แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองเพื่ออะไร
  ตรวจสอบปัญหา
  สนับสนุนสมมติฐาน
  ตรวจสอบแนวคิดแก้ปัญหา
  สนับสนุนทฤษฎี
2. กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มีลักษณะสำคัญคืออะไร
  เปลี่ยนแปลงตามเวลา
  คนส่วนมากยอมรับ
  เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์
  สามารถตรวจสอบได้
3. ถ้ากำหนดตัวเลขต่อไปนี้แทนขั้นตอยของการศึกษาวิทยาศาสตร์1 = การตั้งสมมติฐาน2 = การสังเกตและการตั้งปัญหา3 = การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป4 = การทดลองข้อใดแสดงลำดับขั้นตอนของการศึกษาอย่างถูกต้อง
  1 2 3 4
  4 2 1 3
  2 4 1 3
  2 1 4 3
4. ข้อใดแสดงความหมายของสมมติฐาน
  ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ว่าถูกต้องแล้ว
  คำตอบของปัญหาที่อาจเป็นไปได้
  คำอธิบายปัญหาที่ยอมรับแล้วว่าถูกต้อง
  ความจริงที่ตรวจสอบโดยการทดลองแล้ว
5. กลุ่มบุคคลที่จัดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ได้แก่บุคคลในข้อใด
  แพทย์ เกษตรกร วิศวกร
  นักฟิสิกส์ นักเคมี นักชีววิทยา
  เภสัชกร อุตสาหกร ครู-อาจารย์
  นักฟิสิกส์ ครู-อาจารย์ พยาบาล
6. สมมติฐานจะเปลี่ยนมาเป็นทฤษฎีได้ต่อเมื่อ
  สมมติฐานนั้นมีผู้ยอมรับมากมาย
  มีการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนั้นแล้ว
  มีข้อมูลที่รวบรวมมาจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคน
  มีการตรวจสอบสมมติฐานแล้วหลายครั้งหลายหนและนำไปใช้อธิบายข้อเท็จจริงอันอื่นที่คล้ายกันได้
7. การทดลองเรื่องเดียวกัน ซ้ำกันหลายๆครั้งเพื่ออะไร
  ให้เกิดความชำนาญ
  ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
  ให้มีผลงานมากๆ
  หาข้อบกพร่องในการทดลอง
8. นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ทำงานลักษณะใด
  รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ
  แสวงหาความรู้ใหม่
  ค้นคิดอาวุธใหม่
  ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ
9. วิทยาศาสตร์ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามข้อใด
  ศาสตร์กับศิลปะ
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  ไม่มีข้อถูก
10. การสังเกตทำให้เกิดอะไรขึ้นเป็นอันดับแรก
  ข้อสงสัยหรือปัญหา
  การตั้งสมมติฐาน
  ความเข้าใจในสิ่งที่ได้จากการสังเกต
  ข้อสรุปที่เป็นคำตอบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile