แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลประกอบด้วย
  ผู้รับ ? ผู้ส่ง
  โปรโตคอล
  สื่อกลาง
  ถูกทุกข้อ
2. ระบบเครือข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด
  LAN
  WAN
  MAN
  SAN
3. Wireless LAN หมายถึงข้อใด
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
  เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
4. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน
  HUB
  Connecter
  Router
  Conectrator
5. HUB หมายถึงข้อใด
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย
  อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว
  แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมสายต่อเป็นเครือข่าย
  อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทางเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว
6. สายโคแอ๊กเชียลมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา
  สายโทรศัพท์
  สายอากาศทีวี
  สายไฟ
  สายลวดทองแดง
7. ข้อใดหมายถึง โปรโตคอล
  รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
  มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ภาษากลางที่ใช้สื่อสารเพื่อติดต่อกันในเครือข่าย
  คุณสมบัติหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802
8. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด
  Fiber Optic Cable
  Unshielded Twisted Pair Cable
  Shielded Twisted Pair Cable
  Coaxial Cable
9. เครือข่ายระดับใดมักใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยในการสื่อสาร
  เครือข่าย MAN
  เครือข่าย WAN
  เครือข่าย LAN
  ถูกทุกข้อ
10. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญานอนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค
  User Card
  LAN Card
  Network Interface Card
  Modem
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile