แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญานอนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค
  User Card
  LAN Card
  Network Interface Card
  Modem
2. Wireless LAN หมายถึงข้อใด
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
  เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
3. ข้อใดหมายถึง โปรโตคอล
  รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
  มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ภาษากลางที่ใช้สื่อสารเพื่อติดต่อกันในเครือข่าย
  คุณสมบัติหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802
4. HUB หมายถึงข้อใด
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย
  อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว
  แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมสายต่อเป็นเครือข่าย
  อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทางเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว
5. ระบบเครือข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด
  LAN
  WAN
  MAN
  SAN
6. สายโคแอ๊กเชียลมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา
  สายโทรศัพท์
  สายอากาศทีวี
  สายไฟ
  สายลวดทองแดง
7. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน
  HUB
  Connecter
  Router
  Conectrator
8. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด
  Fiber Optic Cable
  Unshielded Twisted Pair Cable
  Shielded Twisted Pair Cable
  Coaxial Cable
9. เครือข่ายระดับใดมักใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยในการสื่อสาร
  เครือข่าย MAN
  เครือข่าย WAN
  เครือข่าย LAN
  ถูกทุกข้อ
10. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลประกอบด้วย
  ผู้รับ ? ผู้ส่ง
  โปรโตคอล
  สื่อกลาง
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile