แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้???? ก. เส้นแรงไฟฟ้าจะพุ่งตั้งฉากกับผิวของวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเสมอ???? ข. เส้นแรงไฟฟ้าจะออกจากผิวของวัตถุที่มีประจุลบไปยังผิวของวัตถุที่มีประจุบวก???? ค. ประจุไฟฟ้าที่ผิวตัวนำทรงกลมจะไม่ทำให้เกิดความเข้มข้นของสนามไฟฟ้าภายในทรงกลมนั้น???? ง. ความเข้มข้นสนามไฟฟ้า ณ จุดใดๆ ก็คือ แรงที่เกิดบนประจุบวกหนึ่งหน่วยที่วางไว้จุดนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ
  ข้อ ก และ ง
  ข้อ ข และ ค
  ข้อ ก ข และ ง
  ข้อ ก, ข และ ง
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสนามโน้มถ่วงของธาตุ
  วัตถุทั้งหลายมีสนามโน้มถ่วงของตัวเอง
  มีทิศพุ่งเข้าหาศูนย์กลางของวัตถุ
  วัตถุอื่นที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงจะถูกแรงดึงดูด
  แรงดึงดูดเนื่องจากสนามโน้มถ่วงมีค่าคงตัว
3. แรงกระทำระหว่างวัตถุ 2 ก้อน ที่มีจำนวนประจุไฟฟ้าต่างกัน ตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าน้อยจะวิ่งเข้าหาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามาก
  วัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามากจะมีแรงกระทำมากกว่า
  ต่างมีแรงกระทำระหว่างกันเท่ากัน
  บอกไม่ได้ถ้าไม่ทราบน้ำหนักของวัตถุ
4. รถนักกีฬาของ อ.ว.ท. วิ่งไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร ในเวลา 40 นาทีหลังจากนั้นก็วิ่งไปทางทิศตะวันออกอีก 30 กิโลเมตร ในเวลา 20 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของรถนักกีฬาของ อ.ว.ท. คือข้อใด
  30√2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  45√2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  60.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  67.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
5. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยมีระยะทางและเวลาสัมพันธ์กันดังตารางเวลา (s)0245810ระยะทาง (m)0612182430จงหาความเร็วเฉลี่ยในช่วง 0 ถึง 10 วินาที
  6 m/s
  4.5 m/s
  3.0 m/s
  1.5 m/s
6. ปล่อยวัตถุจากยอดตึก วัตถุกระทบพื้นด้วยความเร็ว 80 เมตร/วินาที จงหาเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ (กำหนดค่า g = 10 m/s2)
  4 วินาที
  6 วินาที
  8 วินาที
  10 วินาที
7. ณ บริเวณหนึ่งวัดค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ 10 เมตรต่อวินาที2 ถ้าทำการทดลองปล่อยวัตถุจากที่สูง 20 เมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  วัตถุกระทบพื้นด้วยความเร็วศูนย์
  วัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นวินาทีละ 10 เมตร/วินาที
  วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที คงตัว
  วัตถุถูกแรงกระทำคงที่ 10 นิวตัน
8. ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
  ณ จุดสะเทินเข็มทิศจะชี้ในแนวเหนือ ? ใต้
  สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งจากทิศใต้ไปทิศเหนือ
  ระหว่างแท่งแม่เหล็ก 2 แท่ง จะเกิดจุดสะเทินได้ 2 จุดเสมอ
  เส้นแรงแม่เหล็กรอบๆ แท่งแม่เหล็ก มีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้
9. แพนเค้กขับรถด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที เห็นเด็กวิ่งข้ามถนนจึงเหยียบเบรกทำให้ความเร็วลดลงเหลือ 5 เมตร/วินาที ในเวลา 2 วินาที ขณะเหยียบเบรก รถมีความเร่งกี่เมตร/วินาที2
  -10
  10
  -15
  15
10. ปล่อยวัตถุมวล 10, 100 และ 1,000 กิโลกรัม ให้ตกจากตำแหน่งซึ่งจากพื้นเท่ากัน จงหาว่าวัตถุใดตกถึงพื้นก่อน
  มวล 10 กิโลกรัม
  มวล 100 กิโลกรัม
  มวล 1,000 กิโลกรัม
  พร้อมกันทั้ง 10, 100 และ 1,000 กิโลกรัม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile