ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พอลิเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบของกาวชนิดพิเศษ (superglue) มีโครงสร้างดังนี้ข้อใดผิด
  เป็นฮอมอพอลิเมอร์แบบเส้น
  จัดอยู่ในกลุ่มพอลิเอสเทอร์
  เตรียมได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม
  สูตรของมอนอเมอร์คือ
2. พิจารณาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ต่อไปนี้ข้อใดมีสารอยู่ 3 ประเภท
  "a, c และ d"
  "a, d และ f"
  "b, h และ i"
  "e, g และ h"
3. สารในข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบในน้ำมันเบนซินที่ผสมสารกันกระตุก (antiknock)?? ก. CH3(CH2)5CH3???? เฮปเทน?? ข. CH3(CH2)14CH3?? ซีเทน?? ค. ?? ไอโซออกเทน?? ง. ?? MTBE?? จ. (C10H7)CH3?? ?แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน
  ก ค และ จ
  ก ค และ จ
  ข ค และ จ
  ข ง และ จ
4. "ถ้า X เป็นอะตอมของ S, Se และ Te ซึ่งเป็นธาตุในหมู่เดียวกัน เมื่อสารประกอบ H2X ละลายน้ำจะแตกตัวดังนี้?? H2S + H2O?⇌ H3O+ + HS-??????? pK1 = 7.04?? H2Se + H2O ⇌ H3O+ +HSe-????? pK1 = 4.0?? H2Te + H2O?⇌ H3O+ + HTe-????? pK1 = 3.0พิจารณา X = S, Se และ Te ตามลำดับ ข้อสรุปใดถูก"
  ความเป็นกรดของ H2X ลดลงในขณะที่พลังไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของ X ลดลง
  ความเป็นกรดของ H2X เพิ่มขึ้นในขณะที่พลังไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของ X ลดลง
  ความเป็นกรดของ H2X เพิ่มขึ้นในขณะที่ความเป็นโลหะของ X ลดลง
  ความเป็นกรดของ H2X ลดลงในขณะที่ความเป็นโลหะของ X เพิ่มขึ้น
5. สารละลาย HCl เข้มข้น 0.250 mol dm-3 ปริมาตร 20 cm3 ทำปฏิกิริยากับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.200 mol dm-3 ปริมาตร 30 cm3 เมื่อเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์แล้วสารละลายที่ได้จะมี pH อยู่ในช่วงใด
  3-เม.ย.
  7
  9-ต.ค.
  11-ธ.ค.
6. ถ้าธาตุ X มีเลขอะตอม 8 ผลต่างของพลังงานไอออไนเซชันในข้อใดมีค่ามากที่สุด
  IE8 ? IE7
  IE7 ? IE6
  IE6 ? IE5
  IE5 ? IE4
7. กำหนดธาตุ 14X? 17Y และ 19Z นำธาตุ Y ทำปฏิกิริยากับ Z ได้สาร A ซึ่งเป็นของแข็ง และธาตุ X ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สาร B ซึ่งเป็นของเหลว นำสาร A และ B ไปหาจุดเดือด ทดสอบการนำไฟฟ้า การละลายในน้ำ และความเป็นกรด-เบส ข้อใดสอดคล้องกับสมบัติของ A และ B มากที่สุด
  "สาร A จุดเดือดสูง, ไม่นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกลางสาร B จุดเดือดต่ำ, ไม่นำไฟฟ้า, เกิดปฏิกิริยา สารละลายเป็นกรด"
  "สาร A จุดเดือดสูง, นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกลางสาร B จุดเดือดสูง, ไม่นำไฟฟ้า, ไม่ละลายน้ำ"
  "สาร A จุดเดือดต่ำ, ไม่นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกรดสาร B จุดเดือดสูง, ไม่นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกรด"
  "สาร A จุดเดือดสูง, นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกลางสาร B จุดเดือดต่ำ, ไม่นำไฟฟ้า, เกิดปฏิกิริยา สารละลายเป็นกลาง"
8. จากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบ ข้อใดถูก
  ความเสถียรของโมเลกุล C ? D > X ? Y > A ? B
  ความยาวพันธะของ C ? D < X ? Y < A ? B
  C และ X เป็นธาตุหมู่เดียวกัน แต่ C อยู่เหนือ X ในตารางธาตุ
  X ? Y และ C ? D เป็นโมเลกุลโคเวเลนต์แบบมีขั้ว ส่วน A ? B เป็นไอออนิก
9. ตัวอย่างของพอลิเมอร์ในข้อใดถูกทั้งหมด
  โคพอลิเมอร์ : เอนไซม์ฮอมอพอลิเมอร์ : ไนลอนพอลิเมอร์ธรรมชาติ : ไหม
  โคพอลิเมอร์ : เจลลาตินฮอมอพอลิเมอร์ : พีวีซีพอลิเมอร์ธรรมชาติ : บุก
  โคพอลิเมอร์ : สำลีฮอมอพอลิเมอร์ : พอลิไอโซพรีนพอลิเมอร์ธรรมชาติ : นุ่น
  โคพอลิเมอร์ : ยางพาราฮอมอพอลิเมอร์ : พอลิเอทิลีนพอลิเมอร์ธรรมชาติ : ฝ้าย
10. เกี่ยวกับผงชูรสซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า มอนอโซเดียมกลูคาเมต ข้อใดผิด
  เมื่อนำผงชูรสบริสุทธิ์มาละลายน้ำ จะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด
  ผลพลอยได้จากการผลิตผงชูรสคือแอมโมเนียมคลอไรด์ ใช้ทำปุ๋ยได้
  "กรด-เบส ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตผงชูรสคือ NaOH, HCl และ H2SO4"
  เมื่อทดสอบตัวอย่างผงชูรสด้วยสารละลายเบเนติกต์ พบว่าเกิดตะกอนสีแดงอิฐ แสดงว่าเป็นผงชูรสปลอมหรือมีสารอื่นเจือปน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile