เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสังคม ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคม
  ดิน
  สะพาน
  หิน
  ทราย
2. ต่อไปนี้เป็นวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมในชุมชน ยกเว้นข้อใด
  ไม่ขีดเขียนตู้โทรศัพท์สาธารณะ
  ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง
  ช่วยเก็บเศษขยะที่พบเห็นตามที่ต่างๆ
  ศึกษาประวัติของโบราณสถานในชุมชน
3. ข้อใดทำให้ภาวะประชากรเพิ่มขึ้น
  การเกิด
  การเจ็บป่วย
  การตาย
  การย้ายออก
4. สิ่งใดมีผลทำให้การดำเนินชีวิตของสมาชิกในแต่ละครอบครัวแตกต่างกันมากที่สุด
  เชื้อชาติ
  สัญชาติ
  ศาสนา
  อาชีพ
5. ข้อใดเป็นสาเหตุการลดลงของจำนวนสมาชิกในโรงเรียน
  นักเรียนทะเลาะกัน
  นักเรียนไม่เชื่อฟังครู
  ครูอาจารย์ต้องทำงานหนัก
  ครูอาจารย์เกษียณอายุ
6. ข้อใดไม่ใช่วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  ไปเที่ยวชมธรรมชาติเป็นประจำ
  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
  มีความรักในธรรมชาติ
  รักษาความสะอาดของสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
7. สิ่งแวดล้อมทางสังคมในข้อใดที่ทำให้เราทราบถึงความเป็นมาของชาติไทย
  สถานที่ราชการ
  วัด
  โบราณสถาน
  บ้าน
8. ใครช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมในชุมชน
  เอไปใช้บริการห้องสมุดในชุมชนเป็นประจำ
  แจ๋วชอบไปทำบุญที่วัด
  ต้อไปติดต่องานที่สถานีตำรวจ
  โหน่งไม่ขีดเขียนตามกำแพงวัด
9. ข้อใดทำให้ประชากรลดลง
  การเกิด
  การตาย
  การย้ายเข้า
  การเจ็บป่วย
10. เราสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนได้ตามข้อใด
  มาโรงเรียนทุกวัน
  ช่วยเก็บเศษขยะที่พบเห็นบริเวณโรงเรียน
  เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
  ตั้งใจเรียนหนังสือ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile