ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สาร A ละลายน้ำได้ดี เมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่สาร B ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต แต่ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมเกิดฟองแก๊ส เมื่อให้ A ทำปฏิกิริยากับ B เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่คือ C พร้อมกับการสูญเสียน้ำ 1 โมเลกุล ข้อใดผิด
  สูตรโครงสร้างของ A และ B ที่เป็นไปได้คือ CH3CH2CO2H และ (CH3)2CHOH ตามลำดับ
  ผลิตภัณฑ์ C ละลายน้ำได้ดี
  C ไม่ทำปฏิกิริยาทั้งกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและโลหะโซเดียม
  เมื่อนำ C ไปทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสกลับมาเป็น A และ B
2. พิจารณากรดไขมันต่อไปนี้?? ก.? CH3(CH2)3CH=CH-(CH2)7COOH?? ข.? CH3(CH2)16COOH?? ค.? CH3(CH2)7CH=CH-(CH2)7COOH?? ง.? CH3(CH2)4CH=CHCH2-CH=CH-(CH2)7COOHกรดไขมันในข้อใดที่รวมกับ glycerol แล้วให้ไขมันที่มีสถานะเป็นของเหลว (น้ำมัน) ที่อุณหภูมิห้อง

  ก ค เท่านั้น
  ง เท่านั้น
  ก ค และ ง
3. "เลขออกซิเดชันของ P, S และ Zr ในสารประกอบ 3 ชนิดต่อไปนี้เป็นเท่าไร ตามลำดับ?? NaNH4HPO4·4H2O???? Na2S2O3·5H2O???? ZrCl2O·8H2O"
  "+3, +4, +2"
  "+5, +5, +4"
  "+3, +2, +4"
  "+5, +4, +2"
4. ถ้าใช้สารละลายต่อไปนี้มีความเข้มข้นและปริมาตรเท่ากัน เมื่อผสมกันคู่ใดได้สารละลายบัฟเฟอร์ที่มี pH > 7
  NaOH และ HCOOH
  NH3 และ NH4Cl
  Mg(OH)2 และ HNO3
  CH3COONa และ CH3COOH
5. สารในข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบในน้ำมันเบนซินที่ผสมสารกันกระตุก (antiknock)?? ก. CH3(CH2)5CH3???? เฮปเทน?? ข. CH3(CH2)14CH3?? ซีเทน?? ค. ?? ไอโซออกเทน?? ง. ?? MTBE?? จ. (C10H7)CH3?? ?แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน
  ก ค และ จ
  ก ค และ จ
  ข ค และ จ
  ข ง และ จ
6. "ถ้า X เป็นอะตอมของ S, Se และ Te ซึ่งเป็นธาตุในหมู่เดียวกัน เมื่อสารประกอบ H2X ละลายน้ำจะแตกตัวดังนี้?? H2S + H2O?⇌ H3O+ + HS-??????? pK1 = 7.04?? H2Se + H2O ⇌ H3O+ +HSe-????? pK1 = 4.0?? H2Te + H2O?⇌ H3O+ + HTe-????? pK1 = 3.0พิจารณา X = S, Se และ Te ตามลำดับ ข้อสรุปใดถูก"
  ความเป็นกรดของ H2X ลดลงในขณะที่พลังไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของ X ลดลง
  ความเป็นกรดของ H2X เพิ่มขึ้นในขณะที่พลังไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของ X ลดลง
  ความเป็นกรดของ H2X เพิ่มขึ้นในขณะที่ความเป็นโลหะของ X ลดลง
  ความเป็นกรดของ H2X ลดลงในขณะที่ความเป็นโลหะของ X เพิ่มขึ้น
7. สารประกอบคู่ใดสามารถทำปฏิกิริยาต่อไปนี้ได้?? ก. ฟอกสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต?? ข.? จุดติดไฟได้?? ค.? ฟอกสีโบรมีนในคาร์บอนเดตระคลอไรด์ได้โดยสารละลายที่เกิดขึ้นไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน
  C4H8 และ C3H12
  C4H6 และ C5H10
  C6H6 และ C5H10
  C5H12 และ C6H10
8. จากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบ ข้อใดถูก
  ความเสถียรของโมเลกุล C ? D > X ? Y > A ? B
  ความยาวพันธะของ C ? D < X ? Y < A ? B
  C และ X เป็นธาตุหมู่เดียวกัน แต่ C อยู่เหนือ X ในตารางธาตุ
  X ? Y และ C ? D เป็นโมเลกุลโคเวเลนต์แบบมีขั้ว ส่วน A ? B เป็นไอออนิก
9. เกี่ยวกับผงชูรสซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า มอนอโซเดียมกลูคาเมต ข้อใดผิด
  เมื่อนำผงชูรสบริสุทธิ์มาละลายน้ำ จะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด
  ผลพลอยได้จากการผลิตผงชูรสคือแอมโมเนียมคลอไรด์ ใช้ทำปุ๋ยได้
  "กรด-เบส ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตผงชูรสคือ NaOH, HCl และ H2SO4"
  เมื่อทดสอบตัวอย่างผงชูรสด้วยสารละลายเบเนติกต์ พบว่าเกิดตะกอนสีแดงอิฐ แสดงว่าเป็นผงชูรสปลอมหรือมีสารอื่นเจือปน
10. กำหนดธาตุ 14X? 17Y และ 19Z นำธาตุ Y ทำปฏิกิริยากับ Z ได้สาร A ซึ่งเป็นของแข็ง และธาตุ X ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สาร B ซึ่งเป็นของเหลว นำสาร A และ B ไปหาจุดเดือด ทดสอบการนำไฟฟ้า การละลายในน้ำ และความเป็นกรด-เบส ข้อใดสอดคล้องกับสมบัติของ A และ B มากที่สุด
  "สาร A จุดเดือดสูง, ไม่นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกลางสาร B จุดเดือดต่ำ, ไม่นำไฟฟ้า, เกิดปฏิกิริยา สารละลายเป็นกรด"
  "สาร A จุดเดือดสูง, นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกลางสาร B จุดเดือดสูง, ไม่นำไฟฟ้า, ไม่ละลายน้ำ"
  "สาร A จุดเดือดต่ำ, ไม่นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกรดสาร B จุดเดือดสูง, ไม่นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกรด"
  "สาร A จุดเดือดสูง, นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกลางสาร B จุดเดือดต่ำ, ไม่นำไฟฟ้า, เกิดปฏิกิริยา สารละลายเป็นกลาง"
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile