อังกฤษสัสดี1012

,สร้างเอง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ____ is not good for the skin.
  Collagen
  Vitamin C
  Insomnia
  Exercise
2. A tourist asks you how to get to the National Museum. You say: ____
  I think it´s too far to walk.
  Thai history is very interesting.
  You can ask anyone to drive you there.
  The bus stop is in front of the National Museum.
3. Your hostess offers you some more coffee. You say ____
  " Yes, I like drinking coffee."
  " Yes, I can wait a while."
  " No, thank you. I don´t mind."
  " No, thank you. I´ve had enough."
4. A typist is worried that she is not good at typing and might lose her job. She talks to her close friend and says: ____
  Should I quit my job?
  How do you like my job?
  Should I use a new typewriter?
  How can I improve my typing skills?
5. It can be inferred that the staff training program will result in ____.
  better working condition
  generating higher profits
  improving customer service
  increasing employee morale
6. Your skin loses its glow and shine swiftly if you ____.
  exercise regularly
  reduce your stress level
  consume alcohol and caffeine
  " have a healthy, balanced diet"
7. The extract is primarily intended for ____.
  people trying to live longer
  women desiring to lose weight
  people wanting to have youthful skin
  women preparing to enter a beauty contest
8. My friend suggests trying the new restaurant at the mall. I say: _____
  " OK, I heard it was great."
  " Yes, I´ve been to the mall."
  " Sure, the food was delicious."
  " Well, it´s a restaurant at the mall."
9. My friend asks me what I think about his proposal. I say: ____
  I haven´t had time to look at it.
  I haven´t got any problem so far.
  I have never made up my mind.
  I have never heard about anything better.
10. We learn from the extract that most British people ____.
  are patient with poor service in supermarkets
  like talking about bad shop assistants the most
  don´t mind talking about increasing poor service
  enjoy shopping at the supermarket on weekends
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile