แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลักเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทยคือข้อใด
  การตั้งราชธานี
  ลักษณะการปกครอง
  กิจกรรมของพระมหากษัตริย์
  จำนวนพระมหากษัตริย์
2. การนับเวลาทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร
  สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้
  บอกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต
  บอกลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมสมัยต่างๆได้
  บอกลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยต่างๆได้
3. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์
  หลักฐานทางโบราณคดี
  บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  กิจกรรมของมนุษย์
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  คริสต์ศักราช 1 นับตั้งแต่ปีที่พระเยซูประสูติ
  ฮิจเราะห์ศักราช 1 นับตั้งแต่พระมูฮัมหมัดประสูติ
  ประเทศไทยใช้พุทธศักราช อย่างเป็นทางการสมัย ร.6
  การเทียบพุทธศักราชให้เป็นคริสต์ศักราชให้ ลบด้วย543
5. ศักราชใดเกิดก่อนศักราชอื่นๆทั้งหมด
  พุทธศักราช
  มหาศักราชมหาศักราช
  จุลศักราช
  คริสต์ศักราช
6. สิ่งที่เป็นตัวกำหนดในการนับศักราช คือข้อใด
  การเกิดของพระศาสดา
  การตายของพระศาสดา
  กิจกรรมสำคัญของพระศาสดา
  ไม่มีข้อถูก
7. ข้อใดไม่ใช่วิธีการทางประวัติศาสตร์
  การตั้งประเด็นคำถาม
  การแปลง/ปรับแต่งข้อมูล
  การนำเสนอ
  การวิเคราะห์หลักฐาน
8. ข้อใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ต่างจากพวก
  พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
  พระปฐมเจดีย์
  ภาพยนตร์
  จดหมายเหตุ
9. คำว่า ?หลักฐานทางประวัติศาสตร์? หมายถึงข้อใด
  สิ่งที่ยืนยันว่าอดีตมีจริง
  ตำนานที่สืบทอดกันมาจากอดีต
  ร่องรอยของอดีตที่มนุษย์ทิ้งไว้
  มรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นก่อนตั้งใจมอบไว้ให้คนรุ่นปัจจุบัน
10. คำว่า ?ประวัติศาสตร์ ? มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด มากที่สุด
  การศึกษาอดีตที่ผ่านไปแล้ว
  การศึกษาเรื่องราวในอดีตในทุกๆเรื่อง
  การศึกษาเรื่องราวของกษัตริย์และบรรพบุรุษที่ร่วมกันสร้างสรรค์ชาติไทย
  การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ทั้งการกระทำและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในอดีต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile