ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กำหนดธาตุ 14X? 17Y และ 19Z นำธาตุ Y ทำปฏิกิริยากับ Z ได้สาร A ซึ่งเป็นของแข็ง และธาตุ X ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สาร B ซึ่งเป็นของเหลว นำสาร A และ B ไปหาจุดเดือด ทดสอบการนำไฟฟ้า การละลายในน้ำ และความเป็นกรด-เบส ข้อใดสอดคล้องกับสมบัติของ A และ B มากที่สุด
  "สาร A จุดเดือดสูง, ไม่นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกลางสาร B จุดเดือดต่ำ, ไม่นำไฟฟ้า, เกิดปฏิกิริยา สารละลายเป็นกรด"
  "สาร A จุดเดือดสูง, นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกลางสาร B จุดเดือดสูง, ไม่นำไฟฟ้า, ไม่ละลายน้ำ"
  "สาร A จุดเดือดต่ำ, ไม่นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกรดสาร B จุดเดือดสูง, ไม่นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกรด"
  "สาร A จุดเดือดสูง, นำไฟฟ้า, ละลายน้ำ สารละลายเป็นกลางสาร B จุดเดือดต่ำ, ไม่นำไฟฟ้า, เกิดปฏิกิริยา สารละลายเป็นกลาง"
2. สารประกอบคู่ใดสามารถทำปฏิกิริยาต่อไปนี้ได้?? ก. ฟอกสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต?? ข.? จุดติดไฟได้?? ค.? ฟอกสีโบรมีนในคาร์บอนเดตระคลอไรด์ได้โดยสารละลายที่เกิดขึ้นไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน
  C4H8 และ C3H12
  C4H6 และ C5H10
  C6H6 และ C5H10
  C5H12 และ C6H10
3. จากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบ ข้อใดถูก
  ความเสถียรของโมเลกุล C ? D > X ? Y > A ? B
  ความยาวพันธะของ C ? D < X ? Y < A ? B
  C และ X เป็นธาตุหมู่เดียวกัน แต่ C อยู่เหนือ X ในตารางธาตุ
  X ? Y และ C ? D เป็นโมเลกุลโคเวเลนต์แบบมีขั้ว ส่วน A ? B เป็นไอออนิก
4. พิจารณาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ต่อไปนี้ข้อใดมีสารอยู่ 3 ประเภท
  "a, c และ d"
  "a, d และ f"
  "b, h และ i"
  "e, g และ h"
5. พิจารณากรดไขมันต่อไปนี้?? ก.? CH3(CH2)3CH=CH-(CH2)7COOH?? ข.? CH3(CH2)16COOH?? ค.? CH3(CH2)7CH=CH-(CH2)7COOH?? ง.? CH3(CH2)4CH=CHCH2-CH=CH-(CH2)7COOHกรดไขมันในข้อใดที่รวมกับ glycerol แล้วให้ไขมันที่มีสถานะเป็นของเหลว (น้ำมัน) ที่อุณหภูมิห้อง

  ก ค เท่านั้น
  ง เท่านั้น
  ก ค และ ง
6. "ธาตุกัมมันตรังสีเฟอร์เมียม (100Fm) ได้จากการสังเคราะห์ทางปฏิกิริยานิวเคลียร์ของ ?? เมื่อ X, Y เป็นจำนวนโมล????? B, C เป็นอนุภาคใดๆข้อใดถูก"
  ข้อ 1.
  ข้อ 2.
  ข้อ 3.
  ข้อ 4.
7. ถ้าธาตุ X มีเลขอะตอม 8 ผลต่างของพลังงานไอออไนเซชันในข้อใดมีค่ามากที่สุด
  IE8 ? IE7
  IE7 ? IE6
  IE6 ? IE5
  IE5 ? IE4
8. พอลิเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบของกาวชนิดพิเศษ (superglue) มีโครงสร้างดังนี้ข้อใดผิด
  เป็นฮอมอพอลิเมอร์แบบเส้น
  จัดอยู่ในกลุ่มพอลิเอสเทอร์
  เตรียมได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม
  สูตรของมอนอเมอร์คือ
9. "ถ้า X เป็นอะตอมของ S, Se และ Te ซึ่งเป็นธาตุในหมู่เดียวกัน เมื่อสารประกอบ H2X ละลายน้ำจะแตกตัวดังนี้?? H2S + H2O?⇌ H3O+ + HS-??????? pK1 = 7.04?? H2Se + H2O ⇌ H3O+ +HSe-????? pK1 = 4.0?? H2Te + H2O?⇌ H3O+ + HTe-????? pK1 = 3.0พิจารณา X = S, Se และ Te ตามลำดับ ข้อสรุปใดถูก"
  ความเป็นกรดของ H2X ลดลงในขณะที่พลังไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของ X ลดลง
  ความเป็นกรดของ H2X เพิ่มขึ้นในขณะที่พลังไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของ X ลดลง
  ความเป็นกรดของ H2X เพิ่มขึ้นในขณะที่ความเป็นโลหะของ X ลดลง
  ความเป็นกรดของ H2X ลดลงในขณะที่ความเป็นโลหะของ X เพิ่มขึ้น
10. สารในข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบในน้ำมันเบนซินที่ผสมสารกันกระตุก (antiknock)?? ก. CH3(CH2)5CH3???? เฮปเทน?? ข. CH3(CH2)14CH3?? ซีเทน?? ค. ?? ไอโซออกเทน?? ง. ?? MTBE?? จ. (C10H7)CH3?? ?แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน
  ก ค และ จ
  ก ค และ จ
  ข ค และ จ
  ข ง และ จ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile