วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 3200-0011

,จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น,รหัสวิชา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือนิยามความเป็นพลเมืองดิจิทัล
  มิติด้านความรู้เกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศ
  มิติด้านจริยธรรม
  มิติด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดคือคำที่ประกอบกันแล้วมีความหมายเหมือนกับคำว่า "IT"
  ข้อมูล สารสนเทศ
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การประมวลผล เทคโนโลยี
  ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ
3. ข้อใดกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและเครือข่ายได้ถูกต้อง
  เป็นการส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  ใช้สำหรับส่งข้อมูลที่มีระยะห่างอย่างต่ำ 5 เมตร
  เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านสายเคเบิลเท่านั้น
  เป็นการทำงานร่วมกันของเครื่องคอมพิวเตอร์
4. เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้เกิดความเสมอภาคในสังคม
  ช่วยกระจายโอกาส
  ช่วยเสริมสร้างรายได้
  ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม
  ช่วยลดความเสี่ยงในการตกงาน
5. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึงข้อใด
  การขนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในอินเตอร์เน็ต
  การรับส่งข้อความผ่านอินเตอร์เน็ต
  การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  การทำธุรกรรมผ่านทางระบบเครือข่าย
6. สารสนเทศ หมายถึงอะไร
  ข้อมูลข่าวสารที่มีการประมวลผลอย่างเป็นระบบ
  ข้อมูลจากแฟ้มบันทึก
  การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ
  ข้อมูลข่าวสารที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบ
7. ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้ ปัญหาดังกล่าวคือ
  อาจมีผู้บุกรุก เข้าทำลายระบบคอมพิวเตอร์
  ความปลอดภัยของข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
  ถูกทุกข้อ
8. จากผลการสำรวจการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานจากสถานที่ใดมากที่สุด
  ที่บ้าน/ที่พักอาศัย
  ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
  ในสถานศึกษา
  ที่ทำงาน
9. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของ เศรษฐกิจดิจิทัล
  เพิ่มผลิตผลการผลิต
  ลดความเหลือมล้ำ
  ขยายความร่วมมือ รัฐเอกชน และพลเมือง
  สินค้าบริการผิดกฎหมาย
10. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียนคือข้อใด
  การใช้ e-learning
  การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง
  การชำระภาษีออนไลน์
  การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile