ชุดที่1 ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 วิชา สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์) ม.1

,โดยคุณครูสมภาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เศรษฐศาสตร์ มีความหมายว่าอย่างไร
  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
  การจัดสรรทรัพยากร
  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  การบริหารจัดการทรัพยากร
2. ข้อใดไม่ใช่หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  มีเหตุผล
  มีภูมิคุ้มกัน
  พอประมาณ
  พอเพียง
3. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศษสตร์
  ผลิตอะไร
  ผลิตทำไม
  ผลิตเพื่อใคร
  ผลิตอย่างไร
4. ผลตอบแทนของแรงงาน คือข้อใด
  กำไร
  ดอกเบี้ย
  ค่าจ้าง
  ทุน
5. วิชา เศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็นกี่สาขาใหญ่
  2
  3
  4
  5
6. ธนาคารใดไม่มีหน้าที่ฝากเงินและถอนเงิน
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
  ธนาคารออมสิน
  ธนาคารกลาง
  ธนาคารกรุงไทย
7. บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์คือใคร
  เพลโต
  กาลิเลโอ
  อดัมสมิท
  อาดัมสมิท
8. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศษสตร์
  ผลิตอะไร
  ผลิตทำไม
  ผลิตเพื่อใคร
  ผลิตอย่างไร
9. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นของบุคคลใด
  รัชการที่ 7
  รัชการที่ 8
  รัชการที่ 9
  รัชการที่ 10
10. ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
  ทุน
  ผู้ประกอบการ
  เงิน
  ที่ดิน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile