ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5

,ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Giraffe is ???????????than horse.
  taller
  shorter
  longer
  bigger
2. Tom call to Jack. He tries to call Jack, but Tom cannot contact Jack. What´s wrong?
  The line´s busy.
  There´s no answer.
  The telephone isn´t working.
  It´s ringing.
3. A: ????????????. B: She´s ten years old.

  How does she do?
  How tall is she?
  How does she weigh?
  How old is she?
4. A: What´s her name? B: ????????.............

  Her name´s Anne.
  Her name´s Lisa.
  Her name´s Ginger.
  Her name´s Kate.
5. Bee is ???????????than bird.
  shorter
  smaller
  longer
  bigger
6. A: ????????????. B: Her best friend´s Lisa.

  What´s her name?
  Where does she study?
  What does she like to do?
  Who´s her best friend?
7. A: What grade is she in? B: ??????????????????????.

  She´s in the 5th grade.
  She´s ten years old.
  She´s twenty-eight kilos.
  She has five baht.
8. Hippopotamus is ??????????than pig.
  longer
  smaller
  fatter
  bigger
9. A: ??????????????..??. B: She likes to do gymnastics.

  What are you doing?
  Where does she study?
  What does she like to do?
  How old is she?
10. A: Does she have any brothers or sisters? B: ????????????.

  Yes, she does.
  Yes, she have.
  No, she doesn´t.
  No, she haven´t.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile