แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย,รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบ,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย,รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการกาหนดรหัสกา กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อ ความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน ... จาก รหัสต่อไปนี้ ? ต 2.2 ม.4-6/3 ? หมายเลข 2.2 มีความหมายตรงกับข้อใด
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 2 เทอม 2
2. ใด ไม่มี ส่วนร่วมในการประเมินสมรรถนะครู
  ครูผู้สอน
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  เพื่อนครูในโรงเรียน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ครุ ตามหลักธรรมกัลยาณมิตรธรรม มี ความหมายตามครูข้อใด
  ครูแดง ให้ความเป็นกันเองกับ นักเรียนทุกคนทำให้นักเรียนกล้าพูดกล้า แสดงออกด้วย
  ครูดำ ทำตัวน่าเคารพ คอยดูแล นักเรียนในห้องเรียน เด็กทุกคนอยู่ด้วยแล้ว รู้สึกอุ่นใจปลอดภัยดี
  ครูไก่ เรียนจบปริญญาเอกแต่ก็ตั้งใจ สอนนักเรียนระดับประถมศึกษาเต็มที่
  ครูกบ สามารถอธิบายเรื่องดารา ศาสตร์ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายกว่าครูคนอื่น
4. การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case Study) ควรจัดทำกับเด็กตามข้อใด
  เด็กที่มีปัญหา
  เด็กที่พ่อแม่หย่าร้าง
  เด็กที่ถูกทอดทิ้ง
  เด็กทุกคน
5. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมาก ที่สุด?
  อิทธิพลจากสื่อมวลชน
  อิทธิพลจากการเลี้ยงดู
  อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน
  อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
6. ผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้ครูผู้ช่วยออกจาก ราชการ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
  ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
7. บุคคลมีคุณสมบัติตามข้อใดอาจสามารถขอ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้
  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจาก ราชการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบประกอบ วิชาชีพ
  ทุพลภาพและไร้ความสามารถ เป็นโรค ตาม กฎ ก.ค.ศ.
  ถูกลงโทษทางวินัยปลดออกมาแล้ว 5 ปี
8. ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
  กรรมการข้าราชการครูทางการศึกษา
  กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอื่น
9. รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ อยู่ในข้อที่เท่าไร ของค่านิยมหลัก 12 ประการ
  3
  4
  5
  6
10. วันบังคับใช้ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือเมื่อใด
  14-ส.ค.-42
  19-ส.ค.-42
  20-ส.ค.-42
  20-ธ.ค.-45
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile