สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บรรทัดฐานในข้อใดที่แตกต่างไปจากข้ออื่น
  นายชาตรีนายธนาคารแห่งหนึ่งเปิดเผยยอดหนี้สินลูกค้าต่อสื่อมวลชน
  อาจารย์สมศักดิ์บอกสาเหตุการทำโทษเด็กหญิงสมศรีกับเพื่อนครู
  นายแพทย์ประสงค์ให้สัมภาษณ์ถึงรายชื่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของโรงพยาบาล
  ทนายสมพงษ์เปิดเผยสำนวนการฟ้องของลูกความให้ทนายคู่ความอีกฝ่าย
2. สถานภาพทางสังคมเป็นตัวบ่งชี้อะไรมากที่สุด
  ความเสมอภาค
  สิทธิและหน้าที่
  ภาระและความรับผิดชอบ
  อำนาจหน้าที่
3. ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  สตรีมีสถานภาพสูงขึ้น
  เยาวชนมีความเป็นชาตินิยมมากขึ้น
  ผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างขวางขึ้น
  ประชาชนมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์น้อยลง
4. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของศีลในพระพุทธศาสนา
  ความเคร่งครัดสำรวมระวัง
  การงดเว้นความชั่วทุกอย่าง
  การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
  ข้อห้ามไม่ให้ล่วงเกินผู้อื่น
5. กลุ่มของบรรทัดฐานซึ่งสังคมได้กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกในสังคม รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานและการดำรงอยู่ของสังคม คืออะไร
  โครงสร้างทางสังคม
  การจัดระเบียบทางสังคม
  สถาบันทางสังคม
  การควบคุมทางสังคม
6. โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร
  การที่จิตหลุดพ้นจากกิเลส
  ความหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้
  การได้เกิดในสวรรค์อันเป็นบรมสุข
  วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิด
7. ปัญหาสังคมไทยโดยรวมจะส่งผลกระทบถึงข้อใดมากที่สุด
  คุณภาพของเยาวชนทางร่างกายและจิตใจ
  คุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
  คุณภาพของระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  คุณภาพของประชากรโดยเฉพาะในวัยแรงงาน
8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของปัญหาสังคม
  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่
  คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบ
  เป็นสิ่งที่สามารถร่วมกันแก้ไขได้
  คนในสังคมรับรู้และต้องการแก้ไข
9. การที่อดีตผู้นำเกาหลีใต้ถูกดำเนินคดีข้อหารับสินบน ข้อหากระทำการอันเป็นกบฎต่อประเทศชาติฯลฯเป็นการยืนยันถึงหลักการที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในข้อใดมากที่สุด
  หลักการควบคุม และจำกัดอำนาจรัฐ
  หลักนิติธรรม เพื่อความเสมอภาค
  หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
  หลักสิทธิเสรีภาพ
10. ข้อใดมีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
  โครงสร้างสังคมประกอบด้วยผู้มีอำนาจตามลำดับชั้นทางสังคม
  โครงสร้างสังคมประกอบด้วยสายงานการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น
  โครงสร้างสังคมประกอบด้วยประชากรทุกเพศ ทุกวัยทุกอาชีพ
  โครงสร้างสังคมประกอบด้วยกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีการจัดระเบียบ มีสถานภาพ และบทบาทชัดเจน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile