แบบทดสอบก่อนเรียน

,,คำราชาศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจ้าอยูหัว????(ตาย) เมื่ออายุยังนอย
  สวรรคต
  ทรงสวรรคต
  ตาย
  ทรงตาย
2. คำใดต่อไปนี้เป็นคำราชาศัพท์
  ทรงดำรัส
  ทรงทอดพระเนตร
  ทรงโปรด
  ทรงพระเครื่องใหญ่
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ................การทำอาหาร
  ทรงชอบ
  ทรงพอพระทัย
  โปรด
  ชอบ
4. คำใดต่อไปนี้เป็นคำราชาศัพท์
  ทรงดำรัส
  ทรงทอดพระเนตร
  ทรงโปรด
  ทรงพระเครื่องใหญ่
5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ????..(เขียนหนังสือ) ไวมาก
  ทรงเขียนหนังสือ
  เขียนหนังสือ
  ทรงนิพนธ์หนังสือ
  นิพนธ์หนังสือ
6. ข้อใดถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นเป็นอาจารย์ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดอาหารแห้งและน้ำดื่มไปแจกผู้ประสบอุทกภัย
7. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว?????(มอบ ) ปริญญาบัตรแกบัณฑิต มหาวิทยาลัย
  ประทาน
  พระราชทาน
  ทรงประทาน
  มอบ
8. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ................การทำอาหาร
  ทรงชอบ
  ทรงพอพระทัย
  โปรด
  ชอบ
9. การแสดงการใดๆถวายทอดพระเนตร จะใช้คำอะไร
  แสดงหน้าพระพักตร์
  แสดงหน้าพระที่นั่ง
  แสดงเฉพาะพระที่นั่ง
  แสดงเฉพาะพระพักตร์
10. คำราชาศัพท์ใดไม่ถูกต้อง
  ทรงประทับ
  ทรงพระสรวล
  ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
  ทรงพระประชวร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile