แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย,รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบ,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย,รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แรงงานต่างด้าวชาติใดที่มาทำงานใน ประเทศไทยมากที่สุด
  ลาว
  กัมพูชา
  พม่า
  มอญ
2. ยุให้รำ ตำให้รั่ว ? เป็นลักษณะของคำพูดในข้อ ใด
  พูดเท็จ
  พูดคำหยาบ
  พูดส่อเสียด
  พูดเพ้อเจ้อ
3. คำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการต้องมีเรื่อง ใดระบุเอาไว้
  วัน เดือน ปีที่ทำคำสั่ง
  ผู้ถูกลงโทษผิดวินัยกรณีใด มาตราใด
  ข้อพิจารณาข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ
  ถูกทุกข้อ
4. การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะใด
  Self- Development
  Team Work
  Curriculum and Learning Management
  Student Development
5. ข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของครู
  เงินเดือน
  การลา
  การไปราชการ
  การได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. โรงเรียนหลวงแห่งแรกของราษฎร คือ
  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
  โรงเรียนบำรุงวิชา
  โรงเรียนมหรรณพาราม
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
7. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับให้ยกเลิกกฎหมาย ฉบับใด (ม.3)
  พ.ร.บ.คณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ 2523
  พ.ร.บ.ประถมศึกษา 2523
  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู 2523
  ถูกทุกข้อ
8. รัฐเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้ สุทธิไม่เกินหนึ่งแสน // และ 1-3 แสนบาท ร้อยละเท่าใด
  5%
  6%
  7%
  10%
9. ทำเนียบรัฐบาลตั้งอยู่ที่ใด
  บ้านพิษณุโลก
  รัฐสภา
  ตึกไทยคู่ฟ้า
  ตึกสันติไมตรี
10. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า
  มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 1 ปี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile