Pretest - WH Question

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A : ...........are you going tonight ? B : A pub.
  Who
  What
  Where
  Who
2. A : ...........are you going tonight ? B : A pub.
  Who
  What
  Where
  Who
3. A : ........did you come here? B : Because I miss you.
  What
  When
  Where
  Why
4. How much ............?
  the book costs
  the book cost
  does the book cost
  does the book costs
5. I don´t like the house ...........he live ?
  that
  which
  where
  what
6. A : ............... is your mother ? B : She´s fine .Thank you.
  Where
  Why
  How
  How much
7. The man .......is crying is mad.
  Who
  Whom
  Whose
  which
8. .............mobile telephone is this ?
  Who
  Whom
  Whose
  How
9. A : ............. is she ? B : she´s at the market.
  Who
  What
  When
  Where
10. A : ............... is your mother ? B : She´s fine .Thank you.
  Where
  Why
  How
  How much
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile