แนวข้อสอบวิชสคอมพิวเตอร์ ชั้นป.5

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จิตรกรรมฝาผนังเป็นข้อมูลประเภทใด
  ข้อมูลตัวอักษร
  ข้อมูลตัวเลข
  ข้อมูลภาพ
  ข้อมูลอื่นๆ
2. ข้อมูลใดที่เราสามารถสร้างขึ้นได้เอง
  บันทึกประจำวัน
  อินเทอร์เน็ต
  โทรทัศน์
  นิตยสาร
3. สื่อประเภทใดที่สามารถให้ข้อมูลภาพและเสียงได้
  ป้ายนิเทศ
  วีดิทัศน์
  รูปภาพ
  วิทยุ
4. จากภาพเด็กผู้หญิงได้รับข้อมูลประเภทใด

  ข้อมูลตัวอักษร
  ข้อมูลตัวเลข
  ข้อมูลเสียง
  ข้อมูลภาพ
5. การกระทำใดทำให้ได้รับข้อมูลแตกต่างจากข้ออื่น
  รับประทานผลไม้
  ชิมขนมเค้ก
  ดื่มกาแฟ
  ฟังเพลง
6. ใครรับข้อมูลด้วยวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่น
  ปิงรับประทานอาหารเกาหลี
  ปัดยืนดูป้ายประกาศ
  ปันอ่านหนังสือพิมพ์
  ปอนชมภาพยนตร์
7. ภาพใดเป็นข้อมูลตัวเลข
8. การศึกษาข้อมูลเพื่อทำรายงานทำให้ได้รับประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
  ด้านการพัฒนาชุมชน
  ด้านการตัดสินใจ
  ด้านการเรียน
9. คะแนนสอบจัดเป็นข้อมูลประเภทใด เพราะเหตุใด
  ข้อมูลอื่นๆ เพราะสามารถแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ได้
  ข้อมูลตัวอักษร เพราะสามารถอ่านค่าคะแนนได้
  ข้อมูลตัวเลข เพราะสามารถนำมาคำนวณได้
  ข้อมูลภาพ เพราะสามารถมองเห็นได้
10. การได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
  ด้านการพัฒนาสังคม
  ด้านการแก้ไขปัญหา
  ด้านการแก้ไขปัญหา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile