ประวัติศาสตร์ไทย ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในอาณาจักรอยุธยา นอกจากกรุงศรีอยุธยาแล้ว เมืองใดเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยา
  สุพรรณบุรี
  เชียงใหม่
  ลพบุรี
  สมุทรปราการ
2. นุ่งซิ่น มวยผม ฟันขาว ไม่เคี้ยวหมาก คือคำเปรียบเปรยของชนชาติใดในรัชสมัยรัชกาลที่5
  ลาว
  เขมร
  มลายู
  พม่า
3. อาณาจักรโบราณแรกเริ่มของชนชาติไทย คืออาณาจักรใด
  หริภุญไชย
  สุโขทัย
  สุวรรณโคมคำ
  โยนกเชียงแสน
4. ท้าวศรีสุดาจันทน์เป็นชู้กับใคร
  ขุนอินทร์
  ขุนพิเรนทรเทพ
  ขุนหลวงหาวัด
  ขุนวรวงศาธิราช
5. พรมแดนทางธรรมชาติที่กั้นระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย คือแม่น้ำใด
  แม่น้ำตาปี
  แม่น้ำสันกะลาคีรี
  แม่น้ำสุไหงโก-ลก
  แม่น้ำกลันตรัน
6. เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2 ในปีใด
  พ.ศ.2210
  พ.ศ.2310
  พ.ศ.2340
  พ.ศ.2300
7. อาณาจักรใดดังต่อนี้เก่าแก่ที่สุด
  สุโขทัย
  หริภุญชัย
  เชลียง
  โยนกเชียงแสน
8. เส้นทางรถไฟที่ไกลที่สุดจากกรุงเทพมหานคร คือที่ใด
  เชียงใหม่
  หนองคาย
  หาดใหญ่
  สุไหงโก-ลก
9. อำเภอตากใบ อยู่ในจังหวัดใด
  ปัตตานี
  สงขลา
  ยะลา
  นราธิวาส
10. ราชวงศ์สุโขทัยในอาณาจักรอยุธยา สืบทอดมาจากราชวงศ์ใด
  ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
  ราชวงศ์มังราย
  ราชวงศ์อู่ทอง
  ราชวงศ์พระร่วง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile