แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในโลก คือ
  ไทย
  มาเลเซีย
  สิงคโปร์
  พม่า
2. หลักธรรมข้อใดมีความหมายคล้ายคลึงกัน
  วิมังสา-โยนิโสมนสิกา
  ฉันทะ-วิริยะ
  มุมิตา-สมานัตตา
  อุเบกขา-สมานัตตา
3. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
  ให้ออก ไล่ออก
  ปลดออก ไล่ออก
  ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
  ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
4. สถานศึกษาประเภทใดไม่ต้องขออนุญาต ผู้ปกครองก่อน
  การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน
  การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน
  การพาไปนอกราชอาณาจักร
  ทุกประเภทต้องขออนุญาต
5. จัดตั้งหรือดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง หรือ สถานฟื้นฟู โดยมิได้รับอนุญาต
  "จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
  "จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
  "จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
  "จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
6. เด็กจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายต่อการติเตียน และเยะเย้ยถากถางชอบชมเชยและยอมรับเป็น ลักษณะของผู้เรียนวัยใด
  อนุบาล
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย
7. บุคลากรหลักระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ
  ผู้บริหาร
  ครูแนะแนว
  ครูที่ปรึกษา
  ทุกๆคนร่วมกัน
8. ครูที่ลำเอียง เพราะรักศิษย์ไม่เท่ากัน ตรงกับ หลักธรรมใด
  โทสาคติ
  ฉันทาคติ
  โมหาคติ
  ภยาคติ
9. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานในการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบที่สาม
  ผลการจัดการศึกษา
  การบริการจัดการศึกษา
  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ
  การประกันคุณภาพภายนอก
10. การเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของ ตนเอง ผิดจรรยาบรรณด้านใด
  ตนเอง
  ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  ผู้อื่น
  วิชาชีพ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile