ตัวประกอบของจำนวนนับ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "จำนวนที่มากที่สุด ที่เมื่อนำมาหาร 6 ,12 และ 15 แ้ล้วเหลือเศษเท่ากันทุกจำนวนคือจำนวนใด"
  2
  3
  4
  6
2. ห.ร.ม. ของ 20 และ 65 คือจำนวนในข้อใด
  3
  4
  5
  6
3. จำนวนนับที่มากที่สุดเมื่อหาร 41 และ 53 จะเหลือเศษ 5 เท่ากันคือข้อใด
  10
  12
  13
  15
4. จำนวนนับระหว่าง 1-52 ที่มี13 เป็นตัวประกอบมีทั้งหมดกี่จำนวน
  4 จำนวน
  3 จำนวน
  2 จำนวน
  1 จำนวน
5. ถ้า 4 เป็น ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 หมายความว่าอย่างไร
  4 เป็นจำนวนเดียวที่หาร 8 และ 12 ลงตัว
  4 หาร 8 และ 12 ได้ลงตัว
  4 เป็นจำนวนมากที่สุด ที่หาร 8 และ 12 ได้ลงตัว
  4 เป็นจำนวนน้อยที่สุดที่หาร 8 และ 12 ได้ลงตัว
6. ข้อใดแยกตัวประกอบของ 225 ได้ถูกต้อง
  3x3x5
  3x5x5
  3x3x5
  3x3x5x5
7. ตัวหารร่วมร่วมของ 12 และ 16 คือจำนวนในข้อใด
  "1,2 และ 4"
  "1,2,4 และ 8"
  "1,4และ 8"
  "1,2,4 และ 16"
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ
  จำนวนนับที่มี1 เป็นตัวประกอบเพียงจำนวนเดียว
  จำนวนนับที่มี1และตัวมันเองหารลงตัว
  จำนวนที่นำไปหาร1และตัวมันเองได้
  จำนวนนับที่นำไปหารตัวมันเองแล้วได้หนึ่งเท่านั้น
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  1 เป็นตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวน
  10 ไม่เป็นตัวประกอบของ 590
  การแยกตัวประกอบเป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ
  ห.ร.ม. คือ ตัวประกอบร่วมมากที่สุดซึ่งหารจำนวนที่กำหนดให้ลงตัว
10. ลวดสามเส้นยาว 12 เซนติเมตร 16 เซนติเมตร และ 24 เซนติเมตร ตามลำดับ ถ้าตัดลวดทั้งสามเส้นให้ยาวที่สุดโดยลวดแต่ละเส้น ยาวเท่ากันและไม่เหลือเศษอยากทราบว่าต้องตัดลวดให้ยาวเส้นละเท่าไร
  3 เซนติเมตร
  4เซนติเมตร
  5เซนติเมตร
  6เซนติเมตร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile