  la tête en l? air
  une mauvaise tête
10. Anna a toujours la tête en l? air. Cela veut dire qu? elle est _____.
  distraite
  mignonne
  méchante
  fâchée
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile