แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย,รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบ,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย,รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ ใช้การตัดสินใจ
  Problem Solving
  Concept mapping
  Decision making
  Case Study
2. การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาตาม รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 คณะรักษา ความสงบแห่งชาติ กำหนดไว้กี่ระยะ
  1 ระยะ
  2 ระยะ
  3 ระยะ
  4 ระยะ
3. 8. ข้อใดต่อไปนี้คือสกุลเงินของประเทศ อินโดนีเซีย
  กีบ
  เปโซ
  ริงกิต
  รูเปียห์
4. ระดับผลการเรียน ค่อนข้างดี คือข้อใด
  1.5
  2
  3
  2.5
5. วันดินโลก (World Soil Day) คือ
  1-เม.ย.
  22-เม.ย.
  1-ธ.ค.
  5-ธ.ค.
6. ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์ มีกี่ขนาด
  มีขนาดเดียว
  2 ขนาด
  3 ขนาด
  มิได้กำหนดขนาดไว้ กำหนดได้ตามความ เหมาะสม
7. วิจัยคือ
  พรหมวิหาร ๔
  อิทธิบาท ๔
  ฆาราวาสธรรม ๔
  อริยสัจ ๔
8. ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
  กรรมการข้าราชการครูทางการศึกษา
  กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอื่น
9. ในกระบวนการ PDCA ข้อมูลสารสนเทศจะมี ประโยชน์ในส่วนใดมากที่สุด
  Plan
  Do
  Check
  Act
10. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง
  การสื่อสาร
  การคิด
  ทักษะชีวิต
  การใช้ภาษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile