แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่7

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Il y a deux ans que __________ ici.
  j? habite
  j? habitais
  je suis habité
  j? ai habité
2. A la fin d? une conversation téléphonique avec un client , la?secrétaire dit : __________.
  A bientôt , chéri.
  Ne quittez pas.
  A votre service , Monsieur
  Restez en ligne , s? il vous plait
3. ?Si tu m? avais dit que ce film était si ennuyeux , je ne serais?pas allé le voir.?Cette phrase exprime __________.
  un souhait
  une excuse
  un reproche
  une justification
4. Elles poursuivent les études à la Sorbonne. Elles y vont _______?les jours. Elles sont _________ contentes d? être étudiantes là.
  tout - tout
  tous - tout
  toutes - toutes
  tous - toutes
5. - ?Qu? est-ce que tu vas manger??- ?Pardon??- ?Je te demande __________.?
  si tu vas manger
  ce que tu vas manger
  que tu vas manger
  comment tu vas manger
6. Ces tartes - ci sont __________ que celles - là
  meilleures
  mieux
  plus bonnes
  plus bien
7. Je reviendrai à Paris __________ 5 jours.
  il y a
  dans
  en
  depuis
8. - ?Tu veux m? aider à préparer la fête??- ?__________. Qu? est - ce que tu veux que je fasse??
  Désolée , je sors !
  Surtout pas !
  Mais non !
  Sans aucune doute !
9. - ?__________?- ?Oh non , il ne fallait pas?
  Vous voulez quelque chose?
  Il vous faut quelque chose?
  J? ai un cadeau pour toi.
  Il faut que tu fasses tes devoirs.
10. J? ai trop bu dans la soirée d? Anna. Alors , j? ai __________.
  la tête qui tourne
  une grosse tête
  la tête en l? air
  une mauvaise tête
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile