วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา 3204-2005

,คำชี้แจงให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หากต้องการเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเติมให้กับ Blogger จะต้องแทรกคำสั่ง code ที่ใด
  ค้นหาข้อมูล
  หน้าเว็บ
  ส่วนของเนื้อหา
  html
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ HTML
  การบันทึกเป็นไฟล์ภาพ PNG
  การนำไฟล์ที่ได้จากการออกแบบในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ออกไปใช้งานในการพัฒนาเว็บเพจ
  การนำไฟล์ที่ได้ออกแบบมาใช้ในงาน Graphic
  ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกไม่สามารถเปิดในโปรแกรม Web Browser ได้
3. หากต้องการเปลี่ยนคอลัมน์และความกว้างของ Blogger ต้องเข้าไปที่เมนูคำสั่งใด
  เครื่องมือออกแบบธีม
  ดูบล๊อกของคุณ
  สถิติ
  ความคิดเห็น
4. การวางโครงสร้างเว็บไซต์ มีลักษณะตามข้อใด
  การกำหนดปัญหา
  การปรับปรุงแก้ไขระบบ
  การวางแผน การจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน
  การประเมินผลงาน
5. Dreamweaver CS6 มีความหมายตามข้อใด
  เครื่องมือ (Tool) ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Animation
  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Graphic
  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา OS
6. ในการเชื่อมโยงหน้าเว็บบล็อกเข้าด้วยกันจะต้องเข้าไปที่เมนูใด
  หน้าเว็บ>สร้างเว็บใหม่>แก้ไข
  ทีม>ปรับแต่งฬ>แก้ไข
  รูปแบบ>พาดทุกคอลัมน์>แก้ไข
  การตั้งค่า>พื้นฐาน>แก้ไข
7. Manage Site คือข้อใด
  สร้างไฟล์ใหม่
  การจัดการข้อมูลให้สามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้
  การเตรียมพื้นที่จัดเก็บไฟล์เอกสารทั้งหมด
  สร้างเว็บไซต์ด้วยแม่แบบ
8. โปรแกรม Adobe Flash CS6 คือข้อใด
  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การ์ตูน วิดีโอ
  โปรแกรมสร้างเว็บเพจ
  โปรแกรมตกแต่งภาพ
  โปรแกรมนำเสนองาน
9. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการปรับแต่งภาพ ตกแต่งหน้าเว็บเพจ
  เพื่อให้เว็บเพจน่าสนใจและสร้างความดึงดูดจากผู้ใช้งาน
  มีเนื้อหาน้อย
  เพื่อให้มีการโหลดหน้าเว็บเพจเร็วขึ้น
  เว็บเพจมีความถูกต้องมากขึ้น
10. หากต้องการเพิ่มหน้าเว็บบล็อกเพิ่มเติมจะต้องสร้างหน้าเว็บที่ส่วนใด
  บทความ
  รูปแบบ
  ทีม
  หน้าเว็บ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile