แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรม
  เลี้ยวสัตว์ไว้กินเอง
  มีการพัฒนาเทคโนโลยี
  ร่อนเร่หาอาหารตามฤดูกาล
  ร่วมมือกันทำงานสาธารณะ
2. การค้นพบศิลปะถ้ำไม่ได้อธิบายถึงสิ่งใด
  ความเชื่อบางประการ
  การสร้างสรรค์ทางศิลปะ
  การดำรงชีวิตของมนุษย์
  ลักษณะของตัวอักษร
3. การฝังศพสมัยชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมนิยมหันศีรษะของศพไปทางทิศใด
  ทิศเหนือกับทิศตะวันออก
  ทิศใต้กับทิศเหนือ
  ทิศตะวันตกกับทิศตะวันออก
  ทิศใดก็ได้ตามความเชื่อ
4. เหตุผลที่นักวิชาการอ้างถึงสาเหตุที่กลุ่มคนไทยต้องอพยพลงมาทางตอนใต้ คือ ข้อใด
  ถูกจีนรุกราน
  หนีภัยธรรมชาติ
  เกิดสงครามในเผ่าพันธุ์
  หนีอากาศหนาวรุนแรง
5. แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นเดิมของชนชาติไทย แนวคิดใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับมากที่สุด
  แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน
  แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนกลางของจีน
  แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของจีน
  แนวคิดถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซีย
6. เหตุใดมนุษย์สมัยชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมจึงมักย้ายถิ่นฐานลงมาอยู่ในที่ราบริมแม่น้ำ
  เพราะเหมาะแก่การเพาะปลูก
  เพราะการคมนาคมสะดวกสบาย
  เพราะความเชื่อเรื่องเทพเจ้าสายน้ำ
  เพราะเหมาะแก่การค้าขาย
7. ภาพเขียนสีผาแต้มถูกค้นพบในจังหวัดใด
  จังหวัดกาญจนบุรี
  จังหวัดอุบลราชธานี
  จังหวัดกระบี่
  จังหวัดลำปาง
8. การศึกษาเพื่อหาถิ่นเดิมของชนชาติไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยใด
  สมัยสุโขทัย
  สมัยอยุธยา
  สมัยธนบุรี
  สมัยรัตนโกสินทร์
9. การคัดเลือกหัวหน้าในสมัยชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมมักเลือกบุคคลประเภทใดเป็นหัวหน้า
  ผู้ชาย
  ผู้หญิง
  ผู้อาวุโส
  ผู้ที่แข็งแรงกว่า
10. ข้อใดแสดงการพัฒนาของเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรม
  คนในหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กัน
  คนในหมู่บ้านไม่ติดต่อกับชุมชนอื่น
  คนในหมู่บ้านไม่มีพัฒนาการทางเทคโนโลยี
  คนในหมู่บ้านไม่มีการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกับคนในชุมชนอื่น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile