เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสังคม ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ต่อไปนี้เป็นวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมในชุมชน ยกเว้นข้อใด
  ไม่ขีดเขียนตู้โทรศัพท์สาธารณะ
  ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง
  ช่วยเก็บเศษขยะที่พบเห็นตามที่ต่างๆ
  ศึกษาประวัติของโบราณสถานในชุมชน
2. ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคม
  ดิน
  สะพาน
  หิน
  ทราย
3. ถ้ามีจำนวนสมาชิกในบ้านเพิ่มมากเกินไป จะทำให้เกิดผลอย่างไร
  ทำให้แย่งกันใช้สถานที่ต่างๆ ในบ้าน
  ทำให้สมาชิกสามัคคีกันมากขึ้น
  ทำให้มีรายรับในบ้านเพิ่มขึ้น
  ทำให้สนุกสนานเวลาไปเที่ยว
4. ข้อใดเป็นสาเหตุการลดลงของจำนวนสมาชิกในโรงเรียน
  นักเรียนทะเลาะกัน
  นักเรียนไม่เชื่อฟังครู
  ครูอาจารย์ต้องทำงานหนัก
  ครูอาจารย์เกษียณอายุ
5. สิ่งใดมีผลทำให้การดำเนินชีวิตของสมาชิกในแต่ละครอบครัวแตกต่างกันมากที่สุด
  เชื้อชาติ
  สัญชาติ
  ศาสนา
  อาชีพ
6. สิ่งแวดล้อมทางสังคมในข้อใดมีคุณค่าต่อการศึกษา
  อาคารบ้านเรือน
  สะพาน
  โบราณวัตถุ
  สถานที่ราชการ
7. ข้อใดทำให้ภาวะประชากรเพิ่มขึ้น
  การเกิด
  การเจ็บป่วย
  การตาย
  การย้ายออก
8. ข้อใดทำให้ประชากรลดลง
  การเกิด
  การตาย
  การย้ายเข้า
  การเจ็บป่วย
9. ข้อใดเป็นสมาชิกที่พบในโรงเรียน
  พ่อแม่
  พี่น้อง
  คุณครู
  ตายาย
10. สิ่งแวดล้อมทางสังคมในข้อใดที่ทำให้เราทราบถึงความเป็นมาของชาติไทย
  สถานที่ราชการ
  วัด
  โบราณสถาน
  บ้าน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile