ข้อสอบtense,noun,preposition,quantity

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. The radio says ........ hot again tomorrow.
  there will be
  It will be
  it will
  it is
2. ........ very surprising news.
  That is
  Those are
  They are
  This has
3. A:He doesn´t seem to care for movies very much.B.He never goes to the movies because he has ....... money.
  a little
  a few
  very little
  very few
4. Usually there ........ not much rain in the morning.
  are
  has
  is
  have
5. This bottle is empty.There is ...... ink in it.
  not
  no
  say
  not some
6. When did the plane arrive ........ the airport ...... New York?
  at,in
  in,at
  at,at
  in,in
7. I enjoy drinking coffee before the school starts,so I have to go to school .......... .
  all time
  at time
  in time
  by time
8. ......... a cigarette-end that caused the fired last night.
  It is
  There is
  It was
  There was
9. What is written ....... ink is clearer than what is written ...... a pencil.
  with,with
  in,with
  in,in
  with,in
10. ........ ten kilometres from here to my house.
  It has
  There is
  There are
  It is
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile