[O-NET] เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หากครูต้องการบันทึกและวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน แล้วสรุปเป็นแผนภูมิจากข้อมูลที่ได้ ครูควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ใด
  ซอฟต์แวร์นำเสนอ
  ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล
  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
2. หากนักเรียนไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดูข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นักเรียนควรเลือกใช้โปรแกรมใด
  Firewall
  Disk Scanner
  Anti-virus Program
  Application Software
3. ข้อใดเป็นความหมายของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  โปรแกรมกำจัดไวรัส
  โปรแกรมพิมพ์เอกสาร
  โปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
4. กรณีใดต่อไปนี้ ที่ควรใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สแกนดิสก์
  เมื่อคอมพิวเตอร์ค้างอยู่บ่อย ๆ
  เมื่อต้องการลงโปรแกรมใหม่
  เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไปทุก ๆ 1 เดือน
  เมื่อต้องการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม
5. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของโปรแกรมอรรถประโยชน์
  สร้างเสถียรภาพให้แก่คอมพิวเตอร์
  ส่งเสริมการทำงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคอมพิวเตอร์
  เป็นสื่อกลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์
6. ข้อใดกล่าวถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง
  ใช้ซอฟต์แวร์ระบบในการเปิดคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการปิดคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  ใช้ทั้งซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ควบคู่กันไป
  ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์ระบบหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
7. ด.ญ.มัลลิกา ทำการทดลองทางเคมี และต้องวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่ได้ โดยจะนำเสนอข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน ด.ญ.มัลลิกา ต้องเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใด ให้เหมาะสมกับงาน
  Excel และ Word
  Excel และ Power Point
  Equation และ Word
  Equation และ Power Point
8. แพรวาได้รับมอบหมายให้นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ แพรวาควรใช้โปรแกรมใด
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Microsoft Access
  Microsoft Power Point
9. ข้อใดเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีโอกาสได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์มากที่สุด
  ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อประสม
  ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารเป็นเวลานาน
  เล่นเกมที่ติดตั้งไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
  ดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตลงในคอมพิวเตอร์
10. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
  จัดตารางเวลา
  ตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์
  ทำงานหลายโปรแกรมพร้อมกัน
  เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile