ตัวประกอบของจำนวนนับ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้า 4 เป็น ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 หมายความว่าอย่างไร
  4 เป็นจำนวนเดียวที่หาร 8 และ 12 ลงตัว
  4 หาร 8 และ 12 ได้ลงตัว
  4 เป็นจำนวนมากที่สุด ที่หาร 8 และ 12 ได้ลงตัว
  4 เป็นจำนวนน้อยที่สุดที่หาร 8 และ 12 ได้ลงตัว
2. "จำนวนที่มากที่สุด ที่เมื่อนำมาหาร 6 ,12 และ 15 แ้ล้วเหลือเศษเท่ากันทุกจำนวนคือจำนวนใด"
  2
  3
  4
  6
3. ตัวประกอบเฉพาะของ 72 คือจำนวนในข้อใด
  "2,3"
  "1,2 และ3"
  "1,2,9 และ 18"
  "3,4,6 และ 18"
4. ข้อใดคือจำนวนที่7หารลงตัว
  118
  132
  149
  105
5. ตัวประกอบทั้งหมดของ24คือข้อใด
  "1,2,3,4,6,12 และ 24"
  "1,2,4,8,12,16 และ 24"
  "1,2,3,4,6,8,12,16 และ 24"
  "1,2,3,4,6,8,12 และ 24"
6. ตัวหารร่วมร่วมของ 12 และ 16 คือจำนวนในข้อใด
  "1,2 และ 4"
  "1,2,4 และ 8"
  "1,4และ 8"
  "1,2,4 และ 16"
7. "ห.ร.ม. ของ 3 ,63 กับ 10 , 70 มีค่าต่างกันเท่ากับข้อใด"
  4
  5
  6
  7
8. ตัวหารร่วมของ 27 และ 49 คือจำนวนในข้อใด
  1 และ 3
  "1,3 และ 9"
  1
  "1,3 และ 7"
9. จำนวนเฉพาำะระหว่าง1-100ที่เป็นเลขคู่ทั้งหมดมีกี่จำนวน
  49จำนวน
  50จำนวน
  24จำนวน
  1จำนวน
10. ผลบวกของตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของ 12 มีค่าเท่ากับข้อใด
  28
  27
  6
  5
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile