แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่7
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. - ?__________?- ?Oh non , il ne fallait pas?
  Vous voulez quelque chose?
  Il vous faut quelque chose?
  J? ai un cadeau pour toi.
  Il faut que tu fasses tes devoirs.
2. ?Si tu m? avais dit que ce film était si ennuyeux , je ne serais?pas allé le voir.?Cette phrase exprime __________.
  un souhait
  une excuse
  un reproche
  une justification
3. - ?Tu veux m? aider à préparer la fête??- ?__________. Qu? est - ce que tu veux que je fasse??
  Désolée , je sors !
  Surtout pas !
  Mais non !
  Sans aucune doute !
4. Il n? y a plus de riz. Attendez ! Je vais __________ acheter.
  en
  y
  les
  leur
5. Ces tartes - ci sont __________ que celles - là
  meilleures
  mieux
  plus bonnes
  plus bien
6. Lequel de ces mots soulignés se pronounce - t - il différemment?des autres?
  J? en ai vu six.
  Il y a six oeufs.
  Tu as six frères.
  Il est six heures et demie.
7. - ?Mon Dieu , j? ai cassé la fenêtre.?- ?__________ , on peut la fixer plus tard?
  C? est génial
  Quelle chance
  Que c? est bête
  Ne t? en fais pas.
8. Je reviendrai à Paris __________ 5 jours.
  il y a
  dans
  en
  depuis
9. - ?Qu? est-ce que tu vas manger??- ?Pardon??- ?Je te demande __________.?
  si tu vas manger
  ce que tu vas manger
  que tu vas manger
  comment tu vas manger
10. A la fin d? une conversation téléphonique avec un client , la?secrétaire dit : __________.
  A bientôt , chéri.
  Ne quittez pas.
  A votre service , Monsieur
  Restez en ligne , s? il vous plait
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile