ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สารในข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบในน้ำมันเบนซินที่ผสมสารกันกระตุก (antiknock)?? ก. CH3(CH2)5CH3???? เฮปเทน?? ข. CH3(CH2)14CH3?? ซีเทน?? ค. ?? ไอโซออกเทน?? ง. ?? MTBE?? จ. (C10H7)CH3?? ?แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน
  ก ค และ จ
  ก ค และ จ
  ข ค และ จ
  ข ง และ จ
2. "ธาตุกัมมันตรังสีเฟอร์เมียม (100Fm) ได้จากการสังเคราะห์ทางปฏิกิริยานิวเคลียร์ของ ?? เมื่อ X, Y เป็นจำนวนโมล????? B, C เป็นอนุภาคใดๆข้อใดถูก"
  ข้อ 1.
  ข้อ 2.
  ข้อ 3.
  ข้อ 4.
3. "เลขออกซิเดชันของ P, S และ Zr ในสารประกอบ 3 ชนิดต่อไปนี้เป็นเท่าไร ตามลำดับ?? NaNH4HPO4·4H2O???? Na2S2O3·5H2O???? ZrCl2O·8H2O"
  "+3, +4, +2"
  "+5, +5, +4"
  "+3, +2, +4"
  "+5, +4, +2"
4. พิจารณาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ต่อไปนี้ข้อใดมีสารอยู่ 3 ประเภท
  "a, c และ d"
  "a, d และ f"
  "b, h และ i"
  "e, g และ h"
5. จงเลือกข้อที่เมื่อเติมลงในช่องว่างจะได้ตารางข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดธาตุชื่อแร่ประโยชน์พลวง(ก)ตัวพิมพ์โลหะ(ข)(ค)ชุบโลหะ โลหะผสมเชอร์โคเนียมเชอร์คอน(ง)
  (ก) สติบไนต์(ข) สังกะสี(ค) สฟาเลอไรต์(ง) เซรามิกส์ทนไฟ
  (ก) เฮมิมอร์ไฟต์(ข) ดีบุก(ค) แคสสิเทอไรต์(ง) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  (ก) สติบิโคไนต์(ข) สังกะสี(ค) เฮมิมอร์ไฟต์(ง) เซลล์สุริยะ
  (ก) สติบไนต์(ข) แทนทาลัม(ค) ตะกรันดีบุก(ง) ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไอพ่นและจรวด
6. สาร A ละลายน้ำได้ดี เมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่สาร B ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต แต่ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมเกิดฟองแก๊ส เมื่อให้ A ทำปฏิกิริยากับ B เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่คือ C พร้อมกับการสูญเสียน้ำ 1 โมเลกุล ข้อใดผิด
  สูตรโครงสร้างของ A และ B ที่เป็นไปได้คือ CH3CH2CO2H และ (CH3)2CHOH ตามลำดับ
  ผลิตภัณฑ์ C ละลายน้ำได้ดี
  C ไม่ทำปฏิกิริยาทั้งกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและโลหะโซเดียม
  เมื่อนำ C ไปทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสกลับมาเป็น A และ B
7. กำหนดธาตุ 14X? 17Y และ 19Z นำธาตุ Y ทำปฏิกิริยากับ Z ได้สาร A ซึ่งเป็นของแข็ง และธาตุ X ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สาร B ซึ่งเป็นของเหลว นำสาร A และ B ไปหาจุดเดือด ทดสอบการนำไฟฟ้า การละลายในน้ำ และความเป็นกรด-เบส ข้อใดสอดคล้องกับสมบัติของ A และ B มากที่สุด
  "สาร A จุดเดือดสูง, ไม่นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกลางสาร B จุดเดือดต่ำ, ไม่นำไฟฟ้า, เกิดปฏิกิริยา สารละลายเป็นกรด"
  "สาร A จุดเดือดสูง, นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกลางสาร B จุดเดือดสูง, ไม่นำไฟฟ้า, ไม่ละลายน้ำ"
  "สาร A จุดเดือดต่ำ, ไม่นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกรดสาร B จุดเดือดสูง, ไม่นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกรด"
  "สาร A จุดเดือดสูง, นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกลางสาร B จุดเดือดต่ำ, ไม่นำไฟฟ้า, เกิดปฏิกิริยา สารละลายเป็นกลาง"
8. พิจารณากรดไขมันต่อไปนี้?? ก.? CH3(CH2)3CH=CH-(CH2)7COOH?? ข.? CH3(CH2)16COOH?? ค.? CH3(CH2)7CH=CH-(CH2)7COOH?? ง.? CH3(CH2)4CH=CHCH2-CH=CH-(CH2)7COOHกรดไขมันในข้อใดที่รวมกับ glycerol แล้วให้ไขมันที่มีสถานะเป็นของเหลว (น้ำมัน) ที่อุณหภูมิห้อง

  ก ค เท่านั้น
  ง เท่านั้น
  ก ค และ ง
9. สารละลาย HCl เข้มข้น 0.250 mol dm-3 ปริมาตร 20 cm3 ทำปฏิกิริยากับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.200 mol dm-3 ปริมาตร 30 cm3 เมื่อเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์แล้วสารละลายที่ได้จะมี pH อยู่ในช่วงใด
  3-เม.ย.
  7
  9-ต.ค.
  11-ธ.ค.
10. ตัวอย่างของพอลิเมอร์ในข้อใดถูกทั้งหมด
  โคพอลิเมอร์ : เอนไซม์ฮอมอพอลิเมอร์ : ไนลอนพอลิเมอร์ธรรมชาติ : ไหม
  โคพอลิเมอร์ : เจลลาตินฮอมอพอลิเมอร์ : พีวีซีพอลิเมอร์ธรรมชาติ : บุก
  โคพอลิเมอร์ : สำลีฮอมอพอลิเมอร์ : พอลิไอโซพรีนพอลิเมอร์ธรรมชาติ : นุ่น
  โคพอลิเมอร์ : ยางพาราฮอมอพอลิเมอร์ : พอลิเอทิลีนพอลิเมอร์ธรรมชาติ : ฝ้าย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile