ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. At the temple we can see ........... .
  monks
  students
  teachers
  doctors
2. Find the word which has the same vowel sound as ?car?.
  grand
  flat
  capital
  marble
3. People watch the movies at the ................. .
  cinema
  hospital
  shop
  school
4. We get on the bus at the .......... .
  bank
  bus station
  market
  temple
5. There are many ................ in the village.
  building
  cars
  farms
  buses
6. We buy things at the ............... .
  market
  farm
  village
  river
7. Find the word which has the different vowel sound.
  rice
  live
  field
  hill
8. There are many animals in the .................... .
  village
  big farm
  big city
  capital
9. A ..................... is a pet.
  bear
  sheep
  goat
  bird
10. We eat food at the ............. .
  playground
  palace
  hospital
  restaurant
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile